Obsah

IROP = Integrovaný regionální operační program

 

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.


Přehled prioritních os

Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

 • Zvyšování regionální mobility, rozvoj a zlepšování dopravních systémů, šetrných k živonímu prostředí, podpora a rozvoj místní mobility, ekologické dopravní systémy
 • Řešení rizik, odolnost vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

 

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života v regionech

 • Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, podpora sociálním podnikům, investice do obecného a odborného vzdělávání a celoživotního učení
 • Podpora inteligentních energetických systémů, podpora systémů obnovitelných zdrojů a systmů na úsporu energie (zateplování bytových domů)

 

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

 • Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • Investice do aplikací elektronické veřejné správy a ICT
 • Zvyšování institucionální kapacitiy orgánů veřejné správy, zlepšování účinnosti veřejné správy

 

Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

 • Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 • Posílení vyváženého a udržitelného územního rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím snížní regionálních nerovností

 

Výše dotace:

 • neziskové subjekty (kraje, obce, neziskové organizace) cca 80% (finální metodika pro ČR dosud nebyla schálena)
 • malý podnik (do 50 zaměstnanců) ..............45%
 • střední podnik (do 250 zaměstnanců) ..........35%
 • velký podnik (nad 250 zaměstnanců) ...........25%
  - velké podniky budou mít v dotačním období 2014 - 2020 omezené možnosti čerpání dotací pouze na některé typy investic

 

Více informací k IROP naleznete na stránkách řídícího orgánu, tj. Ministerstva pro místní rozvoj

Odkazy:

Miminsterstvo pro místní rozvoj - informace k IROP

Miminsterstvo pro místní rozvoj - informace k IROP - DOKUMENTY

 

Brožura specifických cílů IROP

 

1.4.2016 byl aktualizován harmonogram výzev pro rok 2016.
Aktualizovaný harmonogram výzev je ke stažení zde.

 

Centrum pro regionální rozvoj (CRR) pořádá semináře k jednotlivým výzvám:

http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci/

Prezentace ze seminářů naleznete v dokumentech IROP pod záložkou PREZENTACE.