Navigace

Obsah

Standardizace MAS 2021-2027

Z důvodu podání Žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS (dále jen Žádost o standardizaci) pro programové období 2021-2027 bylo uspořádáno zasedání Valné hromady MAS Podbrdsko dne 3.9.2020. Zde byly odsouhlaseny nové, aktualizované Stanovy MAS PODBRDSKO a konaly se volby povinných orgánů MAS.

Žádost o standardizaci byla odeslána na MMR je kontrole dne 24.9.2020.

Co je standardizace MAS

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020, Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 a přímo použitelným předpisem Evropské unie. Standardy MAS stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Cílem kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační. Standardy musí MAS dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. po období čerpání podpory administrativních kapacit MAS z evropských fondů.

Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají všechny místní akční skupiny, které plánují v programovém období 2021–2027 realizovat svou rozvojovou strategii CLLD s podporou evropských fondů.

Výzva k předkládání žádostí ZDE.

 

 

Aktualizace: 24.9.2020