Navigace

Obsah

Obecně o Výzvách MAS v programovém období 2021-2027

Místní akční skupina Podbrdsko (MAS) je zapsaný spolek fungující na principu "komunitně vedeného místního rozvoje" (CLLD). Na základě schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021-2027 (SCLLD) bude MAS Podbrdsko vyhlašovat Výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu. MAS poskytuje zájemcům ze svého území ZDARMA konzultace k projektovým záměrům předložených k podpoře ze SCLLD.

 

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2028 SE PŘIPRAVUJE.

MAS PODBRDSKO - možnost podpory Vašich projektů z těchto národních Operačních programů:

Integrovaný regionální operační program 2021+ (IROP)
 

Operační program Zaměstnanost (OPZ+)

 

Společná zemědělská politika (SZP)
- podpora zemědělských podniků, podpora a rozvoj nezemědělských činností, podpora obcí a spolků v regionu

 

Operační program Životní prostředí 2021+ (OPŽP)

 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

 

Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK)


CESTA K DOTACI:
  1. kontaktovat naši MAS
  2. sledovat www.maspodbrdsko.cz
  3. domluvit si konzultaci v kanceláři MAS
  4. zúčastňovat se seminářů k Výzvám MAS
  5. zpracovat a podat žádost o podporu
  6. zrealizovat projekt
  7. zúčtovat dotaci
  8. zajistit udržitelnost projektu