Navigace

Obsah

 

Obecná pravidla

Doručování přes PF

Dokumenty o  průběhu administrace jsou zasílány žadateli/příjemci dotace ze strany SZIF na PF. Dokumenty se považují za doručené dnem, kdy se žadatel/příjemce dotace přihlásí do PF, na svůj účet. Pokud se žadatel nepřihlásí do PF během 10 dnů, je dokument doručen 10. dnem od zveřejnění dokumentu na PF. MAS jsou odesílány tyto dokumenty na vědomí a přihlášením či přečtením dokumentu MAS neovlivní datum doručení žadateli.

Evidence údajů o skutečných majitelích

Upraveno v obecných podmínkách - kap.3 písm.II

Povinnost žadatele (s výjimkou fyzických a nebo právnických osob veřejného práva nebo PO registrovaných mimo režim veřejných rejstříků) být zapsán v EVIDENCI ÚDAJů O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH. Žadatel musí být uveden v Evidenci nejpozději na výzvu dle administrativní kontroly  SZIF. Rejstřík je neveřejný. Proces může trvat cca 2-3 měsíce. Více viz. https://issm.justice.cz/

PO registrované mimo režim veřejných rejstříků doloží skutečného majitele na výzvu SZIF.

Průřezové přílohy v PF

Jedná se o přílohy, které jsou společné pro různé typy dotačních podpor administrovaných na SZIF a lze je evidovat souhrnně pro daný subjekt žadatele. Jedná se o přílohy k finančnímu zdraví, Prohlášení o MSP a prohlášení k de minimis. Formuláře pro finanční zdraví se stále dokládají na PF samostatně, nyní ale přes "Nová Podání/Průřezové aplikace". Pokud MAS vyžaduje formuláře pro finanční zdraví na kontrolu, musí žadatelel náhrát tyto formuláře navíc také k ŽOD jako nepovinné přílohy.

Prohlášení k de minimis předkládá žadatel  (pokud je třeba pro stanovený typ režim podpory) až při podpisu Dohody.

Přílohy k CM 

Upraveno v obecných podmínkách kap. 4.6, 4.7 a společných podmínkách pro všechny aktivity - kap. 6 písm. b) bod 2) a písm. d) bod 10)

Dokládání "Velkého" cenového marketingu ve lhůtě 70 dnů od registrace na SZIF - dokládá se kupní smlouva nebo objednávka/ cenový marketing/ oslovení dodavatele a jejich nabídky. U "Malého" cenového marketingu pod 500 tis. Kč se tyto přílohy dokládají až při podání žádosti o platbu.

Stanovení režimu cenového marketingu v případě projektu se zakázkami jak pod 500 tis. Kč tak nad 500 tis. Kč Cenový marketing - projekt bude složen ze dvou funkčních celků, jedna aktivita bude do 500 tis. Kč bez DPH - to znamená, CM se dokládá až při žádosti o platbu. Ale druhá aktivita bude nad 500 tis. Kč, a tedy bude muset doložit CM do 70. dne od registrace na SZIF - to znamená, že celý projekt se bude řídit lhůtami, které platí pro vyšší režim VŘ, tedy dle většího CM. Žadatel aktualizuje žádost s doložením CM nad 500 tis Kč a bude se tedy řídit lhútami danými pro větší CM. Při kombinaci velkého a malého CM se bude žádost řidit lhůtami pro velký CM, stejně jako dosud kombinace CM a VŘ. Aktualizací nepůjde změnit režim zakázky, prototože se jedná o porušení Pravidel. Změna CM do 500 tis. Kč na velký CM ani naopak po zaregistrování nebude možná.
Zaúčtování!! Každý předmět projektu musí být zaúčtován jako investice nebo dlouhodobý hmotný majetek!!
Stavba, rekonstrukce Ať už na ohlášku či stavební povolení, žadatel předkládá projektovou dokumentaci a včetně rozpočtu, katastrální mapy, půdorysu atd.
Rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu v žádosti o dotaci

Pokud bude část výdajů zařazeno do nezpůsobilých, žadatel doloží celou dokumentaci a vyznačí, která část je předmětem dotace. Také cenový marketing/výběrové řízení musí být provedené na celou částku.

Část výdajů se tedy vyčlení do nezpůsobilých výdajů na základě vzorečku - viz. Příloha 15 Pravidel 19.2.1. Nebo žádat o dotaci jen na část výdajů, pokud zbytek žadatel doplatí sám. 

Kolik žádostí lez podat? Pravidla – v případě článku 20 bude možné v dané výzvě MAS odeslat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele v rámci jednoho režimu podpory. Tzn. dvě žádosti, ale každá musí být jiném režimu podpory. 
Co znamená funkční celek? Každá žádost je posuzována samostatně a musí plnit funkční celek. 
Obec-neplátce DPH – je DPH uznatelný výdaj? Pravidla – DPH je neuznatelné jen pro plátce za předpokladu, že si je mohou nárokovat u FÚ.
Lze kombinovat oblasti v čl.20? ANO, může kombinovat kódy způsobilých výdajů, max 2 projekty – jeden v režimu nezakládající veřejnou podporu a druhý v režimu de minimis! Takže může v jedné ŽOD pod jedním režimem mít hasiče a veřejné prostranství – nutné je aby záměry na sebe navazovali jako funkční celek!
De minimis

Celková výše podpory, kterou členský stát poskytne jednomu podniku nesmí za libovolná 3 po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR (5mil.Kč), dále se týká: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/jak-poznat-verejnou-podporu

Dofinancování projektu lze? ANO, lze dofinancovat z jiného dotačního titulu z hlediska PRV, otázkou je jaké podmínky má ten další titul (př. MMR či Středočeský kraj).
Lze kombinovat v jedné ŽOD různé režimy podpory? Dle Pravidel 19.2.1 - v rámci jedné žádosti o dotaci nelze kombinovat různé režimy podpory. 
Kdy lze provést VŘ a zda je nutné?

Vývěrové řízení lze provést před termínem podání žádosti o platbu, ale způsobilý výdaj musí vzniknout až po podání žádosti o dotaci!!

Obec - ve svých vnitřních předpisech má uvedeno, zda musí a do jaké částky dělat výběrové řízení. 

RADA: do VŘ či CM je dobré do podmínek zadat, že dodávku a smlouvu podepíše jen v případě, že bude dotace přiznána, tedy až po podpisu dohody s ministerstvem. 

Nutno soutěžit na nejnižší cenu!!

 

   
   

 

Realizace čl. 20

Může žadatel kombinovat oblasti v čl. 20? ANO, žadatel může kombinovat oblasti podpory čl.20 (např. veřejné prostranství a MŠ, ZŠ), a to tak, že v rámci stejného režimu podpory (de minimis nebo nezakládající veřejnou podporu) může kombinovat kódy způsobilých výdajů, maximálně však podá dva projekty (jeden v režimu nezakládající veřejnou podporu a druhý v režimu de minimis).
Lze měnit režim podpory? NE, režim podpory a podmínky s tím spojené je nutné dodržovat minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Navíc po zaregistrování žádosti o dotaci na RO SZIF již nejze režim podpory měnit.
Co je opláštění budovy? Jedná se o střechu, krovy, fasádu včetně zateplení, okna, hromosvod, dveře, obvodové zdi a jejich základy a dále technologie s tím spojené (zabezpečovací technika, kamery).
Drenážní odvodnění budovy? Odvodnění budovy se může týkat také drenáže po obvodových zdech budovy, tzn. spadalo by do opláštění.
Musí být projekt prováděn dle plánů rozvoje obce a být v souladu se strategií místního rozvoje? ANO. V případě, že je více míst realizace, musí být v souladu s plány obcí všech, kde se nachází místa realizace.
Je nutné přiložit celý plán obce nebo stačí jeho část? Viz. příloha č. 21 Pravidel - stačí část plánu a potvrzení statutárního orgánu obce.
Je u NNO vždy nutná 2 letá historie? ANO, historie musí být alespoň dva roky před podáním žádosti o dotaci a musí se jednat o historii v oblasti, která je předmětem dotace. 
Co lze považovat za způsobilé výdaje? Musí se jednat o investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek. V případě stavebních výdajů nejsou způsobilé opravy, musí se vždy jednat o investici, tzn. technické zhodnocení. I v případě drobného dlouhodobého hmotného majetku je nutné splnit lhútu vázanosti, případně předmět pořídit znovu, ale z vlastních zdrojů.
   
   

 

Veřejná prostranství

Lze podpořit? (za podmínky, že se nachází v definovaném veřejném prostranství, jsou zdarma veřejně přístupné a v intravilánu):  
- zatravnění, květinové a bylinné pásy, záhony ANO, pouze nelze podpořit jakékoli dřeviny, tzn. stromy a keře.
- herní prvky ANO, herní prvky se v Pravidlech upravili a už se neřeší, zda jsou solitérní či nikoliv. Musí být hlavně veřejně přístupné. Již může být oploceno, a neřeší se, zda je to hřiště či nikoliv. 
- sportoviště NE, nesmí se jednat o podporu sportoviště (stadión, fotbalové hřiště apod.). 
- nástupiště autobusové zastávky NE, viz. kapitola 14 Článek 20, oblast a), písm. h) bod 3  části C Specifických podmínek. 
- rekonstrukce pomníku ANO. Pomníkem se rozumí sochařské (a stavitelské) dílo určené k památce či uctění osob nebo událostí. Dle kapitoly "Další podmínky" u oblasti a) ale není způsobilá nová výstavba pomníků. 
- rekonstrukce chodníku na hřbitově ANO, ale za podmínky vypořádání vlastnických vztahů v souladu s Pravidly.
- obnova chodníků ANO, pokud jsou součástí projektu týkajícího se veřejného prostranství. 
- lavička u letního kina ANO, pokud se jendá o objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví obce. 
- úprava povrchů ANO, v případě parkoviště, odstavné a manipulační plochy jako doplňující výdaje projektu. 
- oplocení u veřejného prostranství

Pokud je veřejné prostranství a je záměrem oplotit, tj. oddělit určitou část, např. s posezením, je to možné. Pořád se ale musí jednat o veřejně přístupný prostor.

- Parkoviště Lze jen do 30% jako doplňkový výdaj.
Občanská vybavenost Musí být přímo uvedeno v katastru tam kde se jedná o předmět projektu!
INTRAVILÁN Definice: zastavěná plocha (dle katastru musí být uvedeno) či zastavitelný plac (str. 4 Pravidel 19.2.1). Přednost má Území vymezené v územních plánu - zde jsou viditelné zastavitelné plochy, tedy i plochy k zastavění do budoucna).
Lze pořídit el. informační tabule?

Ve 20 a) lze podpořit úřední desku v elektronické podobě.

   
   
   
   

 

Mateřské a základní školy

Lze podpořit?  
- mobiliář a dětské hřiště u MŠ a ZŠ ANO, ale u ZŠ pouze jako doplňující výdaj. Způsobilé jsou i horizontální prvky, např. barevné pryžové povrchy. Pokud povrchy slouží k aktivitám dětí, jedná se o herní prvky, nikoli o úpravy povrchu. 
- rekonstrukce šaten (zázemí školky) ANO, i u ZŠ.
- oplocení ANO, ale pouze jako doplňující výdaj (kap. 15b) MŠ a ZŠ, písm. e) bod 3).
- odhlučnění místnosti - zvukové panely - stavební práce ANO, jako součást rekonstrukce, stavební prací. 
- altánek u MŠ ANO, lze pořídit jako venkovní mobiliář. U ZŠ pak jako doplňující výdaj.
- přístupová cesta ke škole ANO, ale pouze jako doplňující výdaj. Nelze podpořit komunikace mimo uzavřený areál školy.
- sborovny (nové umyvadlo, přívod vody) ANO, viz. kap. 15 b) MŠ a ZŠ, písm. g) bod 3).
- venkovní učebny Není zřejmé, co je tím myšleno, ale obecně lze podpořit pouze jako venkovní mobiliář, v případě ZŠ jako doplňující výdaj. 
- vodní a herní prvky pro MŠ ANO, lze podpořit herní prvky a venkovní mobiliář, tedy z vodních prvků jen takové, které lze považovat za mobiliář -  pítka, napajedla a koupadla (mobilní, bez napojení na vodu). 
Kapacita školy Nesmí být navýšena od podání ŽOD do podání ŽOP - dokládá se informativním výpisem ze školského rejstříku, a to jak k ŽOD, tak ŽOP - blíže viz. kap. 15 b) MŠ a ZŠ, písm. k) Seznam přikládaných příloh. 
Kapacita školy Počítá se pro každé IZO zvlášť, platí i pro školní jídelny. 
Soulad s MAPem

Soulad s MAPem je zajištěn identifikací subjektu a názvem "obsah" projektu. Finanční částka a harmonogram v ŽOD nemusí přesně odpovídat MAP.
Řídícím výborem MAP může být schválena buď rovnou tabulka přímo určená pro PRV (viz. Příloha 22 Pravidel) a ta bude předložena i k ŽOD, nebo Řídící výbor MAP schválí daný záměr v jiné podobě, pak bude vyplněna tabulka pro PRV (viz. Příloha 22 Pravidel), kde bude zaškrtnut soulad s MAP a která bude stvrzena podpisem předsedy Řídícího výboru MAP.

 

Stavební práce příspěvkové organizace Dle bodu aa) v kap. 3, části A Pravidel 19.2.1: "Za vlastnictví se pro účely těchto Pravidel považuje i společné jmění manželů či vlastnictví zřizovatele/zakladatele v případě právnických osob zřízených/založených obcemi/svazky obcí."
Za "vlastnictví" z hlediska uspořádání právních vztahů k nemovitostem se tedy v případě právnických osob zřízených či založených obcemi/svazky obcí považuje i vlastnictví zřizovatele/zakladatele a např. škola jako příspěvková organizace zřízená obcí si může vybrat, zda bude žádat sama, nebo přes obec. Tento vztah mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem se dokládá zmíněnou zřizovací listinou, ve které musí být upraven vztah a práva ke svěřenému majetku. 
Počítače pro potřeby učitelů ve třídě či sborovně? Počítace pro potřeby učitelů kmenových učeben (tedy třídních učitelů) lze podpořit. 
Co nelze podpořit? Telocvičny, odborné učebny jako jazykové, počítačové, učebny na dílny, venkovní zahrádku, kuchyňky na výuku včetně jejich vybavení, apod. 
Lze zmodernizovat kmenovou učebnu a vybavit ji? (lavice, židle, interaktivní tabule, atd.)?  Způsobilé výdaje jsou výdaje právě do kmenových účeben. Takže lze tam pořídit nábytek i interaktivní tabule. Vybavení nesmí být určeno speciálně pro odborné předměty!
ZŠ má jídelnu, která je používána pouze v rámci školy. Ale kuchyň vaří a vydává obědy také veřejnosti. Může se zde žádat na vybavení jídelny? V jakém režimu?

Pořízení sedacíh souprav do jídelny je možné - v režimu de minimis. 

Ano, podmínka se týká pouze žádostí, které jsou v režimu "nezakládající veřejnou podporu". Pro režim "de minimis" platí pouze další podmínky nazvané "společné pro oba režimy". Tyto podmínky neurčují podrobněji žádnou povinnost pro školní stravovací zařízení. Je tedy možné, aby u žádosti v režimu "de minimis" bylo poskytováno také stravování pro veřejnost. 

Výměna lina v ZŠ, jak nejlépe popsat?

Ano lze u kmenových učeben, sborovny, kabinetů nesloužící pro odborné předměry, školních knihoven, technických místností, družiny, jídelny. U MŠ pak není problém výměna lina kdekoliv. 

Nutno popsat tak, že lino bude efektivnější - například protiskluzové, bude mít delší životnost díky kvalitním materiálům.

ZŠ rekonstrukce sociálního zařízení a šaten u tělocvičny? NE, nelze - tělocvična není způsobilý výdaj!
ZŠ úprava povrchu a parkovacích míst? Lze, ale pouze jako doplňující výdaj k projektu do 30%.
MŠ rekonstrukce chodeb, sociálního zařízení, pořízení kamerového systému?

ANO, u MŠ lze podpořit i částečná rekonstrukce. 

U kamerového systému - pokud jde o kameru u vstupu, která slouží ke kontrole, kdo je vpuštěn do budovy, tak lze uznat. Kamera spadá do limitu opláštění!

Je způsobilá "jímka"? Výstavba jímky není způsobilá, protože se nejedná o rekonstrukci/rozšíření.
   

 

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Lze podpořit?  
Sportovní náčiní (přenosné, nikoliv pevně zabudované na hřišti), i třeba sportovní hasičskou stříkačku ANO, nesmí se jednat o sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.
Venkovní mobilní pódium, velkokapacitní stany a pivní sety ANO, způsobilé výdaje jsou v f): mobilní přístřešky, velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod., podia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení. 
Multifunční prostor (přednášecí sál, čítárna, studovna) jako součást knihovny ANO, pokud bude sloužit pro kulturní a spolkovou činnost.
Vybavení pro kutilskou dílnu ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 
Hvězdářský dalekohled ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 
Kroje a slavnostní uniformy ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 
Vozík pro koně, sedla, překážky pro jezdecký klub ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 
Vybavení kluboven ANO
Keramická pec pro spolek, Vybavení pro pečení koláčů pro spolek ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 
Rekonstrukce/obnova prostoru, která v současnosti není využívána a bude vytvořen prostor pro spolkovou činnost ANO, pokud výsledkem rekonstrukce/obnovy bude vytvoření prostoru pro spolkovou činnost. Zároveň lze podpořit klubovny jako součást obecních úřadů. 
Rekonstrukce/obnova prostoru nebo vybavení prostoru obcí, které pak bude sloužit k setkávání občanů ANO, pokud bude sloužit k volnočasovým aktivitám, jinak nelze podpořit - viz. kap. 19) písm. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, písm. h) bod 5 části C Pravidel. 
Stany, týpí či jurty ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. Např. lze podpořit stany pro skauty, turistické oddíly jako vybavení. To neplatí pro party stany - viz. výše. 
Kotle na dřevo NE
Mobilní hala jako zázemí pro činnost spolku či nákup mobilní klubovny Nejedná se o vybavení ani o rekonstrukci, obnovu nebo rozšíření. 
Kuchyňka a jídelna spolkových a kulturních zařízení ANO lze, ale jen jako doplňující výdaj projektu. 
Knižní fond NE - viz. výslovná poznámka č. 89 v Pravidlech. 
Co jsou prostory či zařízení pro sport? Jedná se o např. o sportovní haly (včetně nafukovacích), tribuny pro sportovní haly, kluziště, bazény, hřiště apod. a související zázemí (šatny, toalety, tribuny). Uvedené není způsobilé - viz. kap. 19) písm. f) Kulturní a spoková zařízení včetně knihoven, písm. h) bod 1 Pravidel. 
Sekačka k úpravě sportoviště NE, jedná se o úpravu sportoviště, tedy nepodporovaných aktivit, tudíž nelze podpořit. 
Pračka na dresy pro sportovní klub NE, nesouvisí primárně s předmětem činnosti sportovního klubu. 
Kamna do klubovny NE, viz. kap. 19) f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, písm. h) bod 6 části C Pravidel: Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů, a kapitola 6 bod písm. i) bodu 5 Obecných podmínek: Dotaci nelze poskytnout na kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté.
Výstavba nové klubovny NE, nejedná se o rekonstrukci nebo obnovu - viz. kap. 19) písm. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, písm e) bod 1 části C Pravidel, nesmí se jednat o novou výstavbu nebo pořízení. 
Vybavení venkovním nábytkem ANO, jedná se o venkovní mobiliář, tedy jako doplňující údaj. 
Chladící boxy na odlovenou zvěř ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. 
Jak se bude ověřovat činnost spolku? Dle stanov.
V případě, že má město 4 knihovny a chce pořídit software a vybavení. Jak podat ŽOD? Podat v jedné ŽOD. 
Lze podpořit opravu kostela jako spokové či kulturní zařízení? NE, nespadá pod podporované oblasti podpory. 
Rekonstrukce spolkovny či vybavení spolkovny?

Obec může zrekonstruovat budovu, kterou bude požívat jak pro spolkovou činnost, tak pro kulturní nebo volnočasové aktivity organizované obcí. 

V případě, že žadatelem je obec, tak provozovatelem spolkové činnost nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je předmět dotace využíván pouze k volnočasovým aktivitám - tj. spolek, který provozuje spolkovou činnost. 

Mobilní WC? Lze pořídit (poplatky lze, ale jen vztahující se k režii WC - vývoz, údržba, - NIKOLIV K ZISKU!
Obec zakoupí zvukovou aparaturu, stoly či židle - bude využíváno pro volnočasové aktivity - lze? Není zde podmínkou, aby šlo pouze o bezplatné aktivity. Za volnočasovou aktivitu může být zaplaceno (cena za kroužek), ale nesmí se jednat o kurzy, které směřují k nějaké profesionální činnosti, například nesmí být rekvalifikační kurzy. V žádosti o dotaci musí být uvedeno jak často a jak efektivně bude využíváno!!!
Efektivnost a horpodárnost u zakoupení zvukové aparoatury či stolů a židlí - jak popsat? Nutné popsat - obec díky vybavení bude moci pořádat kvalitnější akce pro veřejnost, více volnočasových aktivit, sdružování obce, atd. Nutno také uvést konkrétnejší data, jak často v průběhu roku, jakým organizacím nebo pro jaký typ akcí bude využíváno.
Musí být zapsaný v rejstříku skutečných majitelů? ANO musí.
Je potřeba nájemní smlouva při nákupu  vybavení? ANO, nutno doložit smlouvu, kde bude pořízené vybavení uloženo. 
Do vybavení knihovny lze? Sedací vaky - ANO. Loutkové divadlo - musí být ale upřesněno kdo a jak často ho bude využívat. Řezačka - také musí být upřesněno využití. Hudební nástroje - také využití. 
Je nutné doložit soulad s plánem obce? ANO, jde o povinnou přílohu. 
Soulad s činností spolku při nákupu vybavení? ANO, předmět projetku musí korespondovat s činností spolku, která je uvedena ve Stanovách daného spolku. Tato činnost musí být provozována spolkem min. 2 roky.
Rekonstrukce budovy u spolku? ANO, ta možnost tu je, pokud je budova ve vlastnictví a pokud slouží ke kulturní a spolkové činnosti.
Hasiči a spolky se sport založením - co mohou pořídit?

ve 20 f) může hasičský spolek pořídit standardní vybavení na hasičské závody – překážková kladina, stříkačka.

Ve 20 f) lze pořídit přenosné fotbalové branky pro spolek zaměřený na sport. Ale branky nemůžou pak být přimontovány na jednom místě…

Jak stanovy a jak zaúčtovat položku dotace?

Pokud jde o spolek, je třeba se řídit jejími stanovami – výdaje musí být v souladu se cíli spolku. Pro fotbalový spolek je možné pořídit sportovní dresy. U všech výdajů je ale nutno splnit podmínku Pravidel – aby se jednalo o investiční výdaj nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Lze pořídit sekačka na trávu - fotbalisti? NE, nelze sekačka pořidit. 
Co mohou pořídit knihovny?

Standardní vybavení knihovny - regály, stoly, židle (vč. jiných typů sezení jako vany), PC, osvetlení, základní vybavení do zázemí (šatny, umývárny, toalety). 

Pokud v knihovně standardně pro svou potřebu využívají řezačky, které odpovídají jejímu určení, je nutno uvést do žádosti k jakému účelu a četnost, pak lze také zařadit jako způsobilé. 

U všeho stále platí, že výdaj musí být zaúčtován jako investiční výdaj nebo drobný dlouhodobý majetek.

Jak je to, když žádá obec a když sama knihovna??

U oblasti f) hodnotíme u spolků stanovy/statut, zda plánovaný záměr odpovídá hlavní činnosti spolku uvedeného ve stanovách. Obdobně by se to mělo hodnotit vlastně i u knihovny. 

Pokud je žadatelem obec, tak je otázka, zda vybavuje knihovnu nebo nějakou místnost pro kulturní/spolkovou činnost.
Co spadá do opláštění?

Opláštění - limit do 200tis. Kč. 

Jedná se o střechu, krovy, fasádu včetně zateplení oknen, hromosvod, dveře, obvodové zdi a jejich technologie s tím spojené (zabezpečovací technika, kamery).

Co se týče vybavení spolkového a kulturního zařízení – pokud vybavuje kulturní zařízení obec pro veřejné akce a pro využití spolků v obci, pak může také vybavit a nakoupit například zvukovou aparaturu, osvětlení atd?

obecně lze pořídit ve 20 f) nábytek, který je v souladu s činností spolku. Když žádá obec a chce pořídit vybavení pro spolkové a kulturní akce, může pořídit zvukovou aparaturu, osvětlení – nutno popsat k jakému účelu bude určeno, obec musí popsat také efektivnost a využitelnost – jak často, kdo bude využívat. Stejné vysvětlení samozřejmě musí uvést i spolek, pokud je žadatelem.

Můžeme u spolku považovat za funkční celek, pokud v jedné žádosti bude žádat o vybavení a zároveň o opravu chodníku?

Pokud to spolek vhodně popíše, je možné kombinovat vnitřní vybavení a k tomu jako doplňující výdaj úpravu povrchu na své zahradě. V rámci podpory spolkové činnosti je to možné považovat za funkční celek v rámci jedné žádosti.

NEZPůSOBILÉ VÝDAJE:

Pozor! - Pravidla 19.2.1 - 20 f), odst. h) další podmínky, bod 6).

V žádosti je nutné rozepsat na B1, co je nezpůsobilé. Na C1 se vypíše souhrnně do polí 21. - 25. nezpůsobilé výdaje. 

Pokud jde o vybavení pro spolky, je lepší, aby žádala obec či spolek?

Pokud jde o vybavení pro spolky záleží především na doložení efektivnosti a účelnosti. V případě, že jeden spolek nemá zas tolik pravidelných aktivit, je pak jednodušší, když vybavení pořídí obec za podmínky, že má více spolků, které dané vybavení budou využívat.

Pokud by šlo napřílad o hasičskou stříkačku, pak je jasné, že bude používat pouze jeden spolek, poté je logičtější, když bude žádat sám spolek.

Jak proběhne posouzení ohledně stanov u spolku?

Stanovy, které zahrnují „organizaci kulturních a spolkových aktivit“, počítáme za dostatečné pro pořízení stanu, lavic, sezení, aparatury, příslušného osvětlení. Nutno ale u každého projektu popsat efektivnost a účelnost – tedy jako často jaké typy aktivit nyní spolek realizuje a jaké plánuje realizovat po pořízení uvedeného vybavení.

Může obec vybavit obecní místnost pro spolkové aktivity? A může zakoupit například kosmýmy?

Obec může vybavit místnost pro kulturní nebo spolkové činnosti. Kostýmy je to velmi obecné. Záleželo by pro koho by bylo. Spíše by kostýmy mohly projí u spoku, který má přímo činnost ve stanovách. 

Náležitosti nájemní smlouvy, kde bude mít spolek uložen předmět dotace jsou jaké? nájemní/pacht/výpůjčka - smlouva na dobu nejméně do ukončení lhůty výzanosti projektu na účel, případně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou min. 5 let od převedení dotace příjemci dotace na účet.