Obsah

Implementační aktivity

Cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Realizované aktivity jsou komplementární s aktivitami škol podporovanými z výzev Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony II.

Povinně volitelná témata a volitelná témata v této aktivitě budou naplněna v následujících oblastech:

C) Předškolní vzdělávání

F) Regionální identita – spolupráce s komunitou

G) Polytechnické vzdělávání

H) Tvořivost, iniciativa a podnikavost

Návrhy zaměření implementačních aktivit:

 • Společné workshopy pro pedagogy MŠ na území ORP (první pomoc, řešení krizových situací, aj.)
   
 • Realizace aktivity formou nákupu pomůcek (např. mobilní dílny, polytechnické stavebnice, zahradní dílničky, plackovač).
   
 • Realizace společných akcí - řemeslné trhy, „dopravní dny“, výstavy výkresů, kreslířské soutěže, rukodělné jarmarky, divadelní představení, koncert aj.
   
 • Polytechnické činnosti pro žáky ZŠ – nákup pomůcek, ukázky, proškolení lektora
   
 • Návštěva vzdělávacích center (zařízení) a interaktivních expozic za účelem rozvoje potenciálu každého žáka a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem
   
 • Aktivity související se znalostí místní historie, kultury, tradic, zvyků a manuálních dovedností do výuky ve školách a do mimoškolních akcí prostřednictvím spolupráce škol, spolků a dalších subjektů a organizací.

Aktuality (květen 2020):

Jedním z hlavních cílů projektu Místní akční plán vzdělávání na území Příbramska (dále jen MAP) je podpora škol a vzdělávání v našem regionu. Každá základní, mateřská nebo základní umělecká škola, která je zapojena do projektu MAP, si v minulých měsících zvolila formu podpory. Školy navrhly, zda potřebují podporu z hlediska nákupu různých pomůcek pro výuku nebo zda se bude jednat o podporu vzdělávacích exkurzí, školních akcí či spolupráce mezi školami z regionu.

Nákup vybavení a pomůcek pro výuku je již naplánován, ale byl bohužel zdržen z důvodu nouzového stavu v ČR. Předpokládáme, že všechny školy budou moci využívat nové výukové pomůcky od nového školního roku 2020-2021.

Podpora škol z projektu MAP v oblasti realizace vzdělávacích exkurzí, školních akcí či spolupráce byla zahájena od října 2019. Od listopadu do března bylo uspořádáno již několik akcí v mateřských a základních školách, které bychom Vám rádi představili jako velmi inspirativní aktivity...