Obsah

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Členové:

Kamila Zelená - zástupce NZDM Bedna

Zuzana Humlová - rodič, MPSV

Silvie Svobodová - zástupce OSPOD

Václava Caithamlová - zástupce Farní Charity

Cíl pracovní skupiny


Cílem pracovní skupiny bude problematika rovné příležitosti dětí a žáků, prevence, práce s nadanými, usnadnění přechodů ve vzdělávání, spolupráce mezi ZŠ/MŠ, ZŠ speciálními a dalšími subjekty. Obsahem práce je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat dle potřeby také zástupci dalších institucí. Pracovní skupina posuzuje, zda jsou navržené aktivity v akčních plánech v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu problematiky v území včetně popisu příčin tohoto stavu a navrhne aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Pracovní skupina se schází min. 4x ročně, reportování výstupů a doporučení z pracovních skupin směrem k Řídicímu výboru MAP bude zajištěno Garantem PS, který je zároveň členem Řídicího výboru. Pracovní skupinu tvoří odborníci zabývající se inkluzí a dle zaměření jednání jsou zváni členové po konzultaci s vedoucími PS.

Složení pracovní skupiny je tedy variabilní a nemá pěvně stanoven počet členů. K jednání lze přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Výstupy pracovní skupiny:

  • Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání
  • Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně.
7.5.2020

Na programu jednání bylo shrnutí poznatků členů PS pro financování a rovné příležitosti v ohlédnutí na probíhající nouzový stav a online výuku žáků. Zazněly návrhy, co zlepšit, čím pomoci učitelům/žákům v pokračování výuky (doporučení, co se osvědčilo). Členům PS bylo představeno shrnutí dotazníkového šetření na školách v území.
Pozvánka
Zápis

26.11.2019

V rámci jednání byl představen způsob sběru potřeb škol, aktualizace Strategického rámce a náměty témat pro další setkání.
Pozvánka
Zápis

23.9.2019

Tématem setkání bylo seznámení s projektem a nastavení fungování pracovních skupin.
Pozvánka
Zápis