Obsah

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 4

Číslo Výzvy MAS 15/000/00000/120/000091/V004
Název Výzvy MAS Výzva MAS PODBRDSKO – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 22. února 2021
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 23. února 2021
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 22. dubna 2021
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 24  měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31.12.2022

 

Administrativní kontrola

Dne 29. dubna byla zahájena administrativní kontrola Žádostí o dotaci. V rámci této výzvy bylo podáno 19 projektů a všechny postupují k věcnému hodnocení, toto hodnocení bude provedeno Výběrovou komisí. Finální výběr ŽoD provede Správní rada MAS.

Etický kodex

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ - ZDE

 

MAS PODBRDSKO, z.s. připravuje na rok 2021 výzvu PRV na podporu obcí a spolků z území MAS. Jedná se o podporu vybraných záměrů z článku 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. 

Vybrané články:

- Veřejná prostranství
- MŠ a ZŠ
- Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

 

Více informací k jenotlivým článkům naleznete zde:

Prezentace - informace čl. 20

Pravidla 19.2.1 pro čl. 20 (pro rok 2021)Konzultace:

Petra Benjáková, Projektová manažerka PRV, Tel. 725 912 006,
Email: info@maspodbrdsko.czVýzva MAS Podbrdsko č.4

Kontrola formální přijatelnosti ze strany MAS

  • Kontrola Žádosti o dotaci
  • Kontrola příloh k Žádosti o dotaci
  • Kontrola přijatelnosti a dalších podmínek Žádosti o dotaci

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1.:

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech:

Pravidla 19.2.1 pro čl. 20 (pro rok 2021)

a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven


Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:


Povinné přílohy k Žádosti o platbu stanovené MAS:
  • Doložení propagačního nástroje z tisku či médií

Přílohy k ŽOD dle Pravidel 19.2.1

Zpřesnění Čestného prohlášení o vlastní majetkové struktuře

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce_příloha 21 Pravidel

Soulad s MAP_příloha 22 Pravidel

Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis
Portál farmáře a Žádosti 

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu příjemce malého rozsahu

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

Postup pro doplění ŽOD přes Portál farmáře

Postup pro nastavení emailové komunikace v Portálu farmáře

Zjednodušený postup pro doložení aktualizované ŽOD a příloh


Veřejné zakázky 

Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV

Příloha č.1_k Příručce_Obchodní podmínky zakázek na stavební práce

Příloha č.2_k Příručce_Vzor oznámení výběrového řízení

Příloha č.3_k Příručce_Vzor protokolu o otevírání posouzení nabídek

Příloha č.4_k Příručce_Vzor jmenování komise 

Příloha č.5_k Příručce_Prohlášení o neexistenci střetu zájmu

Příloha č.6_k Příručce_Podnět k zahájení správního řízení

 

Nejčastější dotazy_Veřejné zakázky v rámci_PRV_14-20


Cenový marketing

Cenový marketing_doporučený vzor

Objednávka_doporučený vzor

Postup pro doložení aktualizované Žádosti po ukončení CM a VŘ


De minimis

Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis


Finanční zdraví

Postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví


Průřezové přílohy

Práce s průřezovými přílohami v rámci operace 19.2.1

Postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví

Propojenost podniků - posuzování


Veřejné prostranství

Metodický výklad Veřejného prostranství


Publicita PRV 

Příručka pro publicitu PRV

Generátor publicity


Čestné prohlášení o vlastní majetkové struktuře žadatele do úrovně skutečných majitelů