Navigace

Obsah

Operační programy


Operační programy 2014 - 2020

Vláda na svých zasedáních 9. a 14. července 2014 postupně schválila operační programy pro období 2014-2020. OP mohou ještě doznat úprav podle výsledků jednání s Evropskou komisí, kam budou gesčními ministerstvy zaslány. Dále také byla schválena Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

Programového období 2014–2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.

Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

 

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

fondy


Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o následující programy:
 

Národní operační programy 
  1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
  2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
  3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
  4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
  5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
  6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
  8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
  10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

 

Zdroj:
http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost