Obsah

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Protierozní opatření 2

Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude podporovat aktivity na zvyšování retenční schopnosti krajiny a realizaci protierozních opatření. Podpořit v této výzvě lze opatření zamezující vodní erozi:

  • podpora opatření zamezujících vodní erozi
    • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
    • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
    • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.)

Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP.

V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 6.200.000,- Kč, spoluúčast činí 20%

 

Číslo výzvy MAS

 090/05_18_127/CLLD_16_01_036

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření 2

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

22.10.2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

22.10.2019  09:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

6.1.2020 12:00:00

Datum ukončení realizace projektu

30.6.2023

 

Do výzvy se nepřihlásil žádný projekt.

 

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření 2

 

PŘÍLOHY

P2 Kritéria pro hodnocení - Protierozní opatření

P3 Náklady obvyklých opatření

P4 Metodika přímých a nepřímých nákladů

P5 Standardy pro výsadbu dřevin

P6 Standardy pro výsadbu ovocných dřevin

P7 Seznam autochtonních dřevin

P8 OPŽP Interní postupy MAS PODBRDSKO
 

Hodnocení stavu stromů

Řez stromů

Výsadba a řez keřů

 

Rozpočet - návrh

 

Pravidla pro žadatele a příjemnce podpory z OPŽP, verze 23

 

Informace pro žadatele (seznam příloh, definice opatření, způsobilých výdajů)

Informace Řídícího orgánů k aktivitám OPŽP pro MAS

Nadřazená výzva č.127 OPŽP

 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

Stanovy MAS PODBRDSKO

Jednací řád orgánů MAS PODBRDSKO

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

datum konání - 13.11.2019 v 16,00 hod. v kanceláři MAS

Pozvánka

Prezentace - seminář pro žadatele - protierozní opatření