Navigace

Obsah

irop

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MAS Podbrdsko 15. února 2019 vyhlásí následující dvě výzvy z Operačního programu životní prostředí na podporu péče o krajinu.
Veškeré podrobnosti k těmto výzvám a také konzultace před vyhlášením výzev OPŽP poskytuje kancelář MAS Podbrdsko:

Projektová manažerka:
Vendula Šedivá, tel. 724 860 369, info@maspodbrdsko.cz

Ředitelka kanceláře (Vedoucí pro realizaci Strategie MAS):
Jana Filinová, tel.: 723 435 274, info@maspodbrdsko.cz

1. VÝZVA OPŽP - Protierozní opatření

Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude podporovat aktivity na zvyšování retenční schopnosti krajiny a realizaci protierozních opatření. Podpořit v této výzvě lze opatření zamezující vodní erozi:

  • zakládání travních ploch ke vsáknutí vody a zabránění povrchovému odtoku vody;
  • opatření k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody;
  • zakládání mezí a remízků k předcházení povrchových odtoků vody;
  • obnova vegetačních protierozních prvků.

Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP.

V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 6.200.000,- Kč, spoluúčast činí 20%.

PŘÍLOHY:
Programový rámec Strategie MAS

INFORMACE A DOKUMENTY K VÝZVĚ - http://www.opzp.cz/vyzvy/127-vyzva

2. VÝZVA OPŽP - Ochrana a údržba veřejné zeleně

Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude podporovat aktivity především na revitalizaci jednotlivých ploch a prvků veřejné zeleně v obcích na území MAS, vč. obnovy a zakládání doprovodných vodních prvků, rekonstrukce či budování nových cest a pěšin, instalace nového nebo rekonstrukce stávajícího mobiliáře (informační tabule, interaktivní prvky, lavičky, stojany na kola aj.).

Příklady: zakládání a obnova městských parků, zeleně hřbitovů, zeleně dětských veřejně přístupných hřišť, uličních stromořadí, zeleně podél komunikací a obnova alejí.

Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP.

V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 8.400.000,- Kč, spoluúčast činí 40%.

PŘÍLOHY:
Programový rámec Strategie MAS

INFORMACE A DOKUMENTY K VÝZVĚ: http://www.opzp.cz/vyzvy/128-vyzva