Navigace

Obsah

Nejčastější chyby žadatelů v projektech PRV

 • žadatel uvádí ve vstupních surovinách produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, popř. došlo k nepřesnému zařazení výrobku dle celního sazebníku a byl nepřesný nebo neúplný popis výrobku v Žádosti o dotaci - Fiche 2
 • žadatel pochybil v průběhu administrace žádosti, tzn. nedoložení příloh k Žádosti o dotaci
 • žadatel pochybil ve Výběrovém řízení (nesoulad se Zákonem a Příručkou o zadávání veřejných zakázek) 
 • žadatel vyplní počet ha na str. B2 pole 21  – zde se počet ha vyplňuje pouze v případě navýšení podpory z důvodu hospodaření v ANC oblasti / LFA oblasti
 • Str.2 Místa realizace, pole 13  - V tomto poli má být ustálený název místa realizace tj. místo kde je majetek umístěn, když nevykonává svou funkci, nikoliv název stroje
 • Str.4 Datum zahájení zemědělské činnosti – ř.3  - V případě, že v Osvědčení o zápisu do EZP není vyplněn datum zahájení zemědělské činnosti, má být v tomto poli uveden datum zápisu do EZP.
 • Harmonogram projektu – nastavit s dostatečnou rezervou pro administraci projektu před podpisem Dohody – u projektů, které budou realizovány pouze v případě schválení dotace
 • B1-4.Udržitelný rozvoj – v případě, že žadatel požaduje doby za PK č. 2 Udržitelný rozvoj, je nutné na str. B1 uvést: Pole 4 Udržitelný rozvoj není aktivní a nelze měnit, avšak projekt má pozitivní vliv na ŽP.
 • Popis projektu – v některých případech příliš stručný, nevyplývá z něj potřebnost projektu, výstupy
 • Str. B2 kategorie provozovny – povinné pole 7. v případě podpory dle režimu blokové výjimky. Při výběru režimu de minimis se toto pole nevyplňuje.
 • Strana B3 Zakázky – v případě cenového marketingu – rozdělení do jednotlivých zakázek dle pořizovaných položek výdajů. SZIF požaduje uvádět v rámci CM všechny položky do jedné zakázky v rámci dané kategorie (dodávky/služby/stavební práce)
 • navýšení částky způsobilých výdajů při doplňování žádosti v rámci AK
 • nevyplnění pole odůvodnění k požadované hladině preferenčního kritéria,
 • chybné určení velikosti podniku a počtu zaměstnanců – zahrnout také propojené a partnerské podniky,
 • zařazení výdajů do neodpovídajícího kódu,
 • určení produktů spadajících/nespadajících pod přílohu I Smlouvy o fungování EU
 • Str. F – Počet zaměstnanců – za zaměstnance se považují také vlastníci – vedoucí pracovníci či společnici, kteří vykonávají v podniku pravidelnou činnost. Je nutné doplnit vždy alespoň 1 RPJ – např. sám žadatel OSVČ.
 • F-18. – např. zaskrtnutí Obiloviny a olejniny – neuvádět zaměření projektu na RV, v případě, že způsobilé výdaje jsou pouze do ŽV a naopak
 • Str. F, pole 6  - chybí vyplnění Oblasti intervence
 • Chybně zvolený režim podpory (bloková výjimka/de minimis) – Fiche 3.3 Drobní podnikatelé
 • Žadatel si důkladně nepřečte preferenční kritéria a následně si není vědom, k čemu se zavázal a co bude nutné dokladovat při ŽoP.
 •  

    b) Přílohy:

 • Nedoložení veškerých příloh, nedokládání příloh, které jsou nutné k prokázání preferenčního kritéria,
 • Nedoložení Finančního zdraví u projektů se způsobilými výdaji, ze kterých je stanovena dotace, nad 1 mil. Kč,
 • U projektů vyžadujících řízení stavebního úřadu – doložit všechna stavební povolení – i původní, nejen poslední, kterým se mění předchozí

 

Během administrace projektu:

 • chybně nastavené (nenastavené) zasílání automatických e-mailů v případě vložení nového dokumentu na Portál farmáře ze SZIFu

 

Během realizace projektu:

 • !!! Vytvoření pracovního místa – pokud se žadatel zavázal vytvořit v rámci projektu pracovní místo, je nutné ho vytvořit v přímé návaznosti na projekt – tj. časové i věcné. Časově – nového zaměstnance zaměstnat po zrealizování projektu, věcně – smlouva a prac. náplň zaměstnance musí odpovídat projektu!!!
 • !!! Úhrada z účtu, který není ve vlastnictví žadatele - veškeré výdaje musí být hrazeny z účtu žadatele!!!
 • Neuvedení výrobního čísla stroje na účetních dokladech a předávacích protokolech
 • V rámci cenového marketingu - nutná písemná smlouva s dodavatelem nebo písemná objednávka
 • V rámci cenového marketingu - nutné doložit zadání CM (tj. požadované technické parametry), uchovat si e-mailovou komunikaci – poptávání dodavatelů a zaslání nabídek od dodavatelů
 • Tabulka cenového marketingu – ke každé nabídce nutno uvést datum a způsob získání nabídky (mailem/web/osobně), chybné uvedení data vyhodnocení CM – nutno uvést datum vyhodnocení CM, které předchází podpisu smlouvy, dodání a zaplacení 
 • Dokladovat technické osvědčení ke strojům, případně prohlášení dodavatele, že technické osvědčení není vydáváno

 

Při podávání Žádosti o platbu:

 • Nedodržení termínu podání ŽoP stanoveného Dohodou!!!