Navigace

Obsah

OP Životní prostředí


Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.
 

Přehled prioritních os:

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

 • SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemích vod
 • SC 1.2: Zajistir dodávky pitné vody v odpovídajícím množství
 • SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
 • SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření

 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

 • SC 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
 • SC 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílejicích se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncetracím znečišťujicích látek
 • SC 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 • SC 3.1: Prevence vzniku odpadu
 • SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • SC 3.3: Rekultivovat staré skládky
 • SC 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
 • SC 3.5: Snížit enviromentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 • SC 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
 • SC 4.2: Posílit biodiverzitu
 • SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny
 • SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 

Proritní osa 5: Energetické úspory

 • SC 5.1: Snižit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 • SC 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

 

Výše dotace:

Podpora může dosahovat až 85% z celkových způsobilých výdajů na projekt. V rámci některých specifických cílů bude podpora poskytována formou nenávratné části a jiného finančního nástroje návratného charakteru. U všech projektů je podmínkou spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory.

 

Odkazy:

Informace k OP Životní prostředí