Obsah

Podpora znalostních kapacit

vzdělávání, workshopy, uspořádané akce


Tato aktivita bude zaměřena na následující oblasti:
1. Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru
2. Podpora znalostních kapacit – workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a v oblasti podpory polytechnického vzdělávání
3. Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči

 

Workshopy s rodiči

Hlavním smyslem aktivity je uspořádat vzdělávací akce, workshopy aj. pro rodiče dětí a žáků.

 

Workshopy pro odbornou veřejnost
workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a v oblasti podpory polytechnického vzdělávání

Hlavním smyslem aktivity je uspořádat vzdělávací akce, workshopy aj. pro odbornou veřejnost, resp. pro zájemce z řad aktérů ve vzdělávání. Tématem vzdělávacích aktivit bude např. rozvoj kvalitního vzdělávání, inkluze, aktivizující formy učení aj.

Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy
Techak - Technická akademie dětí a mládeže v našem regionu (sídlo Březnice)

Technická akademie dětí a mládeže, z.s. neboli TECHAK, je moderní volnočasové centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Nabízí volnočasové kroužky a aktivity pro děti, kurzy pro dospělé i seniory, vzdělávací semináře pro pedagogy a speciální  programy pro třídy základních a mateřských škol.

Bližší informace na webu : https://www.techak.cz/

 


Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách.

web projektu - https://www.pribehynasichsousedu.cz/
 


Malá technická univerzita

NABÍDKA PRO MŠ

Co je to Mála technická univerzita ?
Připravili jsme pro malé předškoláky sérii hravých setkání: Malou technickou univerzitu (MTU). Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jsme připravovali nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty.

Co program dětem přináší?

 • tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření
 • individuální přístup
 • práci samostatnou i ve skupinách
 • rozvoj prostorové orientace a představivosti
 • logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)
 • koncentrace pozornosti a vnímání
 • procvičování hrubé a jemné motoriky
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • hodnocení a sebehodnocení dětí

 

NABÍDKA PRO ZŠ
Program pro základní školy navazuje na původní myšlenku projektu MTU určenou pro mateřské školy. Na základě zájmu učitelů ze ZŠ jsme program rozšřili i do   1. a  2. tříd ZŠ.

Co program dětem přináší?

 • Názorně a jednoduše zavítají do světa technických oborů a  ukážeme jim, že není třeba se obávat ani takových předmětů jako je matematika a fyzika.
 • Získají nové znalosti prožitkem.
 • Teoretické poznatky si děti prakticky ověří s pomocí stavebnice typu Lego. To vede k hlubšímu pochopení a k lepšímu zapamatování probraného tématu.
 • Hravu formou získají jasné informace o reálném světě.

Chcete si náš program vyzkoušet?

Po domluvě s Vámi navštíví Vaši třídu naše lektorka či lektor s krabicí plnou kostiček. Jednu hodinu pracuje s dětmi s podporou literatury, metodických listů a kostiček a dalších komponentů.

Cíle Malé technické univerzity?

Vzdělávací moduly MTU názorně a jednoduše vedou děti k vytváření vlastních staveb, ke konstruktivnímu myšlení, učí je číst v jednoduchých technických výkresech. Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „škola hrou“ tak rozvíjíme jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivé moduly MTU jsou zpracovány tak, aby v nich byly obsaženy vzdělávací oblasti RVP, mají jasnou strukturu, motivaci a cíl. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti (např. pevnost), pracují samostatně, ale také ve skupině, kombinujeme jednodušší aktivity s náročnějšími.

Bližší informace: https://www.mtuni.cz/

 


Edukační laboratoř

pro učitele mateřských, základních a středních škol jsme připravili vzdělávací kurzy a populárně naučné publikace.

Vzdělávací kurzy pro učitele ZŠ a SŠ (8 x 45 minut)

Efektivní učitel (www.edukacnilaborator.cz/efektivniucitel)
Naučíte se, jak využívat nástroje a techniky formativního hodnocení, jak stanovovat cíle nebo to, jak funguje paměť.

Vzdělávací kurzy pro učitele MŠ (8 x 45 minut)

Prevence syndromu vyhoření (www.edukacnilaborator.cz/vyhoreni)
Učitelé se seznámí s příčinami, projevy, prevencí a intervencí vůči syndromu vyhoření. 

Čtenářská a matematická pregramotnost (www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti)
Cílem je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů.

Kurzy lze realizovat přímo ve škole formou sborovny.

Populárně naučné publikace pro učitele

Zavádění formativního hodnocení (www.formativnihodnoceni.cz)
Efektivní výukové nástroje (www.vyukovenastroje.cz)
Co funguje ve třídě? (www.vnasitride.cz)

Pro více informací nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Vzdělávací aktivity Řídícího výboru MAP II

Po celou dobu projektu MAP II by mělo proběhnout 6 tematických setkání Řídícího výboru na doporučená témata:

 • Podpora škol se slabšími vzdělávacími výsledky.
 • Podpůrné a motivační sítě pro rodiče dětí se SVP ve včasné a rané péči.
 • Včasné plánování a podpora žáků se SVP při vstupu do vzdělávání a při přechodu mezi stupni vzdělání.
 • Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každého dítěte/žáka ve školách v území.
 • Podpůrné a akceptující prostředí ve školách a v území a opatření pro řešení šikany a diskriminace.
 • Možnosti zlepšení spolupráce s rodiči.
 • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči, začleňování žáků se SVP do neformálního a zájmového vzdělávání a odstraňování finančních bariér.
 • Selektivnost systému (přechody z MŠ do ZŠ, ze ZŠ na víceletá gymnázia, kvalita 2. stupně základních škol, přechod ze ZŠ na SŠ).

 

USPOŘÁDANÉ TEMATICKÉ SEMINÁŘE PRO ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP:

1) tématické setkání

Po zasedání Řídícího výboru 20.5.2019 proběhlo tématické setkání na téma Zlepšení spolupráce aktérů vzdělávání v území ORP Příbram a diskuze nad přínosem MAP v území, kde bylo konstatováno, že hlavní přínos je v:

 • v rámci implementačních aktivit spolupráce škol z území ORP na všech úrovních (setkávání ředitelů, učitelů, zástupců z řad rodičů, vzájemná výměna zkušeností mezi školami, společné plánování aktivit mezi školami),
 • zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území ORP,
 • komplexní spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním a dalšími subjekty (školy, rodiče, zřizovatelé, NNO aj.),
 • zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní (ukazuje to, co dělají sousedi a ti druzí),
 • prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,
 • zohlednění místních potřeb a podpora v místě vzdělávání zohledňující místní potřeby.

Zápis

Pozvánka

Prezenční listina

Hodnotící zpráva