Navigace

Obsah

Obecně o Výzvách MAS

Místní akční skupina Podbrdsko (MAS) je zapsaný spolek fungující na principu "komunitně vedeného místního rozvoje" (CLLD). Na základě schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 (SCLLD) bude MAS Podbrdsko vyhlašovat Výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu. MAS poskytuje zájemcům ze svého území bezplatné konzultace k projektovým záměrům předložených k podpoře ze SCLLD.


MAS PODBRDSKO - možnost podpory Vašich projektů z těchto národních Operačních programů:

Integrovaný regionální operační program (IROP) - vyhlášené Výzvy MAS naleznete ZDE
- podpora škol a rozvoje sociálních služeb na území MAS Podbrdsko

Operační program Zaměstnanost (OPZ) - vyhlášené Výzvy MAS naleznete ZDE
- podpora zaměstnanosti, prorodinných opatření a rozvoje sociálních služeb na území MAS Podbrdsko

Program rozvoje venkova (PRV) - operace 19.2.1 - vyhlášené Výzvy MAS naleznete ZDE
- podpora zemědělských podniků, podpora a rozvoj nezemědělských činností, péče o lesy

Operační program životní prostředí - vyhlášené výzvy najdete ZDE - podpora zvyšování retenční schopnosti krajiny a realizaci protierozních opatření či revitalizace  ploch a prvků veřejné zeleně v obcích na území MAS Podbrdsko


OD STRATEGIE K PROJEKTŮM:

vyhlášení Výzvy MAS - příjem žádostí o podporu - výběr projektů v MAS - schválení projektů daným ministerstvem - poskytnutí dotace vybraným projektům


CESTA K DOTACI:
  1. kontaktovat naši MAS
  2. sledovat www.maspodbrdsko.cz
  3. domluvit si konzultaci v kanceláři MAS
  4. zúčastňovat se seminářů k Výzvám MAS
  5. zpracovat a podat žádost o podporu
  6. zrealizovat projekt
  7. zúčtovat dotaci
  8. zajistit udržitelnost projektu