Navigace

Obsah

Zájmové skupiny

Zájmové skupiny definované pro programové období 2014-2020 a pro programové období 2021-2027:

ZÁJMOVÁ SKUPINA 1 – SOCIÁLNÍ ROZVOJ REGIONU

ZÁJMOVÁ SKUPINA 2 – HOSPODÁŘSKÝ A INFRASTRUKTURÁLNÍ ROZVOJ REGIONU

ZÁJMOVÁ SKUPINA 3 – PÉČE O KRAJINU A URBANISTICKOU KVALITU SÍDEL

ZÁJMOVÁ SKUPINA 4 – PÉČE O TRADICE A ŽIVOT MÍSTNÍCH KOMUNIT


Na základě

USNESENÍ VH2/2020-4:

Valná hromada schvaluje, že vymezené čtyři Zájmové skupiny pro období 2014-2020 budou zachovány ve stejném znění i pro programové období 2021-2027.

 

Zájmové skupiny - platné znění:

DEFINICE POJMU

Jednou z podmínek získání osvědčení o splnění standardů je vytvoření tzv. zájmových skupin (dále jen „ZS“). Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). MAS vymezí ZS v souladu se svou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané ZS definuje člen MAS podle své převažující činnosti. Člen MAS může být členem pouze jedné ZS. Zařazení každého člena spolku MAS PODBRDSKO do nějaké ZS je tedy povinné!

ČLENĚNÍ

Zájmové skupiny MAS PODBRDSKO byly správní radou spolku schváleny takto:

ZÁJMOVÁ SKUPINA 1
– SOCIÁLNÍ ROZVOJ REGIONU

Sociální = společenský, tudíž zaměřený na společnost, respektive komunitu a v důsledku na člověka. Sociální rozvoj obce coby územně organizované skupiny lidí považujeme za jednu z hlavních funkcí obcí, tudíž by se zde měly najít obce, ale i jejich příspěvkové organizace a samozřejmě i některé typy neziskových organizací.

Opatření z SCLLD, která definují tuto ZS:

 • stabilizace sítě a vybavenost školských zařízení na území MAS Podbrdsko
 • rozvoj a dostupnost sociálních a zdravotnických služeb na území MAS Podbrdsko (udržení a zkvalitnění sítě stávajících sociálních služeb - Domov pro seniory, Pečovatelská služba, Odborné sociální poradenství)
 • rozvoj sociálních služeb (zřízení denního stacionáře, podpora dostupnosti odlehčovací služby na venkově, podpora dostupnosti pečovatelské služby na venkově)
 • zajištění doprovodných oblastí (prevence sociálně patologických jevů, udržení a rozvoj mateřských center, domácí ošetřovatelská péče, podpora mezigenerační soudržnosti)
 • zvýšení bezpečnosti silničního provozu
 • zajištění bezpečnosti osob a majetku
 • podpora zavedení internetu na dosud nepokrytá místa v obcích
 • vytvoření informačních systémů obcí
ZÁJMOVÁ SKUPINA 2
– HOSPODÁŘSKÝ A INFRASTRUKTURÁLNÍ ROZVOJ REGIONU

Zde by se kromě firem a podnikatelů mohla najít ta část obcí, jejichž vedení má na prvním místě budování především technické infrastruktury.

Opatření z SCLLD, která definují tuto ZS:

 • příprava ploch vhodných pro podnikání
 • podpora rozvoje podnikatelského prostředí (podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny, služeb a obchodu, podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit, podpora zakládání nových malých a středních podniků, rozvoj MSP ve venkovském regionu)
 • zlepšení stavu místních komunikací a jejich údržba (výstavby a opravy místních komunikací, dopravního značení, zklidnění a zvýšení bezpečnosti provozu v obcích, rozšiřování informačních systémů)
 • zajištění dostatečného počtu parkovacích míst
 • zajištění dostatečné dopravní obslužnosti území (podpora lokální veřejné dopravy, stabilizace rozsahu dopravní obslužnosti regionu)
 • dořešení systému efektivní ekologické likvidace odpadních vod na území MAS Podbrdsko dobudování vodovodní sítě na území MAS Podbrdsko
 • podpora rozvoje základních služeb (ubytování, stravování)
 • podpora rozvoje doplňkových služeb cestovního ruchu (podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu - mobiliář, infotabule, naučné stezky, cyklotrasy, cyklostezky, hipostezky, cesty pro pěší; rozšíření nabídky pro sportovně-kulturní vyžití návštěvníků a občanů regionu)
 • realizace nových příležitostí pro rozvoj CR (zpřístupnění historických památek, jejich udržování, opravy)
 • propagace obcí i území MAS Podbrdsko jako celku (podpora propagace území a tradic regionu, propagace cyklistických a turistických tras, místní turistiky, významných cílů a místních produktů)
 • podpora tvorby komplexních produktů cestovního ruchu
ZÁJMOVÁ SKUPINA 3
– PÉČE O KRAJINU A URBANISTICKOU KVALITU SÍDEL

Tato ZS může působit jako dobrá platforma pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“. Od ZS 4 se odlišuje především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, kdo aktivity vyvíjí, nikoli tím, kdo je cílem těchto aktivit).

Opatření z SCLLD, která definují tuto ZS:

 • ochrana životního prostředí
 • ochrana a údržba veřejné zeleně (péče o veřejnou zeleň, liniová výsadba, péče o památné stromy a jejich okolí, péče o les)
 • péče o krajinu (ochrana stanovišť vzácných druhů živočichů, zvyšování retenční schopnosti krajiny, péče o prostupnost krajiny, podpora šetrných forem hospodaření na zemědělské půdě a v lesích)
 • zajištění likvidace odpadů a zabezpečení možnosti třídění odpadů (společný systém likvidace odpadů, zavedení systému zpracování bioodpadů)
 • odstranění starých ekologických zátěží
 • podpora realizace ekologické osvěty
 • efektivní hospodaření s energiemi (podpora energetické nezávislosti obcí, energetické úspornosti, podpora OZE)
ZÁJMOVÁ SKUPINA 4
– PÉČE O TRADICE A ŽIVOT MÍSTNÍCH KOMUNIT

Tato ZS může působit jako dobrá platforma pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“. Od ZS 3 se odlišuje především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, pro koho jsou aktivity vyvíjeny.

Opatření z SCLLD, která definují tuto ZS:

 • rozvoj zázemí pro volnočasové aktivity (výstavba, rekonstrukce sportovišť a údržba hřišť pro děti a dospívající mládež, budování ploch pro volnočasové aktivity dospělých, podpora rozvoje zázemí neziskových organizací - knihovny, klubovny, muzea, společenské sály, hasičské zbrojnice, tělovýchovné jednoty, sportovní kluby apod.)
 • příprava pozemků určených pro bydlení, včetně zasíťování
 • péče o vzhled obcí (úpravy veřejných prostranství, center obcí a sídlišť)
 • podpora sportovních, kulturních a společenských akcí (podpora volnočasových aktivit a akcí pořádaných na zájmovém území, podpora místních tradic a tradičních akcí)
 • podpora rozvoje spolkové činnosti

 

Dokument ZÁJMOVÉ SKUPINY ke stažení ZDE.