Obsah

Realizace projektu MAP II

2.12.2019 - 2. zasedání Řídícího výboru MAP - viz info zde.

Od poloviny října do konce listopadu 2019 - aktualizace Strategického rámce MAP II ORP Příbram. Zároveň byly osloveni školní koordinátoři s vyplněním dotazníků MŠ, ZŠ a ZUŠ na téma reflexe školy + sběr dat od škol.

11.10.2019 - Proběhla schůzka školních koordinátorů za účelem seznámení se s projektem na území města Příbram, dále byly prodiskutovány návrhy implementačních aktivit, jejich vyhodnocení (Hodnotící zpráva z akce) a možné formy vyhodnocení vlastního pokroku v dané škole.

Září 2019 - proběhla setkání Pracovních skupin.

V průběhu srpna 2019 proběhla  řada individuálních setkání v prostorách škol na celém území ORP s jednotlivými Školními koordinátory.

Květen-červenec 2019 - zapojeno do projektu 62 školních koordinátorů, kteří jsou zodpovědní za předávání výsledků realizačnímu týmu. Školní koordinátoři jsou zapojeni v projektu od 1.8.2019.

Červen 2019 - osloveni zájemci o členství v pracovních skupinách, se kterými budou od 1.9.2019 podepsány Dohody o provedení práce. Složení pracovních skupin je v souladu s Postupy MAP.

20.5.2019 - 1. zasedání Řídícího výboru MAP - viz info zde

6.5.2019 - setkání ředitelů a zástupců škol z území města Příbram
Prezenční listiny, zápisy, prezentace
 

25.4.2019 - setkání ředitelů a zástupců škol z území MAS Brdy
Pozvánka, prezenční listina, zápis, prezentace

fotofoto

24.4.2019 - setkání ředitelů a zástupců škol z území MAS Podbrdsko
Pozvánka, prezenční listina, zápis, prezentace, implementační aktivity

fotofoto


Zahájení projektu

Na začátku dubna 2019 byl zahájen projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území ORP Příbram, který je zaměřen na zlepšení kvality a rozvoj vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území Příbramska. Jeho cílem je rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi školami, zřizovateli škol, organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání a mezi dalšími aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na našem území.

Do projektu je zapojeno na 62 mateřských, základních a základních uměleckých škol z celého území. Projekt trvá do 31. 3. 2022.

MAP II navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období od května 2016 do prosince 2017. V rámci projektu budou organizovány vzdělávací semináře, exkurze, workshopy a výměna zkušeností mezi školami, subjekty a dalšími aktéry zabývajícími se vzděláváním. Očekávaným výstupem je aktualizace strategického dokumentu Místní akční plán vzdělávání z území ORP Příbram. Dále vznikne soubor plánovaných aktivit, ve kterých budou navržena konkrétní řešení místních problémů.

Projekt financuje MŠMT (95%), město Příbram, Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko (5%).


Dne 31.10.2018 byla podána Žádost o dotaci na projekt Místní akční plán na území ORP Příbram II. Žádost byla schválena a realizace projektu mohla 1.4.2019 začít.

Název projektu:
MAP II ORP Příbram
Číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094
Anotace projektu:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období 5/2016 - 12/2017 a je produktem spolupráce řady partnerů v území ORP Příbram. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS a aktérů ve vzdělávání. V MAP II budou realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů stanovených v rámci MAP I.
Doba realizace projektu:
1.4.2019 - 31.3.2022

Žadatel:
Město Příbram

Partneři:
MAS Brdy
MAS Podbrdsko