Navigace

Obsah

Historie MAS 2017-2019


MAS PODBRDSKO se od počátku roku 2017 aktivně připravovala na vyhlášení prvních Výzev MAS tak, aby byly plněny podmínky schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS PODBRDSKO. První Výzva MAS z Operačního programu zaměstnanost byla vyhlášena v dubnu 2017. Na území MAS byly díky této výzvě realizovány první projekty na podporu příměstských táborů na území Hvožďanska, Březnicka a Milínska v hodnotě 1,7 mil. Kč. Další dvě Výzvy MAS se připravovaly a byly vyhlášeny v závěru roku 2017. MAS PODBRDSKO samozřejmě pracovala i na jiných aktivitách - na projektech Místní akční plán vzdělávání na území ORP Příbram a na novém projektu Plánování sociálních služeb. MAS uspořádala dva Podbrdské farmářské a řemeslné trhy v Březnici a Rožmitále pod Třemšínem.

V roce 2018 byly vyhlášeny a administrovány dvě výzvy z Operačního programu zaměstnanost, tři výzvy z Programu rozvoje venkova a tři výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Dále byl připravován a přijat čtvrtý Operační program životní prostředí.

KLÍČOVÁ ČÍSLA ROKU 2018

Výzvy MAS Podbrdsko z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu příměstských táborů:

1. VÝZVA OPZ: Prorodinná opatření I.

- podpořeny 3 projekty ve výši 1.663.813,- Kč

3. VÝZVA OPZ: Prorodinná opatření II.

- podpořeny 3 projekty ve výši 1.418.301,25 Kč

Podpořeni jsou žadatelé z řad neziskových organizací, škol a obcí. Projekty jsou již v plné fyzické realizaci. Na celém území MAS úspěšně probíhají v letních měsících příměstské tábory pro naše děti a jako podpora rodičů, kteří potřebují chodit do zaměstnání. Tematicky jsou tábory velmi kreativní a hojně navštěvované.

 

Podpora dostupnosti sociálních služeb na celém území MAS Podbrdsko:

2. VÝZVA OPZ: Podpora sociálních služeb I.

- podpořen projekt Farní charity Příbram ve výši 3.780.825,- Kč

- realizace projektu na dobu od 1.6.2018 do 31.5.2021
 

1. Výzva IROP: Podpora infrastruktury pro sociální služby I.

- podpořeny 3 projekty ve výši 7.212.309,75 Kč
 

Díky podpoře projektů na vybudování zázemí pro sociální služby dojde k propojení uceleného záměru, aby se do území MAS rozšířily sociální služby a zvýšila se tak jejich dostupnost pro občany na celém území MAS. Obce Milín, Hvožďany a město Březnice vybudují zázemí pro sociální služby, kde budou mít možnost sociální pracovníci pracovat se svými klienty. Spádově se bude jednat o klienty z Hvožďanska, Březnicka, Rožmitálska i Milínska tak, aby skutečně všichni občané (a především rodiny s dětmi) z našeho regionu mohli v tíživé životní situaci najít pomoc u Farní charity Příbram.

Farní Charita Příbram bude díky podpoře svého projektu Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko ve výzvě MAS Podbrdsko z Operačního programu zaměstnanost poskytovat sociální služby tedy na celém území MAS Podbrdsko! Primární zaměření sociálních pracovníků bude v práci pro rodiny s dětmi, ale také poradenství a jiné aktivity.

Zástupci obcí z území MAS i veřejnost najdou u charity vždy dveře otevřené nebo přijedou pracovníci charity za Vámi.
 

Vzdělávání na území MAS Podbrdsko podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu:

2. Výzva IROP: Infrastruktura pro vzdělávání I.

- podpořeny 4 projekty ve výši 9.210.644,10 Kč

Budou podpořeny projekty v základních školách ve Věšíně, Březnici, Chrašticích a v Rožmitále pod Třemšínem.

V ZŠ Březnice budou zbudovány a vybaveny učebny fyziky, kovodílny, dřevodílny a cvičné kuchyňky.

Cílem projektu v ZŠ Chraštice je vybudování a vybavení odborných učeben, které vzniknou v nevyužívané přízemní budově v areálu ZŠ. Nové učebny budou určeny pro praktickou výuku řemeslných dílenských prací a výuku s digitálními technologiemi, dále zde bude příruční sklad materiálu a kabinet pro vyučující pedagogy, sociální zařízení a šatna.

V ZŠ Rožmitál pod Třemšínem budou díky projektu vybudovány odborné učebny - matematika, zeměpis a technická učebna.
 

Program rozvoje venkova:

Místní akční skupina Podbrdsko vyhlásila v roce 2018 z Programu rozvoje venkova tři Výzvy MAS.

Dvě výzvy byly administrovány a dokončeny v roce 2018, ze kterých budou podpořeny projekty v celkové výši cca 15 mil. Kč.

Třetí výzva byla vyhlášena 19.12.2018 s tím, že příjem žádostí bude v únoru 2019.
 

Jedná se o podporu v rámci 4 tematických oblastí:

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků.

Podpora hmotných a nehmotných investic v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií.

Fiche 2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Podpora hmotných a nehmotných investic týkající se zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Investice do výstavby a rekonstrukce budov, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro finální úpravu, balení, značení výrobků.

Fiche 3 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

Podpora investic do vybraných nezemědělských činností. Fiche je určena pro malé a střední podniky.

Fiche 4 – Neproduktivní investice v lesích.

Zaměřeno na posílení rekreační funkce lesa - značení, výstavba a rekonstrukce stezek, vč. umístění herních a naučných prvků. V této Fichi mohou žádat i obce z území MAS.