Navigace

Obsah

Co je MAS PODBRDSKO... MASka...

Místní akční skupina PODBRDSKO (dále jen MAS)  je zapsaný spolek fungující na principu "komunitně vedeného místního rozvoje" a metodě LEADER. Území místní akční skupiny je definováno přirozenými územními celky Milínska, Březnicka, Rožmitálska a Hvožďanska. V městech a obcích v našem regionu žije cca 18.000 obyvatel.

mapa MASky 2021+
Hlavním společným cílem MAS a jejích členů je rozvíjet venkovský region za pomoci dotací ze Strukturálních fondů EU z národních Operačních programů a dalších zdrojů.

K rozvoji regionu připíváme podporou vzdělávání našich dětí, volnočasových aktivit pro děti i dospělé formou příměstských táborů, naučných stezek v našich krásných lesích či formou Podbrdských farmářských a řemeslných trhů. Jsou podporovány zemědělské i další podnikatelské aktivity, sociální služby či životní prostředí v regionu.

 

VIZE MAS PODBRDSKO

Usnesením Valné hromady MAS PODBRDSKO č. VH1/2021-7 ze dne 14. 6. 2021 byla schválena nová VIZE MAS PODBRDSKO pro programové období 2021–2027:

Prosperující. Prostupné. Přitažlivé. Pro krajinu a přírodu. Pro obyvatele i návštěvníky. Pro podnikání. Pro kulturu a komunitu. Podbrdsko

 

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

NS MASDetailní informace o místních akčních skupinách naleznete na webu Národní sítě MAS ČR.

 

Metoda LEADER

Metoda LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku) je rozvojová metoda, působící za účelem zapojení územně místních aktérů do procesu plánování a rozhodování na základě strategie a v důsledku toho přidělování zdrojů pro rozvoj konkrétní oblasti.

Tato metoda je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení místních akčních skupin.

Metodu LEADER aplikují místní akční skupiny, zkráceně „MAS“.

 

Komunitně vedený místní rozvoj

  • se zaměřuje na konkrétní subregionální území,
  • je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni nepředstavují ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv,
  • se uskutečňuje na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD),
  • je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál, zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.