Obsah

OP Zaměstnanost

 

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát.OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.


Přehled prioritních os:
Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita 1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místích iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

 • SC 1.1.1: zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
 • SC 1.1.2: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež

 

Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde  o přístup k zaměstnání a karierní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

 • SC 1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

 

Investiční priorita 1.3 Pomoc pracovníkům a podnikům přizpůsobovat se změnám

 • SC 1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • SC 1.3.2: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

 

Investiční priorita 1.4 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a příspívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

 • SC 1.4.1: Zvýšit kapacitu a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti
 • SC 1.4.2: Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání

 

Investiční priorita 1.5 Trvalé začlenění mladých lidí na trh prácce a to zeuména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě

 • SC 1.5.1: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad

 

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

 • SC 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • SC 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

 

Investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

 • SC 2.2.1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • SC 2.2.2: Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity

 

Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 • SC 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

 

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • SC 3.1: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ

 

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa

Investiční priorita 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejncý služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

 • SC 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím  posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • SC 4.1.2: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

 

 

Odkazy:

Další informace k OP Zaměstnanost