Navigace

Obsah

Standardizace MAS 2014-2020

 

Důležité pro podání Žádosti o standardizaci pro programové období 2014-2020 bylo zasedání Valné hromady MAS Podbrdsko 15. 1. 2015. Zde byly odsouhlaseny nové, aktualizované Stanovy a konaly se volby povinných orgánů MAS.

MAS Podbrdsko odeslala žádost o standardizaci společně se všemi povinnými přílohami 4. 3. 2015.

Chybník od SZIF, neboli žádost o doplnění chybějících údajů, přišel 29. 6. 2015. Převážná většina připomínek SZIF se týkala Stanov MAS. Stanovy byly přepracovány dle připomínek SZIF či nových skutečností a na Valné hromadě MAS dne 3. 8. 2015 byly všechny úpravy prezentovány před členy. Po schválení stanov Valnou hromadou byly učiněny kroky k doplnění hlášení na SZIF - to bylo odesláno v průběhu srpna. Druhý chybník přišel datovou schránkou 16. 10. 2015 - tento chybník byl nulový, toto znamená, že již máme vše v pořádku a MAS PODBRDSKO MÁ STANDARDIZACI na roky 2014-2020, resp. do konce programového období v roce 2023!

 

Potřebné „Osvědčení o standardizaci“, které se předkládá při podávání finální verze SCLLD na MMR, bylo MAS Podbrdsko vystaveno 2. 12. 2015:

 

Osvědčení o standardizaci MAS Podbrdsko

standardizace

 

Co je standardizace MAS

Pro nové programové období 2014-2020 se přistoupilo k nastavení tzv. povinných standardů pro fungování MAS, díky kterým MAS prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z ESI fondů.

Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Za nastavení standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. Splnění standardů bude posuzováno dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020, která definuje standardy pro přijatelnost MAS, vymezuje postup procesu standardizace MAS a specifikuje potřebné dokumenty předkládané při standardizaci.

Standardizací by se mělo docílit nediskriminaci a maximální transparentnosti MAS vůči široké veřejnosti, žadatelům i Řídicím orgánům. Standardy se netýkají oblastí, na které by se v budoucnu mohla vztahovat dotace, nýbrž je Ministerstvo zemědělství rozdělilo podle předešlých zkušeností a podmínek společného Nařízení do tematických okruhů: územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS. Součástí standardizace je i splnění podmínky hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti. MAS podávaly žádosti o standardizaci od 24. 11. 2014.

Podbrobné informace o standardizaci naleznete zde.

 

Zájmové skupiny

Jednou podmínek získání osvědčení o splnění standardů vytvoření zájmových skupin. Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku CLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu se svou strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti. Člen MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Metodika pro standardizaci Místních akčních skupin udává MAS za povinnost vytvořit nejvyšší orgán - v případě MAS Podbrdsko valnou hromadu, která bude tvořena všemi členy MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv.

 

Strategie MAS

MAS, které získají Osvědčení o splnění standardů, mohou předkládat žádosti o podporu SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj. Předložené strategie budou hodnoceny ve třech fázích. Nejdříve prochází kontrolou formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti. Dále budou předány dotčeným řídicím orgánům, kdy je posouzen soulad strategie s cíli a podmínkami konkrétního programu. S MAS, jejichž strategie vyhoví požadavkům hodnotícího procesu a budou akceptovány všemi dotčenými řídícími orgány programů, bude podepsáno Memorandum o realizaci integrované strategie.

 

 

PŘEVZATO Z NS MAS ČR:

Standardy MAS

logo MZeMinisterstvo zemědělství, jako rezort, který má největší zkušenosti s implementací metody LEADER v programovém období 2014-2020, bylo pověřeno přípravou tzv. standardů pro místní akční skupiny (dále jen „MAS“).

Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Cílem Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období let 2014 až 2020 je nastavení standardů pro MAS na programové období 2014-2020. Materiál neřeší, na které oblasti budou moci MAS v příštím programovém období čerpat. Tato problematika bude řešena vždy v konkrétním programovém dokumentu. Standardy jsou nastavovány na základě zkušeností ze současného programového období a v souladu s podmínkami stanovenými ve Společném nařízení. Zejména je kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, Řídicím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační.

Materiál byl schválen v rámci  jednání vlády 21. května 2014459/14Usnesení č.368 Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období let 2014-2020.

Dokument schválený vládou dostupný zde.

Dne 29. 7. 2015 vláda schválila aktualizaci Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, která se týká změn termínů pro standardizaci MAS. Státní zemědělský intervenční fond, který provádí posuzování standardů MAS, bude MAS informovat o splnění standardů, ale zároveň ponechá žádost otevřenou pro doplnění a zajistí kontrolu případných změn, dokud se nebude MAS chystat podat žádost o podporu SCLLD. V případě, že MAS úspěšně splní standardy a je připravena předložit žádost o podporu SCLLD, požádá Státní zemědělský intervenční fond o vydání Osvědčení o Standardizaci. Osvědčení budou vydávána ze strany Ministerstva zemědělství do 31. 12. 2015.

Aktualizovaný dokument schválený vládou.

S Ministerstvem pro místní rozvoj je dohodnuto, že postup výběru MAS a jejich Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) bude pro programové období 2014 – 2020 následující: MAS budou muset nejprve splnit standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny vykonávat činnosti stanovené ve Společném nařízení. Za nastavení těchto standardů je zodpovědné Ministerstvo zemědělství. V případě, že MAS projdou procesem standardizace, budou moci předkládat žádosti o podporu svých SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj, které je koordinátorem integrovaných přístupů a územní dimenze. Dále bude postupováno podle závazné legislativy EU – Společné nařízení stanoví, že SCLLD vybírá komise zřízená na úrovni příslušných řídících orgánů programů. Po posouzení a výběru konkrétních SCLLD řídící orgán vydá rozhodnutí o schválení strategie, včetně přídělů z jednotlivých fondů.

Výzva pro příjem žádostí o standardizaci místních akčních skupin pro programové období 2014 – 2020

Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22.5.2015 (v průběhu května prodlouženo do 30.6.2015)

Pro MAS proběhnou 3 semináře, které představí základní podmínky Metodiky a případně potencionálním žadatelům zodpoví nejasnosti spojené s jejich naplněním. Semináře se konaly v VBně a v Praze na konci měsíce července.

Prezentace ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Výstupy ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Hodnocení finančního zdraví a personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin

Doplnění Metodiky – právní doporučení pro o.p.s. a ústav

Informace ke standardizaci ze SZIF

Informace ke standardizaci a CLLD z MZe

TZ NS MAS z 3. 6. 2015 – Standardizace: První milník byl místními akčními skupinami pokořen

Aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Prezentace ke standardizaci ze semináře k přípravě SCLLD – pořádané 29.7. a 5.8. 2015

 

aktualizace: 20.1.2016