Obsah

Výzva MAP

EU

Místní akční plány (MAP) jsou financovány z prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum Vývoj Vzdělávání. 

Výzva ke stažení zde.

Časové nastavení výzvy: 
26.10.2015 - 30.12.2016

Výše podpory:
0,5 - 6 mil. Kč dle typu projektu (preMAP, MAP, MAP+)

Délka trvání projektu:
12 - 24 měsíců

Výše podpory:
obec, DSO - 95%, spolufinancování 5%
MAS, mikroregion - dotace 100%, spolufinancování 0%
Městské části HMP - 95%, spolufinancování 5%


Hlavní cíle výzvy:
Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. Termín KLIMA zahrnuje podstatné složky kvality škol - Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.
Cílem této výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifikých problémů a potřeb.


Cílová skupina:
Děti a žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol, pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu.


Prioritní opatření MAP:

  1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
  2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
     

Klíčové aktivity projektu (fáze projektu)

  • Akční plánování
  • Realizace projektu (tvorba MAP, uznatelná pouze pro MAP+)
  • Evaluace (povinná aktivita pro všechny projekty)
  • Řízení MAP (povinná aktivita pro všechny projekty)
  • Řízení projektu - povinná administrace při realizaci projektu

 

Odkazy:

Více informací k MAPu

 

 

aktualizace: 15.3.2016