Obsah

Do výzvy se nepřihlásil žádný žadatel.

Ve středu 28.8.2019 byla vyhlášena nová Pravidla pro žadatele a příjemce OPŽP. Došlo v několika důležitých bodech především u veřejné zeleně v obcích k výraznému změkčení pravidel, zlepšení podmínek a poměrů pro financování projektů. Pravidla jsou nová a pro uživatele jednodušší.

Zde naleznete stručné shrnutí nejdůležitější změn - https://www.opzp.cz/zjednodusujeme-pravidla-pro-dotace-na-ochranu-prirody-v-po-4/

MAS PODBRSKO proto vyhlásí 22.10.2019 nové výzvy na protierozních opatření i sídelní zeleň, které umožní projekty realizovat podle nových pravidel OPŽP.

S ohledem na výše uvedené doporučujeme NEPODÁVAT PROJEKTY (ŽÁDOSTI O DOTACI) DO STÁVAJÍCH VÝZEV MAS a podat žádost až do nových výzev MAS, které budou vyhlášeny 22.10.2019. V případě, že bude projekt (žádost o dotaci) podána do stávajících výzev, kde je příjem žádostí ukončen k 25.9.2019, tak bude nutné zachovat pravidla a podmínky pro financování, které nejsou tak výhodné jako ty nové.

Současně prosíme všechny zájemce, kteří chtějí podat žádost o dotaci, aby kontaktovali MAS a své projektové záměry konzultovali. Pokusíme se vyjasnit Vaše dotazy.


Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude podporovat aktivity na zvyšování retenční schopnosti krajiny a realizaci protierozních opatření. Podpořit v této výzvě lze opatření zamezující vodní erozi:

  • podpora opatření zamezujících vodní erozi
    • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
    • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
    • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.)

Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP.

V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 6.200.000,- Kč, spoluúčast činí 20%

 

Číslo výzvy MAS

 028/05_18_127/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

7.3.2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

7.3.2019  09:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

25.09.2019 20:00:00

Datum ukončení realizace projektu

30.06.2023

 

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření

 

PŘÍLOHY

Kritéria pro hodnocení - Protierozní opatření

Pravidla pro žadatele a příjemnce podpory z OPŽP, verze 20

OPŽP Interní postupy MAS PODBRDSKO

Informace pro žadatele (seznam příloh, definice opatření, způsobilých výdajů)

Náklady obvyklých opatření

Metodika přímých a nepřímých nákladů

 

Standardy pro výsadbu dřevin

Standardy pro výsadbu ovocných dřevin

Seznam autochtonních dřevin

 

Informace Řídícího orgánů k aktivitám OPŽP pro MAS

Nadřazená výzva č.127 OPŽP

 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

Stanovy MAS PODBRDSKO

Jednací řád orgánů MAS PODBRDSKO

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Seminář pro žadatele, kde bude možné zkonzultovat s odborníkem na OPŽP Vaše projektové záměry, se uskuteční 28.3. od 16,00 hodin v Milíně v podkroví v Centru volnočasových aktivit (knihovna)

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace - seminář pro žadatele - protierozní opatření

 


S účinností od 22. května platí pro aktuálně vyhlášenou výzvu omezení realizace projektu fyzických osob nepodnikajících na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví.

Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR.