Obsah

Postup zpracování Strategie MAS

 
Postup zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Podbrdsko

 

Na přípravě strategie a záměru MAS Podbrdsko se účastnili zástupci veřejné, soukromé a neziskové sféry reprezentující široké hospodářské i politické spektrum území MAS Podbrdsko. Občané jsou pravidelně informováni o činnosti MAS Podbrdsko v regionálním tisku, emailovou komunikací, elektronickým informačním občasníkem, na webových stránkách www.maspodbrdsko.cz či na facebooku.

Do tvorby SCLLD se velkou měrou zapojily orgány MAS složené ze členů MAS napříč zájmovými skupinami a také ostatní členové zapojeni do zájmových skupin MAS. Členové MAS byli a jsou emailovou poštou, informačním občasníkem a samozřejmě při setkání členů a valné hromady pravidelně informování o průběhu celého procesu SCLLD a činnosti MAS.

Veškeré získané podněty a podklady byly podrobeny pečlivé analýze a zapracovány do SCLLD.  


Grafické znázornění průběhu tvorby SCLLD - časová osa:

SCLLD

 

Dotazníková šetření 

První dotazníkové šetření zacílené na obyvatele regionu MAS Podbrdsko a na právnické osoby v něm sídlící probíhalo ve všech obcích na území MAS Podbrdsko od podzimu 2013 do poloviny roku 2014. Cílem šetření byl sběr informací o názorech respondentů, jejich postojích k současnému stavu a životu v obcích, ve kterých žijí či působí a jejich názorů na to, co by se podle nich mělo změnit a co považují za problémy, které by měly být řešeny. K vyhodnocení bylo vráceno celkem 392 dotazníků.

Dotazník - tištěný

Dotazník - elektronický

Vyhodnocení dotazníků

 

Druhé dotazníkové šetření proběhlo na jaře 2014 a bylo zacíleno na představitele všech 37 obcí na území MAS Podbrdsko. Osobně i emailovou poštou byli osloveni všichni starostové obcí. Současně s tímto šetřením proběhlo dodatečné šetření v obcích, u kterých bylo potřeba zajistit detailnější informace.

Dotazník

Vyhodnocení dotazníků

 

1. kolo komunitního plánování 

Dalším nástrojem pro tvorbu analýzy území byla dvě kola komunitního plánování. První kolo projednávání se konalo v lednu 2014 v Rožmitále pod Třemšínem, Březnici a v Milíně. Veřejnost, podnikatelé i starostové byli na těchto setkáních seznámeni s MAS Podbrdsko a s návrhem cílů, kterých by chtěla dosáhnout v programovém období  2014-2020. Účastníci komunitních projednávání se po úvodní části rozdělili na volně pojaté pracovní skupiny, ve kterých spolu se zástupci MAS diskutovali o svých záměrech a o jimi vnímaných potřebách obcí, ve kterých žijí či působí.

Veřejné projednávání - informace, pozvánka a navrhované priority

Prezentace

Veřejné projednávání - Březnice

Veřejné projednávání - Rožmitál

Veřejné projednávání - Milín

Fotogalerie - zde

Prezenční listina - Březnice

Prezenční listina - Rožmitál

Prezenční listina - Milín

 

2. kolo komunitního plánování 
V květnu 2014 proběhlo opět v Rožmitále pod Třemšínem, Milíně a v Březnici s obyvateli regionu a se zástupci spolků, obcí a firem druhé kolo komunitního plánování. Byl zde řešen průběh zpracování SCLLD pro programové období 2014–2020, návrh SWOT analýzy a projektové záměry, které by měly být do strategie zapracovány. Na všech projednáváních byli přítomni také členové MAS, kteří se aktivně zapojili do jednání o tvorbě SCLLD.

Pozvánka

Veřejné projednávání (květen 2014) - zvací dopis Březnice

Veřejné projednávání (květen 2014) - zvací dopis Rožmitál

Veřejné projednávání (květen 2014) - zvací dopis Milín

Prezentace

Fotogalerie - zde

Zápis z veřejných projednávání v Březnici, Milíně a Rožmitále

Prezenční listina - Březnice

Prezenční listina - Rožmitál

Prezenční listina - Milín

 

Sběr projektových záměrů

Subjekty působící na území MAS Podbrdsko a všichni členové MAS byli v průběhu zpracovávání strategie vyzváni k předkládání projektových záměrů, ze kterých by bylo možno odvodit, jaké zacílení rozvojových aktivit vykonávaných ve venkovském regionu MAS Porbrdsko preferují jednotliví předkladatelé projektových záměrů. Shromážděno bylo cca 250 projektových záměrů, ze kterých jsou vymezeny hlavní rozvojové potřeby MAS Podbrdsko.

Bližší informace naleznete zde.

 

Setkání členů MAS Podbrdsko

Dne 17. 6. 2014 proběhlo ve Hvožďanech setkání členů MAS Podbrdsko. Sešlo se 14 z celkového počtu 45 členů MAS a 2 zájemci o členství v MAS. I na tomto setkání byl řešen průběh zpracování SCLLD a přítomní členové MAS Podbrdsko významně přispěli k její další precizaci.

Podklady pro setkání členů MAS:

Typologie rozvojových potřeb

SWOT_bodovací tabulka

Návrhová část_bodovací tabulka_opatření

Metodika hodnocení a bodování SWOT + NČ

Zápis ze setkání členů MAS 17.6.2014

Fotogalerie - zde

Prezenční listina

 

Zpracování analytické části SCLLD

Zpracování analytické části probíhalo od počátku roku 2014. Analytická část SCLLD, která vyúsťuje ve SWOT analýzu, si klade za cíl stanovit prostřednictvím poznání situace a potřeb obyvatel a místních aktérů priority a opatření, která přispějí ke zlepšení kvality života v regionu MAS Podbrdsko.

V analytické části byla využita statistická data z veřejných informačních zdrojů Českého statistického úřadu, veřejně dostupných databází, dostupné materiály poskytnuté obcemi na území MAS (např. územní plány, strategické plány rozvoje obcí), data získaná z dotazníkových šetření a vlastní znalosti území, kterými disponují členové analytického týmu a další přizvaní experti. Nejvýznamnější informace byly získány aktivní spoluprací se zástupci obcí na území MAS.

 

Průběžné připomínkování tvorby SCLLD

Všichni členové MAS Podbrdsko a starostové obcí na jejím území byli průběžně informováni a žádáni o připomínky během celého procesu zpracování strategie. Strategie a její dílčí části byly zveřejňovány k připomínkování na internetových stránkách MAS Podbrdsko a na jejím facebookovém profilu od června do srpna 2014.

Dopisy odeslané členům MAS, obcím, školám a dalším subjektům na území MAS:
Připomínky-1, Připomínky-2, Připomínky-3, Připomínky-4 členové, Připomínky-5, Připomínky-6

 

Zároveň probíhalo v létě 2014 formování typů zájmových skupin a diskuse nad nastavením zájmových skupin s vazbou na SCLLD. Zapojení členů MAS do zájmových skupin je nutné k získání standardizace MAS. 

 

Finální připomínkování pracovní verze SCLLD

Připomínkování SCLLD po vyvěšení na webových stránkách MMR - viz SCLLD, pracovní verze 6, z 29.8.2014. Připomínkování probíhalo v průběhu září 2014.

 

Ustanovení zájmových skupin

Po odeslání SCLLD na MMR byly na podzim 2014 ustanoveny do finální podoby všechny zájmové skupiny a členové MAS byli požádáni o zapojení do zájmových skupin podle své převažující činnosti či zájmového zaměření. Zájmové skupiny byly definovány s ohledem na cíle SCLLD. Člen MAS může být členem pouze jedné zájmové skupiny, přičemž zařazení každého člena MAS Podbrdsko do některé ze zájmových skupin je povinné.

Zájmové skupiny MAS Podbrdsko byly správní radou spolku schváleny takto:

Zájmová skupina 1 – Sociální rozvoj regionu

Tato zájmová skupina sdružuje členy MAS, jejichž činnost je zaměřena na společnost, respektive komunitu a v důsledku na člověka (sociální = společenský). Sociální rozvoj obce coby územně organizované skupiny lidí je jednou z hlavních funkcí obcí, tudíž se předpokládá, že členy této zájmové skupiny budou především obce, jejich příspěvkové organizace a samozřejmě i některé typy neziskových organizací.
 

Zájmová skupina 2 – Hospodářský a infrastrukturální rozvoj regionu

Tato zájmová skupina sdružuje především firmy a podnikatele, ale také obce, které mají jako rozvojovou prioritu budování především technické infrastruktury. Pro úplnost je nutno dodat, že sociální a hospodářský rozvoj není vnímán v protikladu, ale naopak – obě zájmové skupiny by měly přispět k formulaci „lokálních rozvojových politik“, které se vzájemně doplňují a jsou-li správně nastavené, vyvolávají žádoucí synergii.
 

Zájmová skupina 3 – Péče o krajinu a urbanistickou kvalitu sídel

Od zájmové skupiny 4 se odlišuje především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, kdo aktivity vyvíjí, nikoli tím, kdo je cílem těchto aktivit. Liší se též povahou kapitálu, který má činnost členů této zájmové skupiny rozhojňovat – krajina a urbanismus sídel jsou někde na pomezí hmotného a kulturního kapitálu. Předpokládá se, že tato zájmová skupina bude vhodnou platformou pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“.
 

Zájmová skupina 4 – Péče o tradice a život místních komunit

Od ZS 3 se odlišuje především zaměřením – člověk (komunita, spolek apod.) je tím, pro koho jsou aktivity vyvíjeny. I zde je odlišnost v povaze kapitálu, který má činnost členů této zájmové skupiny rozhojňovat – tradice a život místních komunit jsou někde na pomezí kulturního a lidského kapitálu. Předpokládá se, že tato zájmová skupina bude vhodnou platformou pro sebedefinici řady spolků a především „angažovaných občanů“.
 

Zapojení členů MAS do zájmových skupin - zde

 

Finalizace Analytické části SCLLD

V únoru 2015 byly zapracovány a vypořádány připomínky a byly zaslány na MMR ke zveřejnění. Takto zpracovaná SCLLD má již finální Analytickou část. Pro dopracování strategie zbývá nastavit finanční plán a časový harmonogram. Čeká se na schválení operačních programů Evropskou komisí.

Vypořádané připomínky naleznete zde.

SCLLD MAS PODBRDSKO, z.s. naleznete zde.

Současně jsou vypořádané připomínky zveřejněny na Ministerstvu pro místní rozvoj.

 

Aktualizace projektových záměrů ve vazbě na programové rámce IROP, PRV a OPZ

Na podzim 2015 byla všem členům MAS, všem starostům obcí na území MAS, neziskovým organizacím, školám a dalším subjektům zaslána e-mailem následující výzva: „Pro dokončení SCLLD je nezbytné dotazníkové šetření!! Prosím šiřte dotazník dál do území MAS Podbrdsko (mezi neziskové organizace, podnikatele, zemědělce apod.), ať se nám nashromáždí co největší a nejlepší možný obraz toho, co naše území potřebuje a které projekty budeme pomocí MAS Podbrdsko realizovat.“

K aktualizaci svých záměrů byli též vyzváni všichni, kteří předložili své projektové záměry v roce 2014. 

Všechny projektové záměry nashromážděné v roce 2014 a 2015 naleznete zde.

Přílohy ke stažení:

Alokace MAS

Dotazník k vyplnění

Dotazník bylo možno vyplněný doručit osobně do kanceláře MAS v Rožmitále pod Třemšínem a emailovou poštou.

 

Dokončení finální verze SCLLD

Zástupci zájmových skupin MAS, resp. zástupci orgánů MAS - ze správní rady, dozorčí rady, výběrové komise, a zástupci členů MAS se sešli 30. 12. 2015 na Obecním úřadě ve Hvožďanech za účelem posouzení finální verze SCLLD a především za účelem posouzení nastavení programových rámců. Poté byly programové rámce, analýza rizik a finanční plán čerpání podpory z operačních programů pro období 2014-2020 zapracovány do SCLLD.

Zápis z 30. 12. 2015
Prezenční listina

123

 

Schválení SCLLD

Strategie MAS Podbrdsko byla rozeslána všem členům MAS, resp. všem zástupcům zájmových skupin, na začátku ledna 2016. Valná hromada MAS dne 12. 1. 2016 schválila finální verzi SCLLD MAS Podbrdsko - SCLLD byla přijata valnou hromadou dle usnesení č. 4-VH1/2016 (viz zápis z valné hromady)

Finální verze Strategie MAS Podbrdsko byla odeslána k posouzení na MMR 29. 1. 2016.

Všem zájmovým skupinám a starostům obcí na území MAS byl odeslán 2.2.2016 email s informací o podání SCLLD na MMR k posouzení:

Email členům MAS
Email obcím

 

Byla zveřejněna finální verze na webu MAS takto:

Strategie MAS Podbrdsko předložena k hodnocení na MMR 29. 1. 2016:

SCLLD_MAS Podbrdsko_1. ÚVOD a ANALÝZA_finální verze

SCLLD_MAS Podbrdsko_2. STRATEGICKÁ, IMPLEMENTAČNÍ ČÁST_finální verze

SCLLD_MAS Podbrdsko_PŘÍLOHA_1. Finanční plán a indikátory pro programové rámce

SCLLD_MAS Podbrdsko_PŘÍLOHA_2. Mapa území MAS

SCLLD_MAS Podbrdsko_PŘÍLOHA_3. Komunitní projednávání

SCLLD_MAS Podbrdsko_PŘÍLOHA_4. Analýza rizik

SCLLD_MAS Podbrdsko_PŘÍLOHA_5. Čestné prohlášení

 

MAS Podbrdsko obdržela hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany MMR 23. 3. 2016. Vypořádání připomínek odesláno 6. 4. 2016.

Poté strategie vstoupila do 1. věcného hodnocení, připomínky z této části hodnocení obdržela MAS Podbrdsko 6. 7. 2016. Opravy z 1. věcného hodnocení byly vypořádány během července 2016 a upravené části strategie byly odeslány zpět hodnotitelům 1. 8. 2016. V září 2016 (21. 9. 2016) byly oficiálně schváleny dva programové rámce - PRV a OPZ. Do programového rámce IROP bylo nutno ještě během října dopracovat dvě připomínky od hodnotitelů z 2. věcného hodnocení. Poté byla Strategie MAS odeslána do 3. kola věcného hodnocení a 9.12.2016 nám bylo zasláno stanovisko hodnotící komise s výsledkem ANO ;))

Oficiální potvrzení schválení Strategie MAS Podbrdsko přišlo 12. 12. 2016.  Schválená verze Strategie MAS Podbrdsko je se všemi přílohami uveřejněna ZDE.

 

Výzva CLLD

Usnesením vlády č. 541 ze dne 8. července 2015, o stavu přípravy strategií komunitně vedeného místního rozvoje, bylo ministryni pro místní rozvoj uloženo vyhlásit výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Výzva č. CLLD_15_001 byla vyhlášena ke dni 1. 8. 2015 a příjem žádostí o podporu SCLLD byl zahájen 1. 9. 2015. MAS, které získaly Osvědčení o splnění standardů, mohou předkládat své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) ke schválení. Předložené SCLLD jednotlivých MAS budou hodnoceny na základě dokumentu Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, verze 2. S MAS, jejichž SCLLD vyhoví požadavkům hodnotícího procesu a budou akceptovány všemi dotčenými řídícími orgány operačních programů, bude podepsáno Memorandum o realizaci strategie.

 

 

Strategie CLLD MAS Podbrdsko byla zpracována mj. dle těchto metodických dokumentů:

Manuál tvorby SCLLD - 17.5.2014

Manuál tvorby SCLLD - 31.8.2014

Manuál tvorby SCLLD - 10.11.2014

Metodika pro standardizaci MAS

Metodika pro standardizaci MAS - verze červenec 2015

Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova

Metodické stanovisko k CLLD - 1.8.2015

Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 - verze 2, listopad 2015

NS MAS ČR - Podpora tvorby SCLLD

 

 


aktualizováno: 20.12.2016

 

 

 

mmr