Navigace

Obsah

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Sídelní zeleň

Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude podporovat aktivity především na revitalizaci jednotlivých ploch a prvků veřejné zeleně v obcích na území MAS, vč. obnovy a zakládání doprovodných vodních prvků, rekonstrukce či budování nových cest a pěšin, instalace nového nebo rekonstrukce stávajícího mobiliáře (informační tabule, interaktivní prvky, lavičky, stojany na kola aj.).

Příklady: zakládání a obnova městských parků, zeleně hřbitovů, zeleně dětských veřejně přístupných hřišť, uličních stromořadí, zeleně podél komunikací a obnova alejí.

  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
    • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
    • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
    • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP.

 

V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 8.400.000,- Kč, spoluúčast činí 40%.

Číslo výzvy MAS

113/05_18_128/CLLD_16_01_036 

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 2

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

22.10.2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

22.10.2019  09:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

6.1.2020 12:00:00

Datum ukončení realizace projektu

30.6.2023

 

V současné chvíli probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti na úrovni kanceláře MAS.

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí o podporu

 

 

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

 

PŘÍLOHY

P2 Kritéria pro hodnocení - Realizace sídelní zeleně

P3 Náklady obvyklých opatření

P4 Metodika přímých a nepřímých nákladů

P5 Standardy pro výsadbu dřevin

P6 Standardy pro výsadbu ovocných dřevin

P7 Standardy pro krajinné trávníky

P8 Standardy pro vytváření a obnovu tůní

P9 Seznam autochtonních dřevin

P10 OPŽP Interní postupy MAS PODBRDSKO

 

Hodnocení stavu stromů

Řez stromů

Výsadba a řez keřů

 

Příklad rozpočtu - rozpad financí

Rozpočet

 

Pravidla pro žadatele a příjemnce podpory z OPŽP, verze 23

 

Informace pro žadatele (seznam příloh, definice opatření, způsobilých výdajů)

Typové projekty

Informace Řídícího orgánů k aktivitám OPŽP pro MAS

 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

Stanovy MAS PODBRDSKO

Jednací řád orgánů MAS PODBRDSKO

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

datum konání - 13.11.2019 v 16,00 hod. v kanceláři MAS

Pozvánka

Prezentace - seminář pro žadatele - sídelní zeleň