Navigace

Obsah

 

Obecná pravidla

Doručování přes PF

Dokumenty o  průběhu administrace jsou zasílány žadateli/příjemci dotace ze strany SZIF na PF. Dokumenty se považují za doručené dnem, kdy se žadatel/příjemce dotace přihlásí do PF, na svůj účet. Pokud se žadatel nepřihlásí do PF během 10 dnů, je dokument doručen 10. dnem od zveřejnění dokumentu na PF. MAS jsou odesílány tyto dokumenty na vědomí a přihlášením či přečtením dokumentu MAS neovlivní datum doručení žadateli.

Evidence údajů o skutečných majitelích

Upraveno v obecných podmínkách - kap.3 písm.II

Povinnost žadatele (s výjimkou fyzických a nebo právnických osob veřejného práva nebo PO registrovaných mimo režim veřejných rejstříků) být zapsán v EVIDENCI ÚDAJů O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH. Žadatel musí být uveden v Evidenci nejpozději na výzvu dle administrativní kontroly  SZIF. Rejstřík je neveřejný. Proces může trvat cca 2-3 měsíce. Více viz. https://issm.justice.cz/

PO registrované mimo režim veřejných rejstříků doloží skutečného majitele na výzvu SZIF.

Průřezové přílohy v PF

Jedná se o přílohy, které jsou společné pro různé typy dotačních podpor administrovaných na SZIF a lze je evidovat souhrnně pro daný subjekt žadatele. Jedná se o přílohy k finančnímu zdraví, Prohlášení o MSP a prohlášení k de minimis. Formuláře pro finanční zdraví se stále dokládají na PF samostatně, nyní ale přes "Nová Podání/Průřezové aplikace". Pokud MAS vyžaduje formuláře pro finanční zdraví na kontrolu, musí žadatelel náhrát tyto formuláře navíc také k ŽOD jako nepovinné přílohy.

Prohlášení k de minimis předkládá žadatel  (pokud je třeba pro stanovený typ režim podpory) až při podpisu Dohody.

Přílohy k CM 

Upraveno v obecných podmínkách kap. 4.6, 4.7 a společných podmínkách pro všechny aktivity - kap. 6 písm. b) bod 2) a písm. d) bod 10)

Dokládání "Velkého" cenového marketingu ve lhůtě 70 dnů od registrace na SZIF - dokládá se kupní smlouva nebo objednávka/ cenový marketing/ oslovení dodavatele a jejich nabídky. U "Malého" cenového marketingu pod 500 tis. Kč se tyto přílohy dokládají až při podání ŽOP.

Stanovení režimu cenového marketingu v případě projektu se zakázkami jak pod 500 tis. Kč tak nad 500 tis. Kč Cenový marketing - projekt bude složen ze dvou funkčních celků, jedna aktivita bude do 500 tis. Kč bez DPH - to znamená, CM se dokládá až při ŽOP. Ale druhá aktivita bude nad 500 tis. Kč, a tedy bude muset doložit CM do 70. dne od registrace na SZIF - to znamená, že celý projekt se bude řídit lhůtami, které platí pro vyšší režim VŘ, tedy dle většího CM. Žadatel aktualizuje žádost s doložením CM nad 500 tis Kč a bude se tedy řídit lhútami danými pro větší CM. Při kombinaci velkého a malého CM se bude žádost řidit lhůtami pro velký CM, stejně jako dosud kombinace CM a VŘ. Aktualizace nepůjde změnit režim zakázky, prototože se jedná o porušení Pravidel. Změna CM do 500 tis. Kč na velký CM ani naopak po zaregistrování nebude možná.
   
   

 

Realizace čl. 20

Může žadatel kombinovat oblasti v čl. 20? ANO, žadatel může kombinovat oblasti podpory čl.20 (např. veřejné prostranství a MŠ, ZŠ), a to tak, že v rámci stejného režimu podpory (de minimis nebo nazakládá veřejnou podporu) může kombinovat kódy způsobilých výdajů, maximálně však podá dva projekty (jeden v režimu nezakládající veřejnou podporu a druhý v režimu de minimis).
Lze měnit režim podpory? NE, režim podpory a podmínky s tím spojené je nutné dodržovat minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Navíc po zaregistrování ŽOD na RO SZIF již nejze režim podpory měnit.
Co je opláštění budovy? Jedná se o střechu, krovy, fasádu včetně zateplení, okna, hromosvod, dveře, obvodové zdi a jejich základy a dále technologie s tím spojené (zabezpečovací technika, kamery).
Drenážní odvodnění budovy? Odvodnění budovy se může týkat také drenáže po obvodových zdech budovy, tzn. spadalo by do opláštění.
Musí být projekt prováděn dle plánů rozvoje obce a být v souladu se strategií místního rozvoje? ANO. V případě, že je více míst realizace, musí být v souladu s plány obcí všech, kde se nachází místa realizace.
Je nutné přiložit celý plán obce nebo stačí jeho část? Viz. příloha č. 21 Pravidel - stačí část plánu a potvrzení statutárního orgánu obce.
Je u NNO vždy nutná 2 letá historie? ANO, historie musí být alespoň dva roky před podáním ŽOD a musí se jednat o historii v oblasti, která je předmětem dotace. 
Co lze považovat za způsobilé výdaje? Musí se jednat o investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek. V případě stavebních výdajů nejsou způsobilé opravy, musí se vždy jednat o investici, tzn. technické zhodnocení. I v případě drobného dlouhodobého hmotného majetku je nutné splnit lhútu vázanosti, případně předmět pořídit znovu, ale z vlastních zdrojů.
   
   

 

Veřejná prostranství

Lze podpořit? (za podmínky, že se nachází v definovaném veřejném prostranství, jsou zdarma veřejně přístupné a v intravilánu):  
- zatravnění, květinové a bylinné pásy, záhony ANO, pouze nelze podpořit jakékoli dřeviny, tzn. stromy a keře.
- soliterní herní prvky ANO, lze i více herních prvků, nelze ale podpořit multifunkční (komplexní) dětské hřiště.
- nástupiště autobusové zastávky NE, viz. kapitola 14 Článek 20, oblast a), písm. h) bod 3  části C Specifických podmínek. 
- rekonstrukce pomníku ANO. Pomníkem se rozumí sochařské (a stavitelské) dílo určené k památce či uctění osob nebo událostí. Dle kapitoly "Další podmínky" u oblasti a) ale není způsobilá nová výstavba pomníků. 
- oplocení hřiště u MŠ a ZŠ Záleží na tom, zda se jedná o veřejné prostranství navazující na objekt občanské vybavenosti (tzn. otevřené pro veřejnost), pokud ano, lze podpořit, jinak ne.
- rekonstrukce chodníku na hřbitově ANO, ale za podmínky vypořádání vlastnických vztahů v souladu s Pravidly.
- obnova chodníků ANO, pokud jsou součástí projektu týkajícího se veřejného prostranství. 
- lavička u letního kina ANO, pokud se jendá o objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví obce. 
- úprava povrchů ANO, v případě parkoviště, odstavné a manipulační plochy jako doplňující výdaje projektu. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Mateřské a základní školy

Lze podpořit?  
- mobiliář a dětské hřiště u MŠ a ZŠ ANO, ale u ZŠ pouze jako doplňující výdaj. Způsobilé jsou i horizontální prvky, např. barevné pryžové povrchy. Pokud povrchy slouží k aktivitám dětí, jedná se o herní prvky, nikoli o úpravy povrchu. 
- rekonstrukce šaten (zázemí školky) ANO, i u ZŠ.
- oplocení ANO, ale pouze jako doplňující výdaj (kap. 15b) MŠ a ZŠ, písm. e) bod 3).
- odhlučnění místnosti - zvukové panely - stavební práce ANO, jako součást rekonstrukce, stavební prací. 
- altánek u MŠ ANO, jako venkovní mobiliář.
- přístupová cesta ke škole ANO, ale pouze jako doplňující výdaj. Nelze podpořit komunikace mimo uzavřený areál školy.
- sborovny (nové umyvadlo, přívod vody) ANO, viz. kap. 15 b) MŠ a ZŠ, písm. g) bod 3).
- venkovní učebny Není zřejmé, co je tím myšleno, ale obecně lze podpořit pouze jako venkovní mobiliář, v případě ZŠ jako doplňující výdaj. 
- vodní a herní prvky pro MŠ ANO, lze podpořit herní prvky a venkovní mobiliář, tedy z vodních prvků jen takové, které lze považovat za mobiliář -  pítka, napajedla a koupadla (mobilní, bez napojení na vodu). 
Kapacita školy Nesmí být navýšena od podání ŽOD do podání ŽOP - dokládá se informativním výpisem ze školského rejstříku, a to jak k ŽOD, tak ŽOP - blíže viz. kap. 15 b) MŠ a ZŠ, písm. k) Seznam přikládaných příloh. 
Kapacita školy Počítá se pro každé IZO zvlášť, platí i pro školní jídelny. 
Soulad s MAPem

Soulad s MAPem je zajištěn identifikací subjektu a názvem "obsah" projektu. Finanční částka a harmonogram v ŽOD nemusí přesně odpovídat MAP.
Řídícím výborem MAP může být schválena buď rovnou tabulka přímo určená pro PRV (viz. Příloha 22 Pravidel) a ta bude předložena i k ŽOD, nebo Řídící výbor MAP schválí daný záměr v jiné podobě, pak bude vyplněna tabulka pro PRV (viz. Příloha 22 Pravidel), kde bude zaškrtnut soulad s MAP a která bude stvrzena podpisem předsedy Řídícího výboru MAP.

 

Stavební práce příspěvkové organizace Dle bodu aa) v kap. 3, části A Pravidel 19.2.1: "Za vlastnictví se pro účely těchto Pravidel považuje i společné jmění manželů či vlastnictví zřizovatele/zakladatele v případě právnických osob zřízených/založených obcemi/svazky obcí."
Za "vlastnictví" z hlediska uspořádání právních vztahů k nemovitostem se tedy v případě právnických osob zřízených či založených obcemi/svazky obcí považuje i vlastnictví zřizovatele/zakladatele a např. škola jako příspěvková organizace zřízená obcí si může vybrat, zda bude žádat sama, nebo přes obec. Tento vztah mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem se dokládá zmíněnou zřizovací listinou, ve které musí být upraven vztah a práva ke svěřenému majetku. 
Počítače pro potřeby učitelů ve třídě či sborovně? Počítace pro potřeby učitelů kmenových učeben (tedy třídních učitelů) lze podpořit. 
Co nelze podpořit? Telocvičny, odborné učebny jako jazykové, počítačové, učebny na dílny, venkovní zahrádku, kuchyňky na výuku včetně jejich vybavení, apod. 
Lze zmodernizovat kmenovou učebnu a vybavit ji? (lavice, židle, interaktivní tabule, atd.)?  způsobilé výdaje jsou výdaje právě do kmenových účeben. Takže lze tam pořídit nábytek i interaktivní tabule. Vybavení nesmí být určeno speciálně pro odborné předměty!
   
   
   

 

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Lze podpořit?  
Sportovní náčiní (přenosné, nikoliv pevně zabudované na hřišti), i třeba sportovní hasičskou stříkačku ANO, nesmí se jednat o sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.
Venkovní mobilní pódium, velkokapacitní stany a pivní sety Párty stany, podia a pivní sety jsou venkovní mobiliář, tedy pouze jako doplňující výdaj, navíc u těchto výdajů upozorňujeme
Multifunční prostor (přednášecí sál, čítárna, studovna) jako součást knihovny ANO, pokud bude sloužit pro kulturní a spolkovou činnost.
Vybavení pro kutilskou dílnu ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 
Hvězdářský dalekohled ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 
Kroje a slavnostní uniformy ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 
Vozík pro koně, sedla, překážky pro jezdecký klub ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 
Vybavení kluboven ANO
Keramická pec pro spolek, Vybavení pro pečení koláčů pro spolek ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 
Rekonstrukce/obnova prostoru, která v současnosti není využívána a bude vytvořen prostor pro spolkovou činnost ANO, pokud výsledkem rekonstrukce/obnovy bude vytvoření prostoru pro spolkovou činnost. Zároveň lze podpořit klubovny jako součást obecních úřadů. 
Rekonstrukce/obnova prostoru nebo vybavení prostoru obcí, které pak bude sloužit k setkávání občanů ANO, pokud bude sloužit k volnočasovým aktivitám, jinak nelze podpořit - viz. kap. 19) písm. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, písm. h) bod 5 části C Pravidel. 
Stany, týpí či jurty ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. Např. lze podpořit stany pro skauty, turistické oddíly jako vybavení. To neplatí pro party stany - viz. výše. 
Kotle na dřevo NE
Mobilní hala jako zázemí pro činnost spolku či nákup mobilní klubovny Nejedná se o vybavení ani o rekonstrukci, obnovu nebo rozšíření. 
Kuchyňka a jídelna spolkových a kulturních zařízení Kuchyňka způsobilá není a nebude. 
Knižní fond NE - viz. výslovná poznámka č. 89 v Pravidlech. 
Co jsou prostory či zařízení pro sport? Jedná se o např. o sportovní haly (včetně nafukovacích), tribuny pro sportovní haly, kluziště, bazény, hřiště apod. a související zázemí (šatny, toalety, tribuny). Uvedené není způsobilé - viz. kap. 19) písm. f) Kulturní a spoková zařízení včetně knihoven, písm. h) bod 1 Pravidel. 
Sekačka k úpravě sportoviště NE, jedná se o úpravu sportoviště, tedy nepodporovaných aktivit, tudíž nelze podpořit. 
Pračka na dresy pro sportovní klub NE, nesouvisí primárně s předmětem činnosti sportovního klubu. 
Kamna do klubovny NE, viz. kap. 19) f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, písm. h) bod 6 části C Pravidel: Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů, a kapitola 6 bod písm. i) bodu 5 Obecných podmínek: Dotaci nelze poskytnout na kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté.
Výstavba nové klubovny NE, nejedná se o rekonstrukci nebo obnovu - viz. kap. 19) písm. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, písm e) bod 1 části C Pravidel, nesmí se jednat o novou výstavbu nebo pořízení. 
Vybavení venkovním nábytkem ANO, jedná se o venkovní mobiliář, tedy jako doplňující údaj. 
Chladící boxy na odlovenou zvěř ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 
Jak se bude ověřovat činnost spolku? Dle stanov.
V případě, že má město 4 knihovny a chce pořídit software a vybavení. Jak podat ŽOD? Podat v jedné ŽOD. 
Lze podpořit opravu kostela jako spokové či kulturní zařízení? NE, nespadá pod podporované oblasti podpory.