Obsah

Řídící výbor MAP II

Kontakt na předsedkyni Řídícího výboru MAP II:
PhDr. Marie Pilíková
email: mappribram@gmail.com
tel. 775 431 660

Role Řídícího výboru MAP II

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor MAP je povinný pro všechna partnerství.

Řídicí výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem.

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Hlavní činností Řídícího výboru bude:

 • projednávání a schvalování veškerých dokumentů vytvořených v rámci MAP
 • dohled nad realizací MAP
 • dlouhodobé plánování v oblasti vzdělávání
 • projednávání podkladů a všech připomínek během realizace projektu, návrh stěžejních materiálů pro přípravu, realizaci a evaluaci MAP
 • zprostředkování přenosu informací

Řídící výbor se schází v předem stanovených termínech, a to vždy nejméně 2x za kalendářní rok, a kdykoliv kdy je svolán Hlavním manažerem projektu na základě oprávněného podnětu některého z členů Řídícího výboru.
 

Po celou dobu projektu MAP II by mělo proběhnout 6 tematických setkání Řídícího výboru na doporučená témata:

 • Podpora škol se slabšími vzdělávacími výsledky.
 • Podpůrné a motivační sítě pro rodiče dětí se SVP ve včasné a rané péči.
 • Včasné plánování a podpora žáků se SVP při vstupu do vzdělávání a při přechodu mezi stupni vzdělání.
 • Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každého dítěte/žáka ve školách v území.
 • Podpůrné a akceptující prostředí ve školách a v území a opatření pro řešení šikany a diskriminace.
 • Možnosti zlepšení spolupráce s rodiči.
 • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči, začleňování žáků se SVP do neformálního a zájmového vzdělávání a odstraňování finančních bariér.
 • Selektivnost systému (přechody z MŠ do ZŠ, ze ZŠ na víceletá gymnázia, kvalita 2. stupně základních škol, přechod ze ZŠ na SŠ).

Členové Řídícího výboru MAP II

Předsedkyně   

PhDr. Marie Pilíková - zastupuje zřizovatele škol, město Příbram, OŠKS

 

Členové

Mgr. Martina Suchá - zastupuje Realizační tým MAP

Věra Linhartová - zastupuje Realizační tým MAP

Josef Karas - zastupuje zřizovatele škol, obec Obecnice

Mgr. Ondřej Buralt - zastupuje vedení škol, ZŠ a MŠ Dolní Hbity

Romana Plecitá - zastupuje vedení škol, MŠ Příbram VIII, Školní 131

Mgr. Dagmar Moravcová - zastupuje učitele, ZŠ Jiráskovy sady Příbram

Mgr. Roman Behún - zastupuje školní družiny, školní kluby, ZŠ Pod Svatou Horou

Michal Filina, dipl. um. - zastupuje ZUŠ, ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

Kamila Zelená - zastupuje organizace neformálního vzdělávání, sociální služby, NZDM Bedna

Mgr. Tereza Štvánová - zastupuje Krajský akční plán Středočeského kraje

Jana Filinová - zastupuje MAS Podbrdsko

Ing. Lenka Fialová - zastupuje MAS Brdy

Petra Burešová - zastupuje rodiče

Ing. Zuzana Šourková - zastupuje obce, které nezřizují školu, obec Sedlice

Mgr. Magdalena Bartošová, Ph.D.  - zastupuje Agenturu pro sociální začleňování

Ing. Šárka Pirklová - zastupuje Centrum podpory projektu SRP (NIDV)   

 

Zasedání Řídícího výboru svolává: hlavní manažer projektu MAP II Kateřina Štáhlová

Zasedání Řídícího výboru vede: předsedkyně Řídícího výboru MAP Marie Pilíková

Zapisuje: Jana Filinová

Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru: odborný garant znalostních kapacit projektu MAP II Vendula Šedivá

 

 

aktualizace 20.5.2019

Zasedání Řídícího výboru MAP II

2. zasedání Řídícího výboru MAP II proběhlo dne 2.12.2019 od 16:00 hodin
Zasedání proběhlo v zasedací místnosti města Příbram. Členové Řídícího výboru byli seznámeni s projektem MAP II, resp. s aktivitami za posledních 8 měsíců, dále byla schválená aktualizovaná verze Strategického rámce MAP II a proběhlo vzdělávání na téma „Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každé dítě/žáka ve školách v území.“
Pozvánka
Zápis
Schválený Strategický rámec MAP II
 

1. zasedání Řídícího výboru MAP II proběhlo dne 20.5.2019 od 16:00 hodin
Zasedání proběhlo v zasedací místnosti města Příbram. Členové Řídícího výboru byli seznámeni s projektem MAP II, který probíhá na území ORP Příbram od 1.4.2019. Doba realizace projektu je 36 měsíců. V rámci zasedání byl schválen Jednací řád a Statut Řídícího výboru. Předsedkyní Řídícího výboru byla zvolena PhDr. Marie Pilíková. Dále byla řešena evaluace projektu MAP II a vzdělávání na téma spolupráce v území ORP Příbram.

Pozvánka
Zápis
Statut
Jednací řád
Prezentace

fotofoto

Vzdělávací aktivity Řídícího výboru MAP II

Po 2. zasedání Řídícího výboru MAP II proběhlo 2.12.2019 vzdělávání na téma „Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každé dítě/žáka ve školách v území.“

V rámci vzdělávání bylo předneseno přítomným téma: Tematické setkání Řídícího výboru – Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každé dítě/žáka ve školách v území - Jak souvisí dostupnost kvalitního vzdělávání s výsledky dětí ve škole.

Mění se velmi rychle svět, ve kterém žijeme! Změny registrují všechny země na světě.

Velký mezinárodní výzkum dovedností dospělých - jak moc dobře je připravená pracovní síla, kde budou dospělí zaměstnáni. Na stejném principu byly pak vytvořeny PISA testy = mezinárodní srovnání 15tiletých studentů/žáků. Testy poskytují cennou informaci - důležité aspekty kvality vzdělávání a informace o sociálním zázemí žáků. Výsledky za ČR jsou publikovány v Národní zprávě.

Pozvánka
Zápis
Ukázka

 


Po zasedání Řídícího výboru 20.5.2019 proběhlo tématické setkání na téma Zlepšení spolupráce aktérů vzdělávání v území ORP Příbram a diskuze nad přínosem MAP v území, kde bylo konstatováno, že hlavní přínos je v:

 • v rámci implementačních aktivit spolupráce škol z území ORP na všech úrovních (setkávání ředitelů, učitelů, zástupců z řad rodičů, vzájemná výměna zkušeností mezi školami, společné plánování aktivit mezi školami),
 • zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území ORP,
 • komplexní spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním a dalšími subjekty (školy, rodiče, zřizovatelé, NNO aj.),
 • zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní (ukazuje to, co dělají sousedi a ti druzí),
 • prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,
 • zohlednění místních potřeb a podpora v místě vzdělávání zohledňující místní potřeby.

 

Pozvánka

Zápis

Hodnotící zpráva