Obsah

OPŽP UZAVŘENÉ VÝZVY

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření

Do výzvy se nepřihlásil žádný projekt.

 

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Do výzvy se nepřihlásil žádný projekt.

 

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 2

Do výzvy se přihlásilo 6 projektů a bylo vybráno 5.

 

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření 2

Do výzvy se nepřihlásil žádný projekt.

 

MAS PODBRSKO vyhlásila 22.10.2019 nové výzvy na protierozní opatření i sídelní zeleň, které umožní projekty realizovat podle nových pravidel OPŽP. Příjem žádostí byl ukončen 6.1.2020.

Seminář pro žadatele, kde bylo možné zkonzultovat s odborníkem na OPŽP projektové záměry, se uskutečnil 13.11.2019 v 16,00 hodin v kancláři MAS

Pozvánka

Prezentace - seminář pro žadatele - sídelní zeleň

Prezentace - seminář pro žadatele - protierozní opatření


Interní postupy MAS Podbrdsko pro OPŽP


 

VÝZVA OPŽP - Protierozní opatření 2

Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude podporovat aktivity na zvyšování retenční schopnosti krajiny a realizaci protierozních opatření. Podpořit v této výzvě lze opatření zamezující vodní erozi:

  • zakládání travních ploch ke vsáknutí vody a zabránění povrchovému odtoku vody;
  • opatření k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody;
  • zakládání mezí a remízků k předcházení povrchových odtoků vody;
  • obnova vegetačních protierozních prvků.

Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP.

V této výzvě bylo možné podpořit projekty v celkové výši 6.200.000,- Kč, spoluúčast činí 20%.

PŘÍLOHY:
Programový rámec Strategie MAS

INFORMACE A DOKUMENTY K VÝZVĚ - http://www.opzp.cz/vyzvy/127-vyzva

VÝZVA OPŽP - Realizace sídelní zeleně 2

Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude podporovat aktivity především na revitalizaci jednotlivých ploch a prvků veřejné zeleně v obcích na území MAS, vč. obnovy a zakládání doprovodných vodních prvků, rekonstrukce či budování nových cest a pěšin, instalace nového nebo rekonstrukce stávajícího mobiliáře (informační tabule, interaktivní prvky, lavičky, stojany na kola aj.).

Příklady: zakládání a obnova městských parků, zeleně hřbitovů, zeleně dětských veřejně přístupných hřišť, uličních stromořadí, zeleně podél komunikací a obnova alejí.

Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP.

V této výzvě bylo možné podpořit projekty v celkové výši 8.400.000,- Kč, spoluúčast činí 40%.

PŘÍLOHY:
Programový rámec Strategie MAS

INFORMACE A DOKUMENTY K VÝZVĚ: http://www.opzp.cz/vyzvy/128-vyzva