Navigace

Obsah

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

 

Zaměření

Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních pří- stupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.

 
Přehled prioritních os:

Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

 • SC 1.1 - Inovace
  Aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu nebo k realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví. Podpora inovačních projektů zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů. Podmínkou je realizace zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologii a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
 • SC 1.1 - Potenciál
  Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. U MSP jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.
 • SC 1.2- Partnerství znalostního transferu
  Vytvoření partnerství mezi  malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologii a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.
 • SC 1.2 - Spolupráce
  Zakládání a rozvoj klastrů, technologických platforem a kooperačních inovačních sítí

 

Příjemci dotace: všechny typy podnikatelských subjektů

 

Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

 • SC 2.1 - Technologie
  Podpora zvýšení počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků
 • SC 2.2 - Marketing
  Podporovanými aktivitami jsou služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, organizace seminářů)
 • SC 2.3 - Nemovitosti
  Modernizace výrobních provozů a rekostrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přemena na moderní podnikatelské objekty.
 • SC 2.4 - Školící střediska
  Výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávácí činnosti.
  V rozsahu křížového financování bude v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku.

 

Příjemci dotace: drobní podnikatelé, malé a střední podniky

 

Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií druhotných surovin

 • SC 3.1 - Obnovitelné zdroje energie
  Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem; výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a  kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.
  Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic.
 • SC 3.2 - Úspory energie
  Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů - Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu - Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů - Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru - Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
  Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů - Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku - Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměr nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov.
 • SC 3.3 - SMART GRIDS I/distribuční sítě
  Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.
 • SC 3.4 - Nízkouhlíkové technologie
  Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy - Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie - Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z OZE - Zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin.
 • SC 3.5 - Úspory energie v SZT
  Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zejm. rozvodných tepelných zařízení - Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

 

Příjemci dotace: všechny typy podnikatelských subjektů, zemědělští podnikatelé

 

Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

 • SC 4.1 - Vysokorychlostní internet
  Modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu s cílem umožnit přístup k internetu rychlostí alespoň 30 Mbit/s.
  Zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostí přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s.
  Zřizování nových sítí s pevným připojením do jednotlivých domácností až 100 Mbit/s.
 • SC 4.2 - ICT a sdílené služby
  Tvorba nových ICT řešení, tvorba moderních digitálních služeb, aplikací např. v oblasti komunikace, obchodování, vzdělávání, přístupu k zaměstnání.
  Zřizování a provoz center sdílených služeb a budování a modernizaci datových center.

 

Příjemci dotace: všechny typy podnikatelských subjektů (u SC 4.1 podnikající v elektronických komunikacích)

 

Výše dotace:

 • malý podnik do 50 zaměstnanců - 45%
 • střední podnik do 250 zaměstnanců - 35%
 • velký podnik nad 250 zaměstnanců - 25%

 

Odkazy:

Více informací o OP PIK na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu