Navigace

Obsah

Režijní výdaje MAS pro programové období 2014-2020

MAS Podbrdsko realizací projektů

NÁZEV PROJEKTU:  MAS Podbrdsko - provozní a animační výdaje 2016-2018
REG. ČÍSLO:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004409
REALIZACE: 1.1.2016 - 31.10.2019
NÁZEV PROJEKTU:  MAS Podbrdsko - II. provozní a animační výdaje 2019-2023
REG. ČÍSLO:     CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011105
REALIZACE: 1.9.2019-31.8.2023
 

získala finanční prostředky na přípravné a podpůrné činnosti související s dopracováním, realizací a s implementací Strategie MAS Podbrdsko 2014-2020 (ve čtyřech operačních programech - IROP, OPZ, OPŽP a PRV, se jednalo především o administraci Výzev MAS, konzultace projektů, monitoring a další aktivity spojené s provozem MAS, která naplňuje CLLD). Náplní projektu byly také aktivity spojené s animací škol a školských zařízení v OPVVV, tzv. šablony.
režie

OBA PROJEKTY BYLY ŘÁDNĚ UKONČENY A PROFINANCOVÁNY.

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011105 byl finančně ukončen 8.11.2023.

 

VÝZVA Č. 6
ZLEPŠENÍ ŘÍDICÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 29. září 2015 6. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.2 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. 

Cílem je podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporován dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii CLLD (vyjma animace na školská zařízení).

Podrobnosti a dokumenty k výzvě jsou zde.


Cílem obou projektů je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podbrdsko, aby byla naplněna efektivita a kvalita při realizaci CLLD na území MAS. Projekt řeší financování MAS Podbrdsko v programovém období 2014-2020, resp. v letech 2016-2018. MAS realizuje na svém území 37 obcí metodu CLLD za stanovených podmínek ŘO jednotlivých OP. MAS podala svoji SCLLD k posouzení na Ministerstvo pro místní rozvoj 29.1.2016 a SCLLD MAS Podbrdsko byla schválena 12.12.2016. V rámci projektů budou realizovány aktivity spojené s realizací SCLLD, např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním a evaluací SCLLD.
Předmětem projektů jsou náklady související s režijními náklady MAS Podbrdsko, resp. náklady související např. s těmito činnostmi MAS:
- dopracování, realizace a implementace CLLD ve třech operačních programech - IROP, OPZ a PRV
- aktualizace SCLLD dle MPIN pro programové období 2014-2020
- vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS na území ČR
- evaluace a monitoring SCLLD
- zpracování a vyhlašování Výzev MAS - zpracování písemných postupů výběru a hodnocení projektů aj. Interních postupů MAS
- správa webových stránek MAS
- poskytování konzultací žadatelům a příjemcům
- pořádání vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí apod. pro žadatele, příjemce a širokou veřejnost
- animace škol a školských zařízení v OPVVV- budování partnerství v území MAS a členské základny MAS vše jako podpora rozvoje regionu MAS Podbrdsko
- zajištění chodu kanceláře MAS - mzdy zaměstnanců, plnohodnotné zázemí pro zaměstnance MAS a orgány MAS, nájem kanceláře aj. služby

MAS Podbrdsko chce prací pro region udržet nastavené standardy MAS a naplňovat SCLLD MAS Podbrdsko po celou dobu programového období 2014-2020 (resp. v tomto projektu pro období 2016-2018 a v následném projektu 2019-2023) a realizovat aktivity dané Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce dle IROP SC 4.2.

Aktivity dle IROP SC 4.2 spojené s realizací SCLLD MAS Podbrdsko:
- přípravné a podpůrné činnosti (vyhlašování Výzev MAS a s tím spojené další činnosti)
- provozní činnosti (příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů a s tím spojené další činnosti)
- animace, monitorování a evaluace SCLLD
- animace škol a školských zařízení v OPVVV
Plnění povinností vyplývajících z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020 v platném znění a zároveň v rozsahu Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014-2020 v platném znění.

 

 

Aktualizace: 8.11.2023