Navigace

Obsah

Výzva IROP č.4 - Infrastruktura pro vzdělávání 2

logolink

 

Číslo výzvy MAS

490/06_16_075/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

4.výzva MAS PODBRDSKO -IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

1.8.2020

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1.8.2020  14:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

15.12.2020 12:00:00

Datum ukončení realizace projektu

30.06.2022

 

POTVRZENÍ VÝBĚRU PROJEKTŮ SPRÁVNÍ RADOU

23.3.2021 bylo ukončeno hlasování Správní rady MAS PODBRDSKO, kde byl přijat a potvrzen návrh hodnocení předložený Výběrovou komisí. Hlasování s ohledem na mimořádná opatření v návaznosti na nouzový stav proběhlo mimořádně per-rollam. Před jednáním Správní rady byla od žadatelů doručena potrvzení, ve kterých se vzdávají možnosti požádat o Přezkum proti rozhodnotí Výběrové komise.

Správní rada potvrdila výběr projektů dle hodnocení výběrové komise MAS Podbrdsko takto:

- první dva hodnocené projekty (žadatel město Březnice - Navýšení kapacity 1. MŠ Březnice a žadatel obce Chraštice - Venkovní odborná učebna ZŠ Chraštice), které skončily na 1. a 2., místě budou podpořeny v plné výši.

Správní rada dále konstatovala, že projekt žadatele obce Milín – Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín je náhradním projektem. Náhradní projekt je hraniční projekt, který splnil podmínky věcného hodnocení, ale ve Výzvě MAS není dostatek finančních prostředků na jeho podporu. Správní rada navrhuje, že obci Milín bude nabídnuta zbytková alokace v této výzvě a celkově zbytková alokace MAS v IROP dle Strategie MAS pro programové období 2014-2020.

Žádosti o podporu MAS podstupuje Řídícímu orgánu IROP k Závěrečnému ověření způsobilosti.

 

Zápis z jednání Správní rady

Souhrn hodnocení

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

4.3.2021 proběhlo hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS PODBRDSKO. Všechny přihlášené projekty splnily podmínky věcného hodnocení. Výběr projektů bude potvrzen na jednání Správní rady MAS PODBRDSKO poté, co proběhne lhůta na odvolání či se žadatelé vzdají práva na odvolání.

Etický kodex hodnotitelů

Prezenční listina

Zápis z jednání Výběrové komise

Souhrn hodnocení

Hodnocení MŠ Březnice

Hodnocení ZŠ Chraštice

Hodnocení ZŠ Milín

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

V kanceláři MAS probíhá proces hodnocení formálních naležitostí a přijatelnosti.

Etický kodex kanceláře MAS

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí

 

Vyhlášená výzva byla modifikována (navýšena alokace výzvy o zbytkovou alokaci MAS pro Operační program IROP), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi.  Změna byla schválena Řídícím orgánem IROP.

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2 - změna 3

 

Vyhlášená výzva byla modifikována (prodloužen termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi.  Změna byla schválena Řídícím orgánem IROP.

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2 - změna 2

 

Vyhlášená výzva byla modifikována (prodloužen termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi.  Změna byla schválena Řídícím orgánem IROP.

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2 - změna

 

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2 - aktuální

Výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání 2 - původní

 

PŘÍLOHY

P1_Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

P2_Kritéria věcného hodnocení

P4_Osnova studie proveditelnosti pro ZŠ

P4_Osnova studie proveditelnosti pro MŠ

 

Kontrolní list pro FNaP

Kontrolní list pro věcné hodnocení

 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

IROP Interní postupy MAS PODBRDSKO

nadřazená Výzva č.68

 

Stanovy MAS PODBRDSKO

Jednací řád orgánů MAS PODBRDSKO

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Pozvánka

Prezentace - seminář pro žadatele - IROP

 

leták