Navigace

Obsah

Historie a současnost MAS Podbrdsko

 

První pokus o založení MAS na současném území MAS Podbrdsko se datuje do roku 2006. Základ jejího nesouvislého území tvořila území obcí sdružených ve třech svazcích obcí - Svazek obcí Březnicko, Svazek obcí mikroregion Třemšín a Svazek obcí Podbrdského regionu. Pro zastřešení činnosti MAS tyto svazky spolu s dalšími místními aktéry ze soukromého, veřejného a neziskového sektoru založily občanské sdružení Podbrdsko. Tehdy vytvořená strategie však nebyla vybrána k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 (PRV) a činnost sdružení se zastavila.

Z nečinnosti se sdružení probudilo až v roce 2013, ve kterém část zbylých místních aktérů prosadila nakonec úspěšnou snahu o „restart“ sdružení a to se pak úspěšně ucházelo o podporu v rámci dotačního titulu III.4.1 PRV (Získávání dovedností, animace a provádění). Na valné hromadě, která se konala 24.4.2013, bylo zvoleno nové vedení sdružení, které provedlo nezbytné kroky směřující ke stabilizaci členské základny a začalo realizovat opatření zaměřená na transformaci nečinného a v podstatě „univerzálního“ občanského sdružení, které mělo činnost MAS jen jako jednu z mnoha činností, na sdružení založené na územním principu a s jedinou hlavní činností – činností MAS.  Tato iniciativa byla v regionu velmi kladně přijata a o členství v reorganizovaném sdružení začali projevovat zájem další místní aktéři ze všech sektorů. Zájem o zařazení svých území do území MAS Podbrdsko projevily též obce sdružené ve svazku obcí Antonín Dvořák (Modřovice, Narysov, Třebsko a Vysoká u Příbramě).

Tato etapa obnovy činnosti MAS vyvrcholila valnou hromadou konanou dne 30.11.2013, na které byla schválena další opatření umožňující „normální“ fungování sdružení. Byly přijaty nové stanovy, které mimo jiné zakotvily územní princip působnosti sdružení a jeho organizační strukturu podřídily jeho hlavní činnosti – činnosti MAS Podbrdsko. Zájmové území MAS bylo jasně definováno a zmenšeno na přirozené území Březnicka, Rožmitálska a Milínska. Svazek obcí Podbrdského regionu už o další spolupráci neprojevil zájem.

Období „transformace“ bylo završeno valnou hromadou konanou 11.3.2014, na které bylo mimo jiné rozšířeno zájmové území MAS o čtyři „uchazečské“ obce a byly přijaty nové stanovy zohledňující legislativní úpravu fungování spolků stanovenou novým občanským zákoníkem (NOZ). Současně byla provedena další reorganizace, která měla za cíl posílit specifické prvky spolku - MAS. Místní akční skupina Podbrdsko pracovala od jara roku 2014 na vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko 2014-2020, tzv. SCLLD.  SCLLD byla vytvářena díky podpoře Operačního programu Technická pomoc (OPTP) v době od 1.3.2014 do 31.8.2014. Projekt OPTP, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), podpořil hlavně administrativní fungování MAS, práce na SCLLD, komunitní plánování, potřebné odborné služby a budování povědomí o přínosech MAS. I tento projekt byl řádně administrativně zpracován, zkontrolován MMR a shledán jako plně vyhovující.

Dále se MAS Podbrdsko zapojila v době od 1.9.2014 do 30.6.2015 jako partnerská MAS do projektu spolupráce. Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond spustili opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce platných pro výzvu v rámci 22. kola příjmu žádostí o dotaci. Koordinační MAS v rámci tohoto projektu byla MAS Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. Cílem projektu spolupráce bylo zpracování metodiky pro hodnocení strategií MAS. I tento projekt byl řádně administrativně zpracován a v říjnu 2015 došlo k proplacení projektu ze strany SZIF.

Od září 2015 probíhalo jednání ohledně zapojení do projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram. MAS Podbrdsko se do projektu zapojila jako partner s finančním příspěvkem. Žadatelem v projektu je Město Příbram. Projekt probíhá v době od 1.5.2016 do 31.10.2017.

Místní akční skupiny procházely během roku 2015 procesem standardizace. Příslušné osvědčení o standardizaci jsme obdrželi v prosinci 2015.

Místní akční skupiny mohou od 30.9.2015 podávat žádosti do výzvy č. 6 IROP (Specifický cíl 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS). Žádosti však mohou MAS podávat až po schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, což brzdil proces standardizace a neexistence pravidel, jimiž se mají řídit jednotlivé programové rámce.

Zároveň byla během druhé poloviny roku 2015 zpracována Strategie MAS Podbrdsko do finální verze a poté byla Valnou hromadou MAS Podbrdsko dne 12.1.2016 schválena. Následně byla Strategie MAS 29.1.2016 odeslána k hodnocení na MMR. Proces hodnocení trval téměř celý rok 2016. Strategie MAS byla několikrát vrácena k doplnění a opět vrácena do procesu hodnocení. Oficiální potvrzení schválení Strategie MAS Podbrdsko přišlo 12.12.2016.

MAS PODBRDSKO se od počátku roku 2017 aktivně připravovala na vyhlášení prvních Výzev MAS tak, aby byly plněny podmínky schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS PODBRDSKO. První Výzva MAS z Operačního programu zaměstnanost byla vyhlášena v dubnu 2017. Na území MAS byly díky této výzvě realizovány první projekty na podporu příměstských táborů na území Hvožďanska, Březnicka a Milínska v hodnotě 1,7 mil. Kč. Další dvě Výzvy MAS se připravovaly a byly vyhlášeny v závěru roku 2017. MAS PODBRDSKO samozřejmě pracovala i na jiných aktivitách - na projektech Místní akční plán vzdělávání na území ORP Příbram a na novém projektu Plánování sociálních služeb. MAS uspořádala dva Podbrdské farmářské a řemeslné trhy v Březnici a Rožmitále pod Třemšínem.

 

 

aktualizace: 12.2.2018