Obsah

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Členové:

Kamila Zelená - zástupce NZDM Bedna

Bc. Renata Radilová - zástupce OSPOD

Bc. Silvie Svobodová Dis. - zástupce Úřadu práce Příbram, rodič

Václava Caithamlová Dis. - zástupce Farní Charity

Cíl pracovní skupiny


Cílem pracovní skupiny bude problematika rovné příležitosti dětí a žáků, prevence, práce s nadanými, usnadnění přechodů ve vzdělávání, spolupráce mezi ZŠ/MŠ, ZŠ speciálními a dalšími subjekty. Obsahem práce je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat dle potřeby také zástupci dalších institucí. Pracovní skupina posuzuje, zda jsou navržené aktivity v akčních plánech v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu problematiky v území včetně popisu příčin tohoto stavu a navrhne aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Pracovní skupina se schází min. 4x ročně, reportování výstupů a doporučení z pracovních skupin směrem k Řídicímu výboru MAP bude zajištěno Garantem PS, který je zároveň členem Řídicího výboru. Pracovní skupinu tvoří odborníci zabývající se inkluzí a dle zaměření jednání jsou zváni členové po konzultaci s vedoucími PS.

Složení pracovní skupiny je tedy variabilní a nemá pěvně stanoven počet členů. K jednání lze přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Výstupy pracovní skupiny:

  • Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání
  • Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně.