Obsah

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 4 - UZAVŘENA

Číslo Výzvy MAS 15/000/00000/120/000091/V004
Název Výzvy MAS Výzva MAS PODBRDSKO – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 22. února 2021
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 23. února 2021
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 22. dubna 2021
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 24  měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31.12.2022

 

Kontakt:
Petra Benjáková
mobil: 725 912 006, e-mail: info@maspodbrdsko.cz

 

Zasedání Valné hromady - výběr projektů 

Dne 14.6.2021 proběhlo setkání Valné hromady na téma "odsouhlasení výběru
projektů". K podpoře byly vybrány a doporučeny projekty ze seznamu vybraných projektů ve 4. výzvě. Podbrobnosti naleznete - viz zápis a přílohy níže.

Pozvánka
Zápis
Prezenční listina
Etický kodex

Seznam vybraných a nevybraných projektů - 4.výzva MAS

 
Věcné hodnocení

Výběrová komise vyhodnotila jednotlivé Žádosti o dotaci podané do 4. Výzvy MAS z PRV na zasedání 3.6.2021. Zasedání bylo neveřejné.

Pořadí vybraných projektů dle bodového hodnocení - Fiche 5

Pozvánka
Zápis z Výběrové komise
Prezenční listina
Etický kodex

Administrativní kontrola

Dne 21.5.2021 byla ukončena administrativní kontrola Žádostí o dotaci. V rámci této výzvy bylo podáno 19 projektů a všechny postupují k věcnému hodnocení, toto hodnocení bude provedeno Výběrovou komisí. Finální výběr ŽoD provede Správní rada MAS nebo Valná hromada MAS.

Etický kodex

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ - ZDE

 

MAS PODBRDSKO, z.s. připravuje na rok 2021 výzvu PRV na podporu obcí a spolků z území MAS. Jedná se o podporu vybraných záměrů z článku 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. 

Vybrané články:

- Veřejná prostranství
- MŠ a ZŠ
- Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

 

Více informací k jenotlivým článkům naleznete zde:

Prezentace - informace čl. 20

Pravidla 19.2.1 pro čl. 20 (pro rok 2021)Konzultace:

Petra Benjáková, Projektová manažerka PRV, Tel. 725 912 006,
Email: info@maspodbrdsko.czVýzva MAS Podbrdsko č.4

Kontrola formální přijatelnosti ze strany MAS

  • Kontrola Žádosti o dotaci
  • Kontrola příloh k Žádosti o dotaci
  • Kontrola přijatelnosti a dalších podmínek Žádosti o dotaci

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1.:

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech:

Pravidla 19.2.1 pro čl. 20 (pro rok 2021)

a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven


Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:


Povinné přílohy k Žádosti o platbu stanovené MAS:
  • Doložení propagačního nástroje z tisku či médií

Přílohy k ŽOD dle Pravidel 19.2.1

Zpřesnění Čestného prohlášení o vlastní majetkové struktuře

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce_příloha 21 Pravidel

Soulad s MAP_příloha 22 Pravidel

Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis
Portál farmáře a Žádosti 

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu příjemce malého rozsahu

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

Postup pro doplění ŽOD přes Portál farmáře

Postup pro nastavení emailové komunikace v Portálu farmáře

Zjednodušený postup pro doložení aktualizované ŽOD a příloh


Veřejné zakázky 

Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova

Příloha č.1_k Příručce_Obchodní podmínky zakázek na stavební práce

Příloha č.2_k Příručce_Vzor oznámení výběrového řízení

Příloha č.3_k Příručce_Vzor protokolu o otevírání posouzení nabídek

Příloha č.4_k Příručce_Vzor jmenování komise 

Příloha č.5_k Příručce_Prohlášení o neexistenci střetu zájmu

Příloha č.6_k Příručce_Podnět k zahájení správního řízení

 

Nejčastější dotazy_Veřejné zakázky v rámci_PRV_14-20


Cenový marketing

Cenový marketing_doporučený vzor

Objednávka_doporučený vzor

Postup pro doložení aktualizované Žádosti po ukončení CM a VŘ


De minimis

Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis


Finanční zdraví

Postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví


Průřezové přílohy

Práce s průřezovými přílohami v rámci operace 19.2.1

Postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví

Propojenost podniků - posuzování


Veřejné prostranství

Metodický výklad Veřejného prostranství


Publicita PRV 

Příručka pro publicitu PRV

Generátor publicity


Čestné prohlášení o vlastní majetkové struktuře žadatele do úrovně skutečných majitelů