Obsah

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 3 - UZAVŘENA

Číslo Výzvy MAS 15/000/00000/120/000091/V003
Název Výzvy MAS Výzva MAS PODBRDSKO – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 19.12.2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 1.2.2019
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 22.2.2019
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 24  měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022

 

Kontakt:
Petra Benjáková
mobil: 725 912 006, e-mail: info@maspodbrdsko.cz 

Pravidla 19.2.1 pro výzvu č.3 ZDE

 

Zasedání Správní rady - výběr projektů a přesun finanční alokace

Dne 7.5.2019 proběhlo setkání Správní rady na téma "výběr projektů a přesun finanční alokace". K podpoře byly vybrány a doporučeny projekty ze seznamu vybraných a nevybraných projektů v 3. výzvě. Podbrobnosti naleznete - viz zápis a přílohy níže.

Pozvánka
Zápis
Prezenční listina
Etický kodex 
 

Seznam vybraných a nevybraných projektů - 3.výzva MAS

 
Věcné hodnocení

Výběrová komise vyhodnotila jednotlivé Žádosti o dotaci podané do 3. Výzvy MAS z PRV na zasedání 2.5.2019. Zasedání bylo neveřejné.

Pořadí vybraných projektů dle bodového hodnocení - Fiche 1,2,3,4

Pozvánka
Zápis z Výběrové komise 
Prezenční listina
Etický kodex

 
Administrativní kontrola

Dne 30.4.2019 byla ukončena administrativní kontrola Žádostí o dotaci. V rámci této výzvy bylo podáno 23 projektů a všechny postupují k věcnému hodnocení, toto hodnocení bude provedeno Výběrovou komisí. Finální výběr ŽoD provede Správní rada MAS.

Etický kodex

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ - ZDE

výzva MAS Podbrdsko - FICHE:

 

Kontrola formální přijatelnosti ze strany MAS

 

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1:
Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech:

Pravidla pro žadatele 19.2.1 (nová verze k 11/2018)

  • Část B - Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6 - Seznam předkládaných příloh
  • Část C - Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků

Kapitola 02 - Investice do zemědělských podniků (Fiche 1)
Kapitola 03 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (Fiche 2)
Kapitola 07 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností (Fiche 3)
Kapitola 10 - Neproduktivní investice v lesích (Fiche 4)

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:
Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS, pokud není v kritériu  dané fiche stanoveno jinak:

 

Další DOKUMENTY ke stažení ZDE!

 

PREZENTACE ke stažení ZDE: