Obsah

Realizace projektu

mšmt

Realizace projektu MAP ORP Příbram - zapojení aktérů v území

 

Projekt Místní akční plán ORP Příbram (MAP ORP Příbram) započal 1. 5. 2016. Přípravy probíhaly od podzimu 2015:

VIZE - Rozvoj vzdělávání pro budoucnost našich dětí.

Společným plánováním na základě skutečných potřeb efektivně zvýšíme kvalitu a dostupnost vzdělávání. Využijeme a rozšíříme dostupné finanční a lidské zdroje. Vzájemnou spoluprací inspirujeme ostatní.


Podzim 2015 - zima 2016

Od podzimu 2015 probíhala jednání potenciálních partnerů, kteří budou projekt MAP ORP Příbram realizovat. Žadatelem projektu je Město Příbram, partnery projektu jsou Místní akční skupina Podbrdsko, z.s. a Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram. MAP bude společně realizován na celém území ORP Příbram s výjimkou obcí Kamýk nad Vltavou a Solenice, které se spádovostí škol přiřadily do ORP Sedlčany. Další místní akční skupiny v území ORP Příbram se do projektu nezapojily (MAS Brdy, z.ú., MAS Sedlčansko, o.p.s. a MAS Brdy-Vltava o.p.s.). Žádost byla prostřednictvím MS2014+ odeslána 24. 11. 2015.

Již při zpracování žádosti byli zapojeni aktéři působící na území ORP Příbram ve vzdělávání, aby byla kvalitně zpracována žádost o dotaci. Byli osloveni všichni zřizovatelé škol na území ORP Příbram a zároveň všichni ředitelé škol, aby se zapojili do projektu MAP. Souhlasy zřizovatelů, resp. ředitelů škol, o zapojení do projektu MAP jsou součástí žádosti o dotaci.

Od počátku roku 2016 probíhala jednání, jak bude projekt nastaven a kdo bude na projektu pracovat.


Jaro 2016

Dne 16. 3. 2016 byl uspořádán v Příbrami „Seminář MAP pro zřizovatele a ředitele škol na území ORP Příbram“. Seminář byl určen všem ředitelům a zřizovatelům škol na území ORP Příbram, kteří se zapojili na podzim 2015 do projektu MAP. Realizace projektu MAP byla v té době naplánována od dubna 2016, proto bylo uspořádáno první setkání, abychom se všichni vzájemně poznali. Dále byli pozváni starostové obcí, kteří sice nezřizují ve své obci školu, ale děti z těchto obcí navštěvují školy v okolí a tudíž i jich se týkalo toto setkání. Přítomným byly sděleny dostupné informace k Místním akčním plánům rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram.

Podrobnosti k semináři naleznete ZDE.

Vzhledem ke zdržení schválení žádosti o dotaci, byl oficiální začátek projektu posunut na 1. 5. 2016. Během března a dubna 2016 již ale probíhala jednání a tvorba Realizačního týmu projektu MAP. Zároveň byl v dubnu odeslán dopis prostřednictvím emailové pošty všem ředitelům škol, které daly souhlas se zapojením do MAPu, a zároveň dalším aktérům zapojených do vzdělávání na území ORP Příbram. Dopis měl za úkol seznámit s projektem MAP ORP Příbram hlavní aktéry ve vzdělávání, obsahoval kontakty na Realizační tým a informoval o dalších postupech projektu.

Dopis pro ředitele škol ke stažení - ZDE.


Květen - červen 2016

Zahájení projektu proběhlo 1. 5. 2016. V prvních květnových dnech byla prostřednictvím regionálního tisku zveřejněna tisková zpráva o zahájení projektu MAP ORP Příbram. Zároveň započal kontakt s řediteli škol, kdy si zástupci Realizačního týmu dali za cíl osobně navštívit a zkontaktovat všechny ředitele škol na území ORP Příbram. V květnu byla také vytvořena Karta školy (pro MŠ a ZŠ zvlášť), ve které ředitelé škol vyplňovali obecné informace o škole, drobnosti ke třem hlavním tématům MAP a také informace o chystaných projektech (investiční i neinvestiční) ve školách.

Tisková zpráva ke stažení - ZDE.

Karty škol byly dokončeny a odeslány ředitelům škol 2. 6. 2016 s prosbou o vyplnění a vrácení elektronicky do 15. 7. 2016. V červnu dále probíhaly setkání s řediteli škol na území ORP Příbram.

Karta škol - pro MŠ
Karta škol - pro ZŠ

Na počátku června 2016, resp. 2. 6., byla odeslána pozvánka nominovaným členům Řídícího výboru. První setkání Řídícího výboru bylo naplánováno na čtvrtek 23. 6. 2016 v kanceláři MAP v Příbrami. 

Informace ze setkání Řídícího výboru naleznete - ZDE.


Červenec - říjen 2016

Od července do října 2016 probíhalo vyhodnocení Karet škol a příprava Strategického rámce MAP, vč. tabulky s investičními projekty (prioritami) škol.

Dne 26. 9. 2016 byl uspořádán v Příbrami facilitovaný workshop „Strategické řízení a programování akčních plánů“. Zde byla konzultována VIZE území ORP Příbram, projednáno nastavení priorit a cílů, které vzešly z vyhodnocených Karet škol, a také byla představena pracovní verze Strategického rámce MAP. Na workshop byli pozvánkou pozváni zástupci škol – MŠ, ZŠ, ZUŠ a speciálních škol, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelů škol, zástupci realizátora projektu, rodičů a další. Podrobné informace k worshopu naleznete ZDE.

Připomínky a nové poznatky z workshopu byly zapracovány do pracovní verze Strategického rámce. Poté byl Strategický rámec odeslán k připomínkování mezi ředitele škol, zřizovatele škol, členům Řídícího výboru a dalším aktérům v území ORP Příbram. Zároveň byl Strategický rámec k připomínkování uveřejněn na webu. Připomínkové řízení probíhalo do 16. 10. 2016. Všechny relevantní připomínky byly zapracovány do pracovní verze Strategického rámce.

Připomínkový list - vypořádání připomínek

Další setkání Řídícího výboru bylo svoláno pozvánkou na 31. 10. 2016. Na setkání byl řešen průběh projektu MAP, další plány v projektu a především zde byla schválena finální verze Strategického rámce MAP ORP Příbram. Informace o Řídícím výboru naleznete ZDE.

Finální verze Strategického rámce MAP ORP Příbram byla 1.11.2016 odeslána na Regionální stálou konferenci - je uveřejněna na webu www.uzemnidimenze.cz (MAP/KAP - Strategické rámce) - odkaz přímo na tento dokument naleznete ZDE.


Listopad 2016 - březen 2017

V období od listopadu do prosince 2016 se tvořila Analytická část MAP, probíhalo zjišťování analytických dat, dopracovala se analýza dotazníkových šetření a analýza existujících strategických dokumentů v území ORP.

Proběhla setkání pracovních skupin rodiče a NNO ve dnech 21. a 22.11.2016. Více informací o pracovních skupinách ZDE.

Dne 12.11.2016 se uskutečnil seminář v ZŠ Chraštice na téma "Hejného matematika pro začátečníky".
Pozvánka
Článek do novin
Prezenční listina 1, Prezenční listina 2

Realizační tým MAP se pravidelně zúčastnili webinářů pořádaných NIDV v listopadu a prosinci 2016. Podklady z webinářů jsou k dispozici na webu NIDV.

Od ledna 2017 probíhala průběžně příprava na jednání pracovních skupin MAP:

12.01.2017 Pracovní skupina Rodiče + NNO
17.01.2017 Pracovní skupina Zřizovatelé
06.02.2017 Pracovní skupina MŠ
13.02.2017 Pracovní skupina ZŠ + ZUŠ

Veškeré informace k pracovním skupinám jsou uloženy ZDE.

Dne 9.3.2017 se část Realizačního týmu MAP zúčastnila "Konference MAP a KAP v Praze a Středočeském kraji" v Říčanech.
Pozvánka
Informace o konferenci a prezentace jsou na webu http://kap-stredocesky.cz.

Realizační tým MAP naplánoval a uspořádal v březnu 2017 vzdělávací semináře na téma LEADERSHIP:

9.3.2017 - Waldorfská škola v Příbrami

21.3.2017 - ZŠ Březnice

29.3.2017 - ZŠ Dolní Hbity

1.4.2017 - ZŠ Chraštice

 

Duben - červen 2017

V období od dubna do června 2017 se dotvářela Analytická část MAP, probíhalo zjišťování analytických dat, dopracovala se Průběžná sebehodnotící zpráva MAP ORP Příbram ZDE.

Byla vytvořena a konzultována Dohoda o spolupráci mezi zřizovateli škol, školami, poskytovateli zájmového a neformálního vzdělávání, rodiči a dalšími partnery. Dohodu naleznete ZDE.

Proběhla setkání pracovních skupin MŠ a ZŠ ve dnech 12.4.2017 a 19.6.2017. Více informací o pracovních skupinách ZDE.

Realizační tým MAP se pravidelně zúčastnili webinářů pořádaných NIDV.

Realizační tým MAP naplánoval a uspořádal v tomto období duben až červen 2017 vzdělávací semináře na téma::

1.4.2017 LEADERSHIP

24.4.2017 Aktivity pro rozvoj školní zralosti

25.4.2017 Kočičí zahrada

4.5.2017 Jazykové hrátky

16.5.2017 Spolupráce místních subjektů při podpoře dětí se sociálním znevýhodněním

29.5.2017 Fascinující svět matematiky

30.5.2017 Kočičí zahrada

3.6.2017 Matematická prostředí jako základ dobrého porozumění matematice

12.6.2017 Já a svět

13.6.2017 Polytechnické vzdělávání dětí a mládeže - Technická liga mládeže aneb jak    se co dělá

 

Červenec - prosinec 2017

V průběhu července až října 2017 pracoval Realizační tým MAP na dokončení dokumentu MAP vč. příloh s Investičními projekty do Strategického rámce, jehož aktualizace proběhne na začátku listopadu 2017, a ředitelé škol byli osloveni s měkkými projekty pro Akční plán MAP.

Realizační tým MAP naplánoval a uspořádal v tomto období červenec až říjen 2017 vzdělávací semináře na téma:

1.9.2017 - vzdělávací workshop - "První pomoc ve školním prostředí"

18.9.2017 - vzdělávací seminář - "Poutavá geometrie"

21.-22.9.2017 - vzdělávací seminář - "Prevence 4.a 5.ročník"

2.10.2017 - vzdělávací seminář - "Předčtenářské a čtenářské dovednosti"

26.10.2017 - vzdělávací seminář - "Právní minimum pro pedagogy aneb řešení právních problémů z pohledu školského práva"

26.10.2017 - vzdělávací seminář - "Jak na individuální přístup v třídě plné dětí"

27.10.2017 - vzdělávací seminář - "Jak na individuální přístup v třídě plné dětí"

7.11.2017 - vzdělávací seminář - "Kariérové poradenství"

Veškeré informace k vzdělávacím seminářům naleznete ZDE.

 

Realizační tým MAP naplánoval a uspořádal v tomto období červenec až říjen 2017 pracovní skupiny:

6.10.2017 - pracovní skupina na setkání zřizovatelů škol v území

25.10.2017 - pracovní skupina na téma MAP II

Veškeré informace k pracovním skupinám naleznete ZDE.

 

Realizační tým MAP naplánoval a uspořádal v tomto období červenec až říjen 2017 řídící výbor:

9.11.2017 - řídící výbor na téma: - schválení Strategického rámce

                                                          - schválení dokumentu MAP ORP Příbram

                                                          - informace o stavu projektu MAP

Veškeré informace k pracovním skupinám naleznete ZDE.


Realizace projektu MAP ORP Příbram byla prodloužena do 31.12.2017. Schváleno ze strany MŠMT v říjnu 2017.

 

ZÁVĚREČNÁ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA PROJEKTU MAP ORP PŘÍBRAM

 

Aktualizace:  31.1.2018