Navigace

Obsah

Nejdůležitější milníky MAS PODBRDSKO

2006                                     
Založení MAS PODBRDSKO na současném území.

2007-2013                         
MAS nebyla vybrána k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR a činnost sdružení se zastavila.

2013-2016                          
MAS obnovila svoji činnost na jaře 2013 při zasedání Valné hromady, byly zvoleny nové orgány, nastavily se veškeré aktivity a povinnosti pro správné fungování spolku a následně MAS získala v roce 2015 Osvědčení o standardizaci. Pro období 2014–2020 MAS působila na území 37 obcí.
Zároveň byla vytvořena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO 2014–2020, která byla v prosinci 2016 schválena ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Program rozvoje venkova, IROP, OPZ a OPŽP byly hlavními zdroji podpory pro území MAS.
Od září 2015 jsou místní akční skupinou pořádány Podbrdské farmářské a řemeslné trhy v Rožmitále pod Třemšínem a Březnici, jejichž tradice trvá dosud.

2016-2017                          
MAS PODBRDSKO se jako partner města Příbram podílela na projektu Místní akční plán ORP Příbram (CZ.02.3.68/0.0/0.0/015_005/0000118).

2017                                     
MAS se od počátku roku 2017 aktivně připravovala na vyhlášení prvních Výzev MAS k předkládání Žádostí o podporu na základě schválené Strategie MAS. První Výzva MAS z Operačního programu Zaměstnanost byla vyhlášena v dubnu 2017. Další dvě Výzvy MAS se připravovaly a byly vyhlášeny na podzim roku 2017.

2017-2019                          
MAS realizovala projekt Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, z.s. (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006598) na podporu dostupnosti sociálních služeb v našem regionu, při kterém vznikl Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území MAS 2020-2022. Zároveň vznikl informační portál o sociálních službách čistě pro naše území, který může využívat široká veřejnost - www.SOSPodbrdsko.cz.

2018                                     
V roce 2018 byly vyhlášeny a administrovány dvě výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, tři výzvy z Programu rozvoje venkova a tři výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Dále byl připravován a přijat změnou Strategie MAS čtvrtý Operační program Životní prostředí.

2019                                     
V roce 2019 byly vyhlášeny výzvy z Operačního programu Zaměstnanost na podporu příměstských táborů a sociálních služeb v regionu MAS, dále výzva z Programu rozvoje venkova a výzvy z Operačního programu Životního prostředí. V červnu 2019 byla předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Zpráva o evaluaci MAS, která byla na podzim tohoto roku schválena.

2019-2022                          
MAS PODBRDSKO jako partner města Příbram a MAS Brdy realizuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) ORP Příbram.
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094)

2020                                     
MAS předala poslední Výzvu OP Zaměstnanost v období 2014-2020 na podporu sociálních služeb k závěrečnému ověření způsobilosti na Řídící orgán OPZ. Dále byla připravena a vyhlášena poslední Výzva MAS z IROP na podporu vzdělávání na území MAS. Výzva MAS z OP Životní prostředí byla vyhodnocena a vybrané projekty byly v polovině května 2020 předány na Řídící orgán OPŽP. Z Programu rozvoje venkova probíhala administrace realizovaných projektů a dále byla připravována Výzva MAS pro článek 20, podpora obcí a spolků z regionu. K této výzvě již probíhala rozsáhlá konzultace projektů a aktivní komunikace s potencionálními žadateli.
Hlavním úkolem roku 2020 pro MAS bylo zpracovat a odevzdat ke schválení Žádost o plnění standardů MAS pro nové programové období 2021-2027. Standardizace byla v prosinci 2020 úspěšně schválena ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Pro období 2021-2027 bude MAS působit na území 36 obcí (zastupitelé obce Horčápsko se rozhodli pro další období 2021-2027 nespolupracovat s MAS).

2021                                     
V březnu byl správní radou MAS potvrzen výběr přihlášených projektů do Výzvy MAS v IROP na podporu vzdělávání. Dále MAS připravila a vyhlásila 4. Výzvu v PRV na čl. 20, na podporu občanské vybavenosti. Přihlášené projekty byly schváleny a předány na Ministerstvo zemědělství ČR v červnu 2021.
Dne 14.6.2021 byla svolána Valná hromada MAS, kde mj. byla řešena i nová Strategie MAS na roky 2021-2027, dále činnost MAS v současném období 2014-2020 a další organizační záležitosti spolku.

 

Od roku 2017 do roku 2021 bylo na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO 2014-2020 mnoho projektů v opatřeních pro rozvoj sociálních služeb, vzdělávání, životního prostředí, zemědělských a nezemědělských činností a na podporu zaměstnanosti. Podpora z Programu rozvoje venkova, IROP, OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí přinesly do území MAS téměř 57 mil. Kč, vč. spoluúčasti žadatelů byly podpořeny projekty za více než 70 mil. Kč.


 

Aktualizace: srpen 2021