Obsah

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Sídelní zeleň

Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude podporovat aktivity především na revitalizaci jednotlivých ploch a prvků veřejné zeleně v obcích na území MAS, vč. obnovy a zakládání doprovodných vodních prvků, rekonstrukce či budování nových cest a pěšin, instalace nového nebo rekonstrukce stávajícího mobiliáře (informační tabule, interaktivní prvky, lavičky, stojany na kola aj.).

Příklady: zakládání a obnova městských parků, zeleně hřbitovů, zeleně dětských veřejně přístupných hřišť, uličních stromořadí, zeleně podél komunikací a obnova alejí.

  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

    • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,

    • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),

    • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP.

 

V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 8.400.000,- Kč, spoluúčast činí 40%.

Číslo výzvy MAS

113/05_18_128/CLLD_16_01_036 

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 2

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

22.10.2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

22.10.2019  09:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

6.1.2020 12:00:00

Datum ukončení realizace projektu

30.6.2023

 

VÝBĚR PROJEKTŮ

Správní rada doporučila všechny projekty k financování.

ČÍSLO PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

NÁZEV ŽADATELE

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

PROJEKT DOPORUČEN K PODPOŘE

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011374 Regenerace památné lipové aleje v Boru u Březnice město Březnice 1 439 958,95 Žádost o podporu doporučena k financování
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011353 Revitalizace veřejného prostranství u tvrze v obci Hvožďany obec Hvožďany 1 568 431,6 Žádost o podporu doporučena k financování
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011350 Regenerace sídlení zeleně Volenice obec Volenice 549 895,29 Žádost o podporu doporučena k financování
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011355 Regenerace sídlení zeleně Tušovice -  Sportovní areál obec Tušovice 614 226,98 Žádost o podporu doporučena k financování
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011371 Regenerace sídlení zeleně Hlubyně -  Sportovní areál obec Hlubyně 505 684,25 Žádost o podporu doporučena k financování

 

Etický kodex Správní rady
Zápis z jednání - výsledek výběru
Prezenční listina Správní rady

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

11.5.2020 proběhlo hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS PODBRDSKO. Všechny projekty spnily podmínky věcného hodnocení s výhradou. Výběr projektů bude následně potvrzen na jednání Správní rady MAS PODBRSKO

Etický kodex Výběrová komise

Zápis Výběrová komise - souhrn vybraných projeků

Prezenční listina

Hodnocení Březnice

Hodnocení Hlubyně

Hodnocení Hvožďany

Hodnocení Tušovice

Hodnocení Volenice

 

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

4.3. bylo dokončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a všechny žádosti postoupily do  věcného hodnocení, vyjma žádosti obce Milín, která svoji žádost v průběhu hodnocení FNaP stáhla.

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí o podporu

 

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

 

PŘÍLOHY

P2 Kritéria pro hodnocení - Realizace sídelní zeleně

P3 Náklady obvyklých opatření

P4 Metodika přímých a nepřímých nákladů

P5 Standardy pro výsadbu dřevin

P6 Standardy pro výsadbu ovocných dřevin

P7 Standardy pro krajinné trávníky

P8 Standardy pro vytváření a obnovu tůní

P9 Seznam autochtonních dřevin

P10 OPŽP Interní postupy MAS PODBRDSKO

 

Hodnocení stavu stromů

Řez stromů

Výsadba a řez keřů

 

Příklad rozpočtu - rozpad financí

Rozpočet

 

Pravidla pro žadatele a příjemnce podpory z OPŽP, verze 23

 

Informace pro žadatele (seznam příloh, definice opatření, způsobilých výdajů)

Typové projekty

Informace Řídícího orgánů k aktivitám OPŽP pro MAS

 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

Stanovy MAS PODBRDSKO

Jednací řád orgánů MAS PODBRDSKO

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

datum konání - 13.11.2019 v 16,00 hod. v kanceláři MAS

Pozvánka

Prezentace - seminář pro žadatele - sídelní zeleň