Obsah

1. Výzva MAS Podbrdsko z OP TAK - Technologie pro MAS (CLLD) - PŘÍJEM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ UKONČEN 8.12.2023

MAS PODBRDSKO, z.s. vyhlašuje v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO pro období 2021-2027 tuto výzvu MAS:

 

Název Výzvy MAS 1. Výzva MAS Podbrdsko v OP TAK - Technologie pro MAS          

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 10.11.2023 v 12:00 hodin            
Datum a čas zahájení příjmu Projektových záměrů mimo ISKP21+ (tj. na MAS) 10.11.2023 v 12:00 hodin
Datum a čas ukončení příjmu Projektových záměrů mimo ISKP21+ (tj. na MAS) 8.12.2023 v 12:00 hodin
Alokace výzvy 1.240.000,- Kč
Celková částka celkových způsobilých výdajů (CZV) 2.480.000,- Kč

 

Kontakt:
Jana Filinová
Tel. 723 435 274, email: info@maspodbrdsko.cz


Dokumentace MAS PODBRDSKO k 1. Výzvě OP TAK

1. Výzva MAS Podbrdsko v OP TAK

Příloha č. 1: Interní postupy MAS Podbrdsko

Příloha č. 2: Kritéria hodnocení  

Příloha č. 3: Povinná osnova podnikatelského záměru/projektového záměru  (vyplňuje žadatel a předkládá jako povinnou přílohu na MAS ve stanoveném termínu výzvou MAS)

Příloha č. 4: Vzor - Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií   (vyplňuje MAS na základě hodnocení a výběru projektů)

Příloha č. 5: Formulář posouzení zásady významně nepoškozovat  (vyplňuje žadatel a vkládá po výběru projektů do ISKP21+)

Příloha č. 6: Vzor - Vzdání se práva o přezkum  (vyplňuje žadatel po zveřejnění výsledků hodnocení na této webových stránkách MAS)

Dvě indikativní cenové nabídky ke každé pořizované položce, vyjma nepřímých nákladů (žadatel vkládá po výběru projektů do ISKP21+)


 

Seminář pro žadatele nebude uspořádán - s ohledem na specifické zaměření projektů budou žadatelům poskytovány konzultace v kanceláři MAS na základě osobní domluvy - kontaktní osoba:

Jana Filinová
Tel. 723 435 274, email: info@maspodbrdsko.cz nebo reditel@maspodbrdsko.cz

 


Jednací řád orgánů MAS Podbrdsko
Jednací řád MAS Podbrdsko pro hodnocení a výběr projektů
Stanovy MAS Podbrdsko - aktuální verze k 30.5.2023


Oprávnění žadatelé: Malé a střední podniky (MSP)

Režim podpory: de minimis

Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS Podbrdsko.

Každý žadatel (1 IČO) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

Míra dotace: 50 %.

Projekt je jednoetapový a dotace je proplácena ex post.


Dokumentace Řídícího orgánu OP TAK
je uveřejněna na tomto odkazu vč. textu nadřazené výzvy OP TAK:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/

najdete zde především tyto důležité podklady:

- Text nadřazené Výzvy ŘO OP TAK 
Metodický list k paušální sazbě
- Model hodnocení 
- Vymezení způsobilých výdajů (příloha č. 2)
- Nepodporované CZ NACE 
Příručka pro podání Žádosti o podporu v ISKP21+ 
- Pravidla pro žadatele - zvláštní část 
- Pravidla pro žadatele - obecná část (k 4.8.2023 platná v den vyhlášení Výzvy MAS Podbrdsko)

aj.

 

Společné přílohy aktivit OP TAK jsou uveřejněny ZDE, jsou zde uvedeny pravidla a metodiky a společné přílohy pro výzvy v OP TAK:
1. Pravidla pro výběr dodavatelů
2. Prohlášení k velikosti podniku
3. Prohlášení k de minimis
4. Metodický pokyn řídicího orgánu OP TAK k podkladům k žádosti o podporu pro kontrolu obvyklých cen u stavebních prací a technologií
7. Pravidla spolufinancování EU fondů v programovém období 2021–2027

 

 

Aktualizace stránky: 8.12.2023