Obsah

Vzdělávací aktivity Řídícího výboru MAP II

Po celou dobu projektu MAP II by mělo proběhnout 6 tematických setkání Řídícího výboru na doporučená témata:

 • Podpora škol se slabšími vzdělávacími výsledky.
 • Podpůrné a motivační sítě pro rodiče dětí se SVP ve včasné a rané péči.
 • Včasné plánování a podpora žáků se SVP při vstupu do vzdělávání a při přechodu mezi stupni vzdělání.
 • Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každého dítěte/žáka ve školách v území.
 • Podpůrné a akceptující prostředí ve školách a v území a opatření pro řešení šikany a diskriminace.
 • Možnosti zlepšení spolupráce s rodiči.
 • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči, začleňování žáků se SVP do neformálního a zájmového vzdělávání a odstraňování finančních bariér.
 • Selektivnost systému (přechody z MŠ do ZŠ, ze ZŠ na víceletá gymnázia, kvalita 2. stupně základních škol, přechod ze ZŠ na SŠ).
 
USPOŘÁDANÉ TEMATICKÉ SEMINÁŘE PRO ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP:

1) tématické setkání

Po zasedání Řídícího výboru 20.5.2019 proběhlo tématické setkání na téma Zlepšení spolupráce aktérů vzdělávání v území ORP Příbram a diskuze nad přínosem MAP v území, kde bylo konstatováno, že hlavní přínos je v:

 • v rámci implementačních aktivit spolupráce škol z území ORP na všech úrovních (setkávání ředitelů, učitelů, zástupců z řad rodičů, vzájemná výměna zkušeností mezi školami, společné plánování aktivit mezi školami),
 • zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území ORP,
 • komplexní spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním a dalšími subjekty (školy, rodiče, zřizovatelé, NNO aj.),
 • zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní (ukazuje to, co dělají sousedi a ti druzí),
 • prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,
 • zohlednění místních potřeb a podpora v místě vzdělávání zohledňující místní potřeby.

Zápis

Pozvánka

Prezenční listina

Hodnotící zpráva