Obsah

Pracovní skupina pro financování

Členové:

Jitka Lavičková - ředitelka MŠ Podlesí

Jana Čechová - delegovaný zástupce Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek, z. s.

Jan  Novotný - odbor Řízení projektů a dotací za město Příbram, zástupce zřizovatele

Magdaléna Bartošová - Agentura pro soc. začleňování

Cíl pracovní skupiny


Cílem práce pracovní skupiny pro financování bude plánování nákladů spojených s financováním aktivit, identifikace dalších možných finančních zdrojů pro jejich uskutečnění nejen v období realizace projektu, ale především po skončení dotačního období. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, rozpočty obcí, škol, jiné zdroje apod.). Důležitou oblastí, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

Pracovní skupina se schází min. 4x ročně, reportování výstupů a doporučení z pracovních skupin směrem k Řídicímu výboru MAP bude zajištěnou jejím vedoucím, který je zároveň členem Řídicího výboru. Výsledkem činnosti pracovní skupiny bude mj. zpracování akčních plánů, ve kterých bude uveden zdroj financování. Pracovní skupina má celkem 4 členů, jednání se mohou účastnit také členové realizačního týmu MAP. K jednání je možné přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Výstupy pracovní skupiny financování:

  • Zpracované návrhy financování aktivit navržených ostatními pracovními skupinami
  • Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně.

 

 
7.5.2020

Na programu jednání bylo shrnutí poznatků členů PS pro financování a rovné příležitosti v ohlédnutí na probíhající nouzový stav a online výuku žáků. Zazněly návrhy, co zlepšit, čím pomoci učitelům/žákům v pokračování výuky (doporučení, co se osvědčilo). Členům PS bylo představeno shrnutí dotazníkového šetření na školách v území.
Pozvánka
Zápis

26.11.2019

V rámci jednání byl představen způsob sběru potřeb škol, aktualizace Strategického rámce a náměty témat pro další setkání.
Pozvánka
Zápis

23.9.2019

Tématem setkání bylo seznámení s projektem a nastavení fungování pracovních skupin.
Pozvánka
Zápis