Navigace

Obsah

Program rozvoje venkova


Globálním cílem je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenviromentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného území a rozvji spolupráce aktérů na místní úrovni.

 

Přehled prioritních os:

Prioritní osa 1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

 • Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostí základny ve venkovských oblastech
 • Posílení vazeb mezi zemedělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšení řízení v oblasti životního prostředí a enviromentálního profilu
 • Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví

 

Prioritní osa 2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativnich zemědělských technologii a udržitelného obhospodařování lesů

 • Zvýšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti a orientace na trhu, jakož i zemedělské diverzifikace
 • Usnadnění vstupu dostatčně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství a zeména generační obměny v tomto odvětví
 • Zvýšení hospodářské výkonnosti všech lesnických podniků, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti a orientace na trhu

 

Prioritní osa 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

 • Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobcůjejich  lepším začleněním do zemědělskopotravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, zvýšení hodnoty zemědělských produktů, podpory na místních trzích a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení a organizací producentů a meziodborových organizací

 

Prioritní osa 4: Ognova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

 • obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě NATURA 2000, oblastí s přírodními i jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přirodní hodnoty, i stavu evropské krajiny
 • lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy
 • předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

 

Prioritní osa 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

 • efektivnější využívání vody v zemědělství a efektivnější využívání energie v zemědělství při zprácování potravin
 • usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadu, reziduí a jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství
 • snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělství
 • podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví

 

Prioritní osa 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech se zaměřením na tyto oblasti

 • usnadnění diverzifikace, vytváření a rozvoje malých podniků a pracovních míst
 • posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

 

Odkazy:

Více informací k programu rozvoje venkova