Navigace

Obsah

Změny Strategie MAS Podbrdsko

 

2019/únor - změna Strategie v rámci IROP (změna finančního plánu IROP, programových rámců a dalších informací)

Na základě informace ŘO IROP byla provedena změna Strategie MAS v následujících bodech:

1. Změny ve složení povinných orgánů MAS
2. Změna vedoucího pro realizaci strategie MAS
3. Změna vymezeného území MAS
4. Změna finančního plánu IROP
5. Indikátory opatření IROP

Změna podána na ŘO dne 21.2.2019.

 


2019/leden - změna Strategie v rámci OPZ (navýšení alokace)

Na základě informace ŘO OPZ pro MAS č. 18 bylo požádáno 11.1.2019 o změnu SCLLD MAS Podbrdsko a to ve změně/ navýšení finanční alokace MAS z OPZ:
1. opatření - A. 1. 2/ podopatření A. 1. 2. 2 - sociální služby - nové a návazné aktivity:

 • sociální služby II - nový projekt - fakultativní služba (doprava pro klienty - k lékaři, na úřad, atd. + aktivizace klientů a podpora neformální péče) a podpora odlehčovací služby
  předpokládané CZV 2.400.000 Kč
  předpokládaný termín realizace: 1.10.2019-31.5.2021 (= 20 měsíců)

 • sociální služby III - návazný projekt na soc. služby I. = sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi + fakultativní služba (doprava pro klienty - k lékaři, na úřad, atd. + aktivizace klientů a podpora neformální péče) a podpora odlehčovací služby
  předpokládané CZV 3.500.000 Kč
  předpokládaný termín realizace: 1.6.2021-31.12.2022 (= 19 měsíců)

Celkem projekty ve výši 5.900.000 Kč.


2. opatření - B. 1. 5 - projektové záměry na příměstské tábory na území MAS Podbrdsko:

 • nové projektové záměry na příměstské tábory v Březnici (Key Investment) a v Sedlici
  Obec Sedlice - 450.000 Kč, 9 turnusů (sportovní, taneční aj.)
  Keystone Company a.s., Březnice - 500.000 Kč, 9 turnusů zaměřených na polytechniku a robotiku

 • podpora projektů na příměstské tábory, které jsou podpořené nyní, předpokládáme podpořit i v návazných projektech
  Obec Milín - 630.000 Kč, 17 turnusů
  Pampeliška - 530.000 Kč, 9 až 12 turnusů
  Obec Hvožďany - 420.000 Kč, 9 turnusů
  Skaut Rožmitál - 420.000 Kč, 9 turnusů

Celkem projekty ve výši 2.950.000 Kč.

Tisková verze podané Žádosti o změny

Zápis z jednání Správní rady schvalující Změnu strategie


 

2018/květen - změna Strategie - přidání nového operačního programu ŽP

Na základě možnosti doplnění nových opatření OPŽP do struktury Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko, z.s. 2014-2020 se MAS Podbrdsko rozhodla využít možnosti pomoci v území MAS financovat projekty ze 2 opatření OPŽP (Operační program Životní prostředí):

 1. Protierozní opatření (4.3 Posílit přirozené funkce krajiny)
 2. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech)

Rozhodnutí o přijetí OPŽP projednala na svém zasedání Valná hromada MAS Podbrdsko dne 20.2.2018, dále na několika zasedáních bylo řešeno přijetí OPŽP se správní radou MAS. Dále bylo toto téma projednáno na setkání největších obcí z území MAS dne 28.3.2018. Na všech jednáních potvrzeno zapojení MAS Podbrdsko do OPŽP a přijetí 2 výše uvedených opatření. Žádost o změnu Strategie byla podána 31.5.2018.

Tisková verze podané Žádosti o změny

Dodatek č.1 Programový rámec OPŽP

Dodatek č.2 SCLLD MAS Podbrdsko

Dodatek č.3 SCLLD MAS Podbrdsko