Obsah

Pracovní skupiny MAP II

Tematické pracovní skupiny projektu:

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 

Pracovní skupiny se schází v předem stanovených termínech, a to vždy nejméně čtyřikrát za kalendářní rok, může být svoláno i mimořádné jednání na základě oprávněného podnětu některého z členů Řídícího výboru.

HARMONOGRAM setkání pracovních skupin naleznete také níže v jednotlivých záložkách.
Zasedání pracovních skupin probíhá vždy od 17:00 hodin, místo bude upřesněno pozvánkou.

Pracovní skupina pro financování

Členové:

Michal Filina, dipl. um. - ředitel, ZUŠ J. J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem

Jana Čechová - delegovaný zástupce Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek, z. s.

Olga Štilipová - vedoucí oddělení účetní a financování město Příbram a zástupce zřizovatele

Mgr. Magdaléna Bartošová - Agentura pro soc. začleňování

 

Jednání pracovní skupiny:
16. 9. 2019 – jednání PS pro financování

18. 11. 2019 – jednání PS pro financování

17. 2. 2020 – jednání PS pro financování

11. 5. 2020 – jednání PS pro financování

14. 9. 2020 – jednání PS pro financování

16. 11. 2020 – jednání PS pro financování

18. 1. 2021 – jednání PS pro financování

8. 3. 2021 – jednání PS pro financování

 

Cíl pracovní skupiny:
Cílem práce pracovní skupiny pro financování bude plánování nákladů spojených s financováním aktivit, identifikace dalších možných finančních zdrojů pro jejich uskutečnění nejen v období realizace projektu, ale především po skončení dotačního období. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, rozpočty obcí, škol, jiné zdroje apod.). Důležitou oblastí, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

Pracovní skupina se schází min. 4x ročně, reportování výstupů a doporučení z pracovních skupin směrem k Řídicímu výboru MAP bude zajištěnou jejím vedoucím, který je zároveň členem Řídicího výboru. Výsledkem činnosti pracovní skupiny bude mj. zpracování akčních plánů, ve kterých bude uveden zdroj financování. Pracovní skupina má celkem 4 členů, jednání se mohou účastnit také členové realizačního týmu MAP. K jednání je možné přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Výstupy pracovní skupiny financování:

  • Zpracované návrhy financování aktivit navržených ostatními pracovními skupinami
  • Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně.

 

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

Členové:

Mgr. Petra Velasová - ředitelka MŠ Pečice

Mgr. Ivana Chocholová - zástupce ZŠ a MŠ Jince

Věra Schneiderová DiS. - zástupce Knihovna Příbram

Mgr. Miroslava Rettinger - zástupce Základní škola, Příbram II., Jiráskovy sady 273

 

Jednání pracovní skupiny:
17. 9. 2019 – jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

19. 11. 2019 – jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

18. 2. 2020 – jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

12. 5. 2020 – jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

15. 9. 2020 – jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

17. 11. 2020 – jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

19. 1. 2021 – jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

9. 3. 2021 – jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

 

Cíl pracovní skupiny:
Cílem pracovní skupiny je podpora již vybudovaného společného plánování a spolupráce subjektů v území, tak aby byly zohledněny místně specifické potřeby a z prostředků MAP II podpořeny ty aktivity, které území naplánuje. Do činnosti pracovních skupiny budou již z předchozího projektu MAP identifikovaní lídři v oblasti ČG.

Alespoň jeden člen PS bude mít minimálně pětiletou praxi v základní škole. V PS bude zapojen minimálně jeden odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě KA 02E.

PS spolupracuje s ostatními PS. Další aktivitou PS bude projednání podkladů pro tvorbu strategického rámce a akčních plánů v oblasti čtenářské gramotnosti.

Výstupy pracovní skupiny:

  • Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol ve čtenářské gramotnosti
  • Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP
  • Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně.

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Členové:

Mgr. Roman Behún - ředitel ZŠ pod Svatou horou Příbram

Ing. Hana Divišová PhDr. - zástupce ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram 7

Dana Chvojková - zástupce MŠ Čenkov

Mgr. Kateřina Bysterská - zástupce MŠ Láz

 

Jednání pracovní skupiny:
18. 9. 2019 – jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

20. 11. 2019 – jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

19. 2. 2020 – jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

13. 5. 2020 – jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

16. 9. 2020 – jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

18. 11. 2020 – jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

20. 1. 2021 – jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

10. 3. 2021 – jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

 

Cíl pracovní skupiny:
Cílem pracovní skupiny je podpora již vybudovaného společného plánování a spolupráce subjektů. V pracovní skupině je zapojen odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu výuky týkající se matematické gramotnosti. Obsahem práce bude rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti v území tak, aby byl podnícen zájmem dětí a žáků.

Práce pracovních skupin je také zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí, pomůckách, postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti (pregramotností). Pracovní skupina bude spolupracovat s pracovní skupinou pro financování a výstupy budou předkládány Řídicímu výboru. Přenos výstupů pracovní skupiny bude zajišťovat vedoucí pracovní skupiny, který je zároveň členem Řídicího výboru. Pracovní skupina se bude také zabývat identifikací místních lídrů a jejich zapojením do realizace projektu. Pracovní skupina má celkem 4 členů. K jednání lze přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Výstupy pracovní skupiny:

  • Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v matematické gramotnosti.
  • Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.
  • Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Členové:

Kamila Zelená - zástupce NZDM Bedna

Bc. Renata Radilová - zástupce OSPOD

Bc. Silvie Svobodová Dis. - zástupce Úřadu práce Příbram, rodič

Václava Caithamlová Dis. - zástupce Farní Charity

 

Jednání pracovní skupiny:
19. 9. 2019 – jednání PS pro rovné příležitosti

21. 11. 2019 – jednání PS pro rovné příležitosti

20. 2. 2020 – jednání PS pro rovné příležitosti

14. 5. 2020 – jednání PS pro rovné příležitosti

17. 9. 2020 – jednání PS pro rovné příležitosti

19. 11. 2020 – jednání PS pro rovné příležitosti

21. 1. 2021 – jednání PS pro rovné příležitosti

11. 3. 2021 – jednání PS pro rovné příležitosti

 

Cíl pracovní skupiny:
Cílem pracovní skupiny bude problematika rovné příležitosti dětí a žáků, prevence, práce s nadanými, usnadnění přechodů ve vzdělávání, spolupráce mezi ZŠ/MŠ, ZŠ speciálními a dalšími subjekty. Obsahem práce je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat dle potřeby také zástupci dalších institucí. Pracovní skupina posuzuje, zda jsou navržené aktivity v akčních plánech v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu problematiky v území včetně popisu příčin tohoto stavu a navrhne aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Pracovní skupina se schází min. 4x ročně, reportování výstupů a doporučení z pracovních skupin směrem k Řídicímu výboru MAP bude zajištěno Garantem PS, který je zároveň členem Řídicího výboru. Pracovní skupinu tvoří odborníci zabývající se inkluzí a dle zaměření jednání jsou zváni členové po konzultaci s vedoucími PS.

Složení pracovní skupiny je tedy variabilní a nemá pěvně stanoven počet členů. K jednání lze přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Výstupy pracovní skupiny:

  • Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání
  • Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně.