Navigace

Obsah

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os (PO). Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému ČR.

 

Přehled prioritních os:
Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • SC 1.1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
 • SC 1.2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
 • SC 1.3: Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely
 • SC 1.4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni
   
Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Investiční priorita 1 - Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

 • SC 2.1.1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce
 • SC 2.1.2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti studentů
 • SC 2.1.3: Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách
 • SC 2.1.4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol
 • SC 2.1.5:Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

 

Investiční priorita 2 - Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

 • SC 2.2.1: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol
 
Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

 • SC 3.1.1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
 • SC 3.1.2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • SC 3.1.3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
 • SC 3.1.4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajicích pedagogických pracovníků
 • SC 3.1.5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

 

Investiční priorita 2 - Boj proti všem reformám diskriminace a prosazování rovných příležitostí

 • SC 3.2.1: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

 

Investiční priorita 3 - Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

 • SC 3.3.1: Sociální integrace dětí  a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
 
Prioritní osa 4: Technická pomoc
 • SC 4.1: Zajištění efektivní administrace
 • SC 4.2: Zajištění informovanosti, publicity a absorční kapacity

 

 

Odkazy:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

Programový dokument k OP VVV ke stažení zde