Navigace

Obsah

Standardizace MAS 2021-2027

Výzva k předkládání žádostí o dodržování standardů MAS byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj vyhlášena 30.4.2020.

Příjem žádostí: 25.5.-30.9.2020, výzva byla z důvodu covid prodloužena do konce října 2020

Kontrola dodržování standardů MAS je rozdělena do 5 témat:

1. MAS a členové MAS

 • Platí stále rozdělení na veřejné a soukromé sektory a zájmové skupiny

2. Orgány MAS

 • Dodržení povinnosti mít nejvyšší orgán MAS + povinné orgány – rozhodovací, výběrový a kontrolní
 • Kontrola Stanov MAS, zda máme vše v souladu

3. Územní působnost

 • Usnesení obcí, že schvalují území působnost MAS na svém území obcí na období 2021-2027
 • Povinnost předložit podpisy starostů obcí na podpisovém archu

4. Institucionalizace MAS

 • MAS má právní formu zapsaného spolku, která je schválenou formou partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem

5. Kancelář MAS

 • MAS realizuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, musí mít vedoucího zaměstnance pro realizaci Strategie
 • Evidence darů
 • Členské příspěvky
 • Povinnosti mít webové stránky MAS
 • Nepřijímat odměny od Žádostí o dotaci, které jsme schválili v rámci našich Výzev MAS, až do doby udržitelnosti

Z důvodu podání Žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS (dále jen Žádost o standardizaci) pro programové období 2021-2027 bylo uspořádáno zasedání Valné hromady MAS Podbrdsko dne 3.9.2020. Zde byly odsouhlaseny nové, aktualizované Stanovy MAS PODBRDSKO a konaly se volby povinných orgánů MAS.

MAS PODBRDSKO podala Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS dne 24.9.2020. 

Dne 24.11.2020 byla MAS Podbrdsko doručena zpráva, že Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS PODBRDSKO, z.s. byla schválena. Žádost byla schválena bez doplnění a předchozích oprav. 

mapa

Co je standardizace MAS

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020, Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 a přímo použitelným předpisem Evropské unie. Standardy MAS stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Cílem kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační. Standardy musí MAS dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. po období čerpání podpory administrativních kapacit MAS z evropských fondů.

Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají všechny místní akční skupiny, které plánují v programovém období 2021–2027 realizovat svou rozvojovou strategii CLLD s podporou evropských fondů.

Výzva k předkládání žádostí ZDE.

 

 

Aktualizace: 1.12.2020