Navigace

Obsah

irop

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MAS PODBRSKO proto vyhlásí 30.9.2019 nové výzvy na protierozních opatření i sídelní zeleň, které umožní projekty realizovat podle nových pravidel OPŽP.

S ohledem na výše uvedené doporučujeme NEPODÁVAT PROJEKTY (ŽÁDOSTI O DOTACI) DO STÁVAJÍCH VÝZEV MAS a podat žádost až do nových výzev MAS, které budou vyhlášeny 30.9.2019. V případě, že bude projekt (žádost o dotaci) podána do stávajících výzev, kde je příjem žádostí ukončen k 25.9.2019, tak bude nutné zachovat pravidla a podmínky pro financování, které nejsou tak výhodné jako ty nové.

Současně prosíme všechny zájemce, kteří chtějí podat žádost o dotaci, aby kontaktovali MAS a své projektové záměry konzultovali. Pokusíme se vyjasnit Vaše dotazy.


 

MAS Podbrdsko 28. února 2019 vyhlásila dvě výzvy z Operačního programu životní prostředí na podporu péče o krajinu.
Veškeré podrobnosti k těmto výzvám a také konzultace před vyhlášením výzev OPŽP poskytuje kancelář MAS Podbrdsko:

Projektová manažerka:

Vendula Šedivá, tel. 724 860 369, info@maspodbrdsko.cz

Ředitelka kanceláře (Vedoucí pro realizaci Strategie MAS):
Jana Filinová, tel.: 723 435 274, info@maspodbrdsko.cz


 

S účinností od 22. května platí pro aktuálně vyhlášenou výzvu omezení realizace projektu fyzických osob nepodnikajících na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví.

Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR
.

 


 

Seminář pro žadatele, kde bude možné zkonzultovat s odborníkem na OPŽP Vaše projektové záměry, se uskuteční 28.3. od 16:00 hodin v Milíně v podkroví v Centru volnočasových aktivit (knihovna)

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace - seminář pro žadatele - sídelní zeleň

Prezentace - seminář pro žadatele - protierozní opatření

 


Interní postupy MAS Podbrdsko pro OPŽP

 

1. VÝZVA OPŽP - Protierozní opatření

Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude podporovat aktivity na zvyšování retenční schopnosti krajiny a realizaci protierozních opatření. Podpořit v této výzvě lze opatření zamezující vodní erozi:

  • zakládání travních ploch ke vsáknutí vody a zabránění povrchovému odtoku vody;
  • opatření k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody;
  • zakládání mezí a remízků k předcházení povrchových odtoků vody;
  • obnova vegetačních protierozních prvků.

Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP.

V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 6.200.000,- Kč, spoluúčast činí 20%.

PŘÍLOHY:
Programový rámec Strategie MAS

INFORMACE A DOKUMENTY K VÝZVĚ - http://www.opzp.cz/vyzvy/127-vyzva

2. VÝZVA OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude podporovat aktivity především na revitalizaci jednotlivých ploch a prvků veřejné zeleně v obcích na území MAS, vč. obnovy a zakládání doprovodných vodních prvků, rekonstrukce či budování nových cest a pěšin, instalace nového nebo rekonstrukce stávajícího mobiliáře (informační tabule, interaktivní prvky, lavičky, stojany na kola aj.).

Příklady: zakládání a obnova městských parků, zeleně hřbitovů, zeleně dětských veřejně přístupných hřišť, uličních stromořadí, zeleně podél komunikací a obnova alejí.

Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP.

V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 8.400.000,- Kč, spoluúčast činí 40%.

PŘÍLOHY:
Programový rámec Strategie MAS

INFORMACE A DOKUMENTY K VÝZVĚ: http://www.opzp.cz/vyzvy/128-vyzva