Obsah

Místní akční plány rozvoje vzdělávání = MAP


MAP je místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15. let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání.

MAP je financován z prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Výzva ke stažení zde.


Časové nastavení výzvy: 26.10.2015 - 30.12.2016

Výše podpory:                   0,5 - 6 mil. Kč dle typu projektu (preMAP, MAP, MAP+)

Délka trvání projektu:      12 - 24 měsíců

Výše podpory:                   obec, DSO - 95%, spolufinancování 5%

                                             MAS, mikroregion - dotace 100%, spolufinancování 0%

                                             Městské části HMP - 95%, spolufinancování 5%

 

Hlavní cíle výzvy:

Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. Termín KLIMA zahrnuje podstatné složky kvality škol - Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

Cílem této výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifikých problémů a potřeb.

Cílová skupina:
Děti a žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol, pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu.

 
Prioritní opatření MAP:
  1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
  2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená opatření MAP:

  4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
  5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
  6. Kariérové poradenství v základních školách

 

Klíčové aktivity projektu (fáze projektu)
  • Akční plánování
  • Realizace projektu (tvorba MAP, uznatelná pouze pro MAP+)
  • Evaluace (povinná aktivita pro všechny projekty)
  • Řízení MAP (povinná aktivita pro všechny projekty)
  • Řízení projektu - povinná administrace při realizaci projektu

 

Odkazy:

Více informací k MAPům