Obsah

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 6 

Číslo Výzvy MAS 15/000/00000/120/000091/V006
Název Výzvy MAS Výzva MAS PODBRDSKO – Program rozvoje venkova

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 09.10.2023
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 10.10.2023
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 08.11.2023
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 24  měsíců
Datum registrace žádostí o dotaci na RO SZIF 26.01.2024

 

Kontakt:
Petra Benjáková
mobil: 725 912 006, e-mail: info@maspodbrdsko.cz

 

Zasedání Správní rady - výběr projektů 

Dne 14.12.2023 proběhlo setkání Správní rady na téma "odsouhlasení výběru
projektů a podpory hraničního projektu. K podpoře byly vybrány a doporučeny projekty ze seznamu vybraných projektů v 6. výzvě. Podbrobnosti naleznete - viz zápis a přílohy níže.

Pozvánka 
Zápis   
Etický kodex  
Prezenční listina  

Pořadí vybraných projektů dle bodového hodnocení - Fiche 5 

Seznam vybraných projektu k podpoře - 6. výzva 


Věcné hodnocení

Výběrová komise vyhodnotila jednotlivé Žádosti o dotaci podané do 6. Výzvy MAS z PRV na zasedání 12.12.2023. Zasedání bylo neveřejné.

Pozvánka 
Zápis z Výběrové komise 
Prezenční listina 
Etický kodex 
F5.1_Věcné hodnocení_VK 
F5.2_Věcné hodnocení_VK
F5.3_Věcné hodnocení_VK 
F5.4_Věcné hodnocení_VK 
Seznam projektů dle bodového hodnocení Výběrové komise 12.12.2023 

 


Administrativní kontrola

Dne 21.11.2023 byla ukončena administrativní kontrola Žádostí o dotaci. V rámci této výzvy byly podány 4 projekty  a všechny 4 postupují k věcnému hodnocení, toto hodnocení bude provedeno Výběrovou komisí dne 12.12.2023. Finální výběr ŽoD provede Správní rada MAS nebo Valná hromada MAS.

Etický kodex 


MAS PODBRDSKO, z.s. vyhlásí výzvu PRV na podporu ZŠ a MŠ z území MAS. 

Vybrané články:

Fiche 5 - článek 20) Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

                                     - MŠ a ZŠ
                                    

Více informací k jenotlivým článkům naleznete zde:

Pravidla 19.2.1 (pro rok 2023 - 2025)


Konzultace: 

Petra Benjáková, Manažer projetku PRV, Tel. 725 912 006,
Email: info@maspodbrdsko.cz


Výzva MAS Podbrdsko č. 6

FICHE 5_Podpora obcí, spolků a školských zařízení na území MAS PodbrdskoKontrola formální přijatelnosti ze strany MAS

  • Kontrola Žádosti o dotaci
  • Kontrola příloh k Žádosti o dotaci
  • Kontrola přijatelnosti a dalších podmínek Žádosti o dotaci

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1.:

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech:

Pravidla 19.2.1 (pro rok 2023 - 2025)


Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:


Povinné přílohy k Žádosti o dotaci dle Pravidel 19.2.1:

  • Doložení Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí (strategického rozvojového dokumentu), v případě žadatele svazek obcí lze akceptovat i soulad s programem/plánem/strategií rozvoje svazku obcí

Přílohy k ŽOD dle Pravidel 19.2.1

Zpřesnění Čestného prohlášení o vlastní majetkové struktuře

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce_příloha 21 Pravidel

Postup pro doložení Čestného prohlášení de minimisPortál farmáře a Žádosti 

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu příjemce malého rozsahu

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

Postup pro doplění ŽOD přes Portál farmáře

Postup pro nastavení emailové komunikace v Portálu farmáře

Zjednodušený postup pro doložení aktualizované ŽOD a příloh