Obsah

Implementační aktivity

Cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizované aktivity jsou komplementární s aktivitami škol podporovanými z výzev Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony II.

Povinně volitelná témata a volitelná témata v této aktivitě budou naplněna v následujících oblastech:

C) Předškolní vzdělávání

F) Regionální identita – spolupráce s komunitou

G) Polytechnické vzdělávání

H) Tvořivost, iniciativa a podnikavost

 

Návrhy zaměření implementačních aktivit:

 • Společné workshopy pro pedagogy MŠ na území ORP (první pomoc, řešení krizových situací, aj.)
   
 • Realizace aktivity formou nákupu pomůcek (např. mobilní dílny, polytechnické stavebnice, zahradní dílničky, plackovač).
   
 • Realizace společných akcí - řemeslné trhy, „dopravní dny“, výstavy výkresů, kreslířské soutěže, rukodělné jarmarky, divadelní představení, koncert aj.
   
 • Polytechnické činnosti pro žáky ZŠ – nákup pomůcek, ukázky, proškolení lektora
   
 • Návštěva vzdělávacích center (zařízení) a interaktivních expozic za účelem rozvoje potenciálu každého žáka a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem
   
 • Aktivity související se znalostí místní historie, kultury, tradic, zvyků a manuálních dovedností do výuky ve školách a do mimoškolních akcí prostřednictvím spolupráce škol, spolků a dalších subjektů a organizací.