Obsah

MAS PODBRSKO proto vyhlásí 30.9.2019 nové výzvy na protierozních opatření i sídelní zeleň, které umožní projekty realizovat podle nových pravidel OPŽP.

S ohledem na výše uvedené doporučujeme NEPODÁVAT PROJEKTY (ŽÁDOSTI O DOTACI) DO STÁVAJÍCH VÝZEV MAS a podat žádost až do nových výzev MAS, které budou vyhlášeny 30.9.2019. V případě, že bude projekt (žádost o dotaci) podána do stávajících výzev, kde je příjem žádostí ukončen k 25.9.2019, tak bude nutné zachovat pravidla a podmínky pro financování, které nejsou tak výhodné jako ty nové.

Současně prosíme všechny zájemce, kteří chtějí podat žádost o dotaci, aby kontaktovali MAS a své projektové záměry konzultovali. Pokusíme se vyjasnit Vaše dotazy.


Výzva OPŽP pro území MAS Podbrdsko bude podporovat aktivity především na revitalizaci jednotlivých ploch a prvků veřejné zeleně v obcích na území MAS, vč. obnovy a zakládání doprovodných vodních prvků, rekonstrukce či budování nových cest a pěšin, instalace nového nebo rekonstrukce stávajícího mobiliáře (informační tabule, interaktivní prvky, lavičky, stojany na kola aj.).

Příklady: zakládání a obnova městských parků, zeleně hřbitovů, zeleně dětských veřejně přístupných hřišť, uličních stromořadí, zeleně podél komunikací a obnova alejí.

  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
    • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
    • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
    • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Oprávněnými žadateli jsou především obce na území MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP.

 

V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 8.400.000,- Kč, spoluúčast činí 40%.

Číslo výzvy MAS

039/05_18_128/CLLD_16_01_036   

Název výzvy MAS

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

7.3.2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

7.3.2019  09:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

25.09.2019 20:00:00

Datum ukončení realizace projektu

30.06.2023

 

TEXT VÝZVY MAS PODBRDSKO

Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

 

PŘÍLOHY

Kritéria pro hodnocení - Realizace sídelní zeleně

Pravidla pro žadatele a příjemnce podpory z OPŽP, verze 20

OPŽP Interní postupy MAS PODBRDSKO

Informace pro žadatele (seznam příloh, definice opatření, způsobilých výdajů)

Náklady obvyklých opatření

Metodika přímých a nepřímých nákladů

 

Standardy pro výsadbu dřevin

Standardy pro výsadbu ovocných dřevin

Seznam autochtonních dřevin

 

Typové projekty

Informace Řídícího orgánů k aktivitám OPŽP pro MAS

 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

 

Stanovy MAS PODBRDSKO

Jednací řád orgánů MAS PODBRDSKO

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Seminář pro žadatele, kde bude možné zkonzultovat s odborníkem na OPŽP Vaše projektové záměry, se uskuteční 28.3. od 16,00 hodin v Milíně v podkroví v Centru volnočasových aktivit (knihovna)

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace - seminář pro žadatele - sídelní zeleň

 


S účinností od 22. května platí pro aktuálně vyhlášenou výzvu omezení realizace projektu fyzických osob nepodnikajících na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví.

Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR.