Navigace

Obsah

Režijní výdaje MAS


VÝZVA Č. 6
ZLEPŠENÍ ŘÍDICÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS

 

Číslo výzvy:

6.

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa:

06.4 Komunitně vedený místní rozvoj

Investiční priorita:

06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

Oprávnění žadatelé:

Místní akční skupiny

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:

30. 9. 2015

Zahájení příjmu žádostí o podporu:               

30. 9. 2015

Ukončení příjmu žádostí o podporu:

30. 6. 2018

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 29. září 2015 6. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.2 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. 
Cílem je podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporován dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii CLLD (vyjma animace na školská zařízení).

Podrobnosti a dokumenty k výzvě jsou zde.

 


NÁZEV PROJEKTU:  MAS Podbrdsko - provozní a animační výdaje 2016-2018
REG. ČÍSLO PROJEKTU:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004409

REALIZACE PROJEKTU: 1.1.2016 - 31.12.2018

MAS Podbrdsko realizací tohoto projektu získá finanční prostředky na přípravné a podpůrné činnosti související s dopracováním, realizací a s implementací Strategie MAS Podbrdsko 2014-2020 (ve třech operačních programech - IROP, OPZ a PRV, se jedná především o vypisování Výzev MAS, administrace projektů, monitoring a další aktivity spojené s provozem MAS, která naplňuje CLLD). Náplní projektu jsou také aktivity spojené s animací škol a školských zařízení v OPVVV, tzv. šablony.

Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podbrdsko, aby byla naplněna efektivita a kvalita při realizaci CLLD na území MAS. Projekt řeší financování MAS Podbrdsko v programovém období 2014-2020, resp. v letech 2016-2018. MAS realizuje na svém území 37 obcí metodu CLLD za stanovených podmínek ŘO jednotlivých OP. MAS podala svoji SCLLD k posouzení na Ministerstvo pro místní rozvoj 29.1.2016 a SCLLD MAS Podbrdsko byla schválena 12.12.2016. V rámci projektu budou realizovány aktivity spojené s realizací SCLLD, např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním a evaluací SCLLD.
Předmětem tohoto projektu jsou náklady související s režijními náklady MAS Podbrdsko, resp. náklady související např. s těmito činnostmi MAS:
- dopracování, realizace a implementace CLLD ve třech operačních programech - IROP, OPZ a PRV
- aktualizace SCLLD dle MPIN pro programové období 2014-2020
- vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS na území ČR
- evaluace a monitoring SCLLD
- zpracování a vyhlašování Výzev MAS- zpracování písemných postupů výběru a hodnocení projektů aj. Interních postupů MAS
- správa webových stránek MAS
- poskytování konzultací žadatelům a příjemcům
- pořádání vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí apod. pro žadatele, příjemce a širokou veřejnost
- animace škol a školských zařízení v OPVVV- budování partnerství v území MAS a členské základny MAS vše jako podpora rozvoje regionu MAS Podbrdsko
- zajištění chodu kanceláře MAS - mzdy zaměstnanců, plnohodnotné zázemí pro zaměstnance MAS a orgány MAS, nájem kanceláře aj. služby
MAS Podbrdsko chce prací pro region udržet nastavené standardy MAS a naplňovat SCLLD MAS Podbrdsko po celou dobu programového období 2014-2020 (resp. v tomto projektu pro období 2016-2018 a v následném projektu 2019-2023) a realizovat aktivity dané Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce dle IROP SC 4.2.

Aktivity dle IROP SC 4.2 spojené s realizací SCLLD MAS Podbrdsko:
- přípravné a podpůrné činnosti (vyhlašování Výzev MAS a s tím spojené další činnosti)
- provozní činnosti (příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů a s tím spojené další činnosti)
- animace, monitorování a evaluace SCLLD
- animace škol a školských zařízení v OPVVV
Plnění povinností vyplývajících z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020 v platném znění a zároveň v rozsahu Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014-2020 v platném znění.

 

 

Aktualizace: 2.5.2018